АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ідентифікація. 1. При нагріванні з гідроксидом натрію відчувається запах аміаку:

Читайте также:
  1. Ідентифікація.
  2. Ідентифікація.
  3. Ідентифікація.
  4. Ідентифікація.
  5. Ідентифікація.
  6. Хімічні властивості та ідентифікація.

1. При нагріванні з гідроксидом натрію відчувається запах аміаку:

2. Лікарська речовина дає реакції на первинну ароматичну аміногрупу.

3. Плав синьо-фіолетового кольору, відчувається запах аналіну і аміаку.

4. При дії окиснювачів (перекис водню, заліза ІІІ хлорид) з’являється червоно-фіолетове забарвлення.

Кількісне визначення.Нітритометрія або інші методи визначення, крім алкаліметрії.

Зберігання. У добре укупореній тарі.

Застосування. Для лікування ангіни, бешихи, інших коккових інфекцій.

 

Сульфацил- натрій (Sulfacilum- natrium)

Альбуцид

Sulfacetamidum natricum

Властивості.Білий кристалічний порошок без запаху. Легко розчинний у воді, практично нерозчинний у спирті, ефірі, хлороформі, ацетоні.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)