АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Calcii chloridum

Читайте также:
  1. АНАЛЬГЕТИКИ
  2. КЛАССИФИКАЦИЯ АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
  3. КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ, ВЛИЯЮЩИХ НА АФФЕРЕНТНУЮ ИННЕРВАЦИЮ
  4. КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
  5. Н-ХОЛИНЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
  6. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ АДРЕНАЛИНА
  7. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОТОРИКУ КИШЕЧНИКА СРЕДСТВА, СНИЖАЮЩИЕ МОТОРИКУ КИШЕЧНИКА
  8. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕЦИИ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДКА
  9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

CaCl2. 6H2O M.M. 219,08

 

Кальцію хлорид для медичних цілей отримують обробкою карбонату кальцію (мармур, крейда, вапняк) хлороводневою кислотою:

 

CaCO3 + 2HCL = CaCL2 + CO2 + H2O

 

Фармакопейний препарат кальцію хлориду це безколірні призматичні кристали або білий кристалічний порошок без запаху гірко-солоного смаку, дуже легко розчинний у воді, викликає охолодження розчину, легко розчинний у спирті.

Препарат дуже гігроскопічний і на повітрі розпливається. Висока гігроскопічність препарату і здатність його розпливатись під дією вологи роблять склад цієї солі нестійким, що може призвести до неточного виготовлення лікарських форм. Тому в аптеках при отриманні субстанції готують 50% розчин кальцію хлориду у вигляді концентрату, а вже з нього готують ліки.

Ідентичність:

Ідентичність препарату визначається по катіону кальцію Ca2+ та аніону CL-:

· Дуже чутливою є реакція з оксалатом амонію, утворений білий осад розчиняється у мінеральних кислотах і нерозчинний у оцтовій кислоті:

(NH4)C2O4 +CaCL2 = CaC2O4 + 2NH4CL

 

 

· Утворення білого осаду при взаємодії препарату з сульфатною кислотою розведеною або із сульфатами лужних металів:

CaCL2 + H2SO4 = CaSO4 +2HCL

Осад сульфату кальцію розчиняється у сульфаті амонію з утворенням безколірного комплексу.

· Солі кальцію забарвлюють полум’я у цегляно- червоний колір.

· З гліоксальгідроксианілом в присутності натрію гідроокису, натрію карбонату та хлороформу. Хлороформний шар при струшуванні набуває червоного кольору:

 

· Утворення білого сирнистого осаду при взаємодії препарату з розчином срібла нітрату:

2AgNO3 + CaCL2 = 2AgCL + Ca(NO3)2

 

Білий осад

 

 

Кількісне визначення:

1.Комплексонометрія, титрують 0,1М розчином едетату натрію в присутності натрію гідроксиду (для підтримання сталим рН середовища), індикатор кальконкарбонова кислота, титрують до синього забарвлення, s=1.

 

 

2.Аргентометрія, метод Мора, індикатор калію хромат, титруємо до появи цегляно-червоного забарвлення:

2AgNO3 + CaCL2 = 2AgCL + Ca(NO3)2

AgNO3 + K2CrO4 =Ag2CrO4 + 2KNO3

3. Аргентометрія, метод Фольгарда, індикатор залізо-амонійні галуни. До наважки препарату додають точний надлишок титрованого розчину срібла нітрату, ЗАГ, надлишок срібла нітрату відтитровують амонію тіоціанатом до появи червоного забарвлення.2AgNO3 + CaCL2 = 2AgCL + Ca(NO3)2

Білий осад

Кальцію хлорид застосовується як кровоспинний засіб при легеневих, шлунково-кишкових, носових та маточних кровотечах, для підвищення згортання крові, при алергічних захворюваннях, при отруєннях солями магнію.

Назначають всередину 5-10% розчини, внутрішньовенно по 5-10 мл 10% розчину, входить до складу розчину Рінгера.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)