АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Гексаметилентетрамін Hexamethylentetraminum

Читайте также:
  1. КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА
  2. Кількісне визначення

 

 

 

 

 

В зв’язку з тим, що уротропін розкладається при допомозі сульфатної кислоти, він дає кольорові реакції з морфіном та саліцилатною кислотою, аналогічно як формалін.

 

 

Кількісне визначення:

1. кислотно-основне зворотне титрування, препарат кип’ятять з відомою кількістю 0,1 М розчину сульфатної кислоти до повного видалення формальдегіду, а потім відтитровують надвишок сульфатної кислоти 0,1 М розчином NaOH при наявності метилового червоного:

 

 

 

 

 

Препарат можна також визначити йодометрично (Ю. П. Китаєв) після осадження тетрайодиду відомою кількістю 0,1 н. йоду.

Уротропін застосовують як дезинфекційний засіб при циститах, пієлітах та інших захворюваннях сечових шляхів. Назва препарату походить від грецьких слів: oύpoν– сеча, τpεπεiv – змінювати.

Уротропін входить в склад таблеток „к а л ь ц е к с ”, які містять комплексну сіль уротропіну з кальцій-хлоридом та застосовуються при простудних захворюваннях. За кордоном вживають ряд різних солей уротропіну, наприклад, з саліцилатною кислотою (Solurine, Vesalvine S, Urazine), ангідрометиленцитратною кислотою (Formanol, Heimitoi) і т. д. Комплексна сполука уротропіну з натрій-ацетатом називається Cystopurin і Genatosan.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)