АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ідентифікація

Читайте также:
  1. Ідентифікація.
  2. Ідентифікація.
  3. Ідентифікація.
  4. Ідентифікація.
  5. Ідентифікація.
  6. Хімічні властивості та ідентифікація.
  1. Не утворює азобарвник у звичайних умовах (тільки після кислотного гідролізу).
  2. не розчиняється у кислотах.
  3. У результаті кислотного гідролізу виділяється фталева кислота, яку виявляють за реакцією утворення флуоресцеїну. Після нагрівння з резорцином у присутності сульфатної концентрованої кислоти і додавання розчину натрію гідроксиду з’являється яскраво-зелена флуоресценція.

Кількісне визначення.Алкаліметрія в неводному середовищі, індикатор тимоловий синій, s=1/2. Лікарський засіб розчиняють в диметилформаміді, нейтралізованому за тимоловим синім, титрують розчином натрію гідроксиду в суміші метанолу і бензолу до синього забарвлення:

 

Зберігання. У добре укупореній тарі.

Застосування.Антибактеріальний засіб. Фталазол накопичується у кишечнику, де відбувається його гідроліз із утворенням норсульфазолу. Для лікування гострих кишкових захворювань, при дизентерії, колітах, гастроентеритах.

Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)