АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ідентифікація. 1. За фізико-хімічними константами: температура плавлення, Іч- та УФ- спектроскопія, токошарова хроматографія

Читайте также:
  1. Ідентифікація.
  2. Ідентифікація.
  3. Ідентифікація.
  4. Ідентифікація.
  5. Ідентифікація.
  6. Хімічні властивості та ідентифікація.

1. За фізико-хімічними константами: температура плавлення, Іч- та УФ- спектроскопія, токошарова хроматографія.

2. Реакція розщеплення в кислому або лужному середовищах з подальшою ідентифікацією утворених продуктів. Так, при нагріванні з розчином натрію гідроксиду виникає жовте забарвлення, що переходить у червоно-оранжеве, а при нагріванні утворюється цегляно-червоний осад і з’являється запах аміаку:

 

 

3. У фільтраті підтверджують наявність хлоридів після фільтрації реакційної суміші.

4. Реакція утворення азобарвника червоного кольору, після відновлення нітрогрупи до аміногрупи з подальшим діазотуванням та азосполученням:

5. Експрес-реакція з розчином міді сульфату у лужному середовищі в присутності н-бутанолу – спиртовий шар забарвлюється в синьо-фіолетовий колір внаслідок утворення комплексної солі:

 

 

Кількісне визначення:

1. Нітритометрія після попереднього відновлення нітрогрупи до аміногрупи цинковим пилом у кислому середовищі, s = 1:

 

2. Метод рідинної хроматографії.

3. Спектрофотометрія при γ = 278 нм.

4. Куприметрія, пряме титрування. Метод грунтується на утворенні розчинної комплексної сполуки левоміцетину з міді сульфатом у лужному середовиші. Титрант - 0,01 М розчин міді сульфату, індикатор – мурексид. Титрують від фіолетового до коричнево- червоного забарвлення, папалельно проводять контрольний дослід, s = 2.

 

 

5. Куприйодметрія, пряме титрування за замісником. До розчину левоміцетину у лужному середовищі додають розчин міді сульфату. Осад гідроксиду міді відфільтровують, у фіотраті розчинний купри-левоміцетиновий комплекс руйнують дією кислоти сірчаної з утворенням еквівілентної кількості міді сульфату, яку визначають йодометрично, індикатор крахмаль,

s = 2:

 

6. Аргентометрія або меркуриметрія. Методи грунтуються на окисненні левлміцетину водню пероксидом у лужному середовищі, в результаті якого утворюються 2 молекули натрію хлориду, які визначають аргентометрично по Фольгарду, s = ½.

7. Фотоколориметрія по утвореному азобарвнику після відновлення нітрогрупи до аміногрупи з подальшим діазотування і азосполученням.

8. Йодометрія.

9. Броматометрія.10. Ацидиметрія в еводному середовищі після кислотного гідролізу, s = 1.

Зберігання. У добре укупореній тарі, у склянках темного скла.

Застосування. Антибіотик широкого спекту дії, застосовується для лікування дизентерії, пневмонії, колюшу, черевного тифу та інших інфекційних захворювань.

Побічні ефекти. Порушує функцію кровотворних органів, може викликати дисбактеріоз.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)