АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Похідні піридину: ізоніазид, фтивазид

Читайте также:
 1. Алкалоїди – похідні бензолізохіноліну
 2. Алкалоїди – похідні тропану
 3. Алкалоїди – похідні фенантренізохіноліну
 4. Дієсловo esse та похідні від нього
 5. Лікарські засоби – похідні амідів сульфанілової кислоти
 6. Лікарські засоби – похідні піразолу.
 7. Лікарські засоби – похідні піридину.
 8. Похідні від права власності правові титули майна суб'єктів господарювання
 9. Похідні пурину: кофеїн, кофеїн- бензоат натрію, теобромін, теофілін.
 10. Частинні похідні вищих порядків
 11. Частинні похідні та їх геометричний зміст

Гетероциклічні сполуки- це органічні речовини, що містять цикли, до складу яких крім атомів карбону входять один або декілька атомів інших елементів – гетероатомів (нітрогену, оксигену та сульфуру).

 

Отримання: Вихідною речовиною для синтезу фурациліну є фурфурол.

Похідні фурану – ацидофобні речовини, тому для нітрування фурфуролу застосовують на нітратну кислоту, а ацетилнітрат або суміш нітратної кислоти і піридину.

Властивості: кристалічний порошок жовтого або коричнювато – жовтого кольору, дуже мало розчинний у воді (1:4200), в присутності натрію хлориду розчинність збільшується, мало розчинний у 96% спирті, практично не розчинний в ефірі, розчинний у розчинах лугів.

Ідентифікація:

1. За фізико-хімічними показниками. УФ та ІЧ- спектроскопія, тонкошарова хроматографія.

2. При розчиненні субстанції в диметилформаміді і подальшому додаванні розчину калію гідроксиду спиртового з’являється фіолетово-червоне забарвлення:

3. При розчиненні наважки субстанції в суміші рівних об’ємів води і розчину лугу з’являється помаранчево-червоне забарвлення утвореної солі ацинітроформи.

4. Нагріванні одержаного лужного розчину нітрофуралу призводить до виділення аміаку, який виявляють за запахом або посинінням вологого червоного лакмусового папірця:

Кількісне визначення:

1. Спектрофотометрія (метод стандарту при λ = 375 нм) ДФУ

2. Йодометрія в лужному середовищі, зворотне титрування, індикатор крохмаль, s = ½. Наважку препарату розчиняють у присутності натрію хлориду у воді у мірній колбі при нагріванні на водяному огрівнику. До визначеної кількості розчину додають надлишок титрованого розчину йоду та розчин лугу. Відбувається окисно-відновна реакція:

 

 

3.Фотоколориметрія, визначення оптичної густини забарвленого лужного розчину фурациліну.

Зберігання. У добре укупорених склянках із темного скла, у прохолодному захищеному від світла місці.

Застосування.Антибактеріальний засіб, діє на грампозитивні та грамнегативні мікроорганізми. Зовнішньо для лікування та попередження гнійно-запальних процесів та внутрішньо для лікування бактеріальної дизентерії.

 

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)