АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

НАТРІЮ ЦИТРАТ лат. Натріum citricum

Читайте также:
  1. Похідні пурину: кофеїн, кофеїн- бензоат натрію, теобромін, теофілін.
  2. Сполуки сульфуру: натрію тіосульфат.
  3. Фактори, що впливають на стабільність натрію гідрокарбонату у водних розчинах.

СН2─СООNa

│‌

НО–С─СООNa·5Н2О М=348,17

СН2─СООNa

Властивості:

Натрій-цитрат – безбарвні кристали або білий кристалічний порошок солонуватого смаку. Розчиняється в 15 ч. води, в спирті нерозчинний, 10% розчин має рН 7,0-7,5.

Ідентичність:

Крупинка препарату, введена в газове полум”я, забарвлює його в жовтий колір (натрій).

При додаванні до розчину препарату вапняної води суміш залишається прозорою і тільки при нагріванні починає випадати осад кальцій-цитрату.

2НО·С3Н4(СОО)3+3Са(ОH)2=[НО·С3Н4(СОО)3]2 Са3+6Н2О

 

· Реакція Штаре – в присутності калію перманганату та розведеної сульфатної кислоти при нагріванні утворюється ацетондикарбонова кислота, яка при наступному бромуванні перетворюється в пентабромацетон – білий кристалічний осад:

 

 

СН2─СООNa СНВr2

│ │

НО─С─ СООNa + 6Вr2 = 3NaВr + 3СО2 + 4НВr+ С=О

│ │

СН2─СООNa СНВr2

 

Ця реакція може застосовуватись для ідентифікації препарату, заважають органічні кислоти і феноли, що також взаємодіють з бромом.

Препарат повинен бути чистим від можливих домішок винної кислоти, солей щавлевої кислоти та інших органічних домішок.

Кількісний вмістцитрату в препараті визначають декількома методами:

· за допомогою іонообмінної хроматографії, застосовується КУ-2 в Н-формі.

СН2СООNa СН─СООН

│ /ОН │ /ОН

3(Кат.)Н+С ────→3(Кат.)Na+С

│ \СООNa │ \СООН

СН2СООNa СН─СООН

Виділену лимонну кислоту титрують лугом (фармакопейний метод)

 

 

2. метод нейтралізації після мінералізації препарату прокалюванням, утворений карбонат натрію титрують хлороводневою кислотою по метиловому оранжевому:

 

СН2СООNa

│ /ОН

С + 9О2→ 3Na2СО3 + 9СО2↑ + 15Н2О

│ \СООNa

СН2СООNa

 

3Na2СО3 + 2НСІ → 2NaСІ + СО2↑ +Н2О

 

Натрію цитрат застосовують у вигляді 4-5% розчину при непрямому переливанні крові для запобігання її зсіданню. Його дія полягає у зв”язуванні іонів кальцію в крові в малодисоційованій кальцій-цитрат, в результаті чого гальмується процес утворювання тромбобластину та перехід протромбіну в тромбін.Для запобігання зсідання крові в останні роки щораз частіше застосовують динатрій-цитрат (С6Н6О7Na2·1,5Н2О). Це білий порошок що розчиняється в воді та дає розчини з слабокислою реакцією.

Препарат створює лужний резерв крові. Його 10% водні розчини мають рН 7,0-7,5. Але основне призначення препарату полягає в тому, що він попереджає зсідання крові і тому застосовується в якості консерванта крові при великих заготовках її для медичних цілей. Відрізнити натрію цитрат від натрію гідроцитрату можна по реакції з лакмусовим папірцем: розчин натрію цитрату забарвлює його в синій колір, а розчин натрію гідроцитрату – у червоний, а також потенціометрично: рН розчину натрію цитрату 7,8-8,1, а розчину натрію гідроцитрату 4,7-5,0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)