АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Натрій бензоат

Читайте также:
  1. Бензоатна кислота Acidum benzoicum
  2. Натрій-саліцилат Natrium salicilicum
  3. Похідні пурину: кофеїн, кофеїн- бензоат натрію, теобромін, теофілін.
  4. Сульфаніламідні лікарські засоби: стрептоцид, сульфацил- натрій, норсульфазол, сульфадимезин, фталазол сульфадиметоксин, сульфален.

(рос. бензоат натрия, бензойнокислий натрий,

лат. Natrium benzoicum.

 

Натрiй-бензоат добувають розчиненням бензоатної кислоти в гарячому розчині соди.

6Н5СООН+Na2СО3=2С6Н5СООNa+СО22О
Одержаний роэчин пiдгущують до кристалiзацї, виділені кристали вiдфiльтровують та висушують.

 

Натрiй-бензоат — бiлий зернистий або кристалiчний порошок солодкувато-солоного смаку. Розчинний в 2 ч. води, в 45 ч. спирту ів 9 ч. глiцерину. Розчини мають слаболужну реакцiю.
1.Крупинка препарату, внесена в газове полум’я, забарвлює його в жовтий колiр(натрiй).

 

2.I1ри додаваннi до розчину препарату залiзо ІІІ-хлориду випадає осад основного залiзо-бензоату тілесного кольору.

Кiлькiсне визначения полягає у титруваннi препарату 0,5 н. розчином НСI в присутності метилового оранжевого та ефiру:

С6Н5СООNa+НСІ=С6Н5СООН+NaСІ
При титруваннi звільнюється бензоатна кислота, водянi розчини якої мають рН приблизно 2,5—3,0 i можуть впливати на iндикатор. Проте при додаваннi ефiру бензоатна кислота розчиняється в ньому та вилучається, таким чином, з водного середовища.

Натрій-бензоат застосовують як відхаркувальний засіб при бронхітах та інших захворюваннях дихальних шляхів в дозах по 0,2-0,5 г. декілька разів на день. При абсцесі легенів та гнилісному бронхіті вводять 15% розчин препарату інтравенозно. Для дослідження антитоксичної активності печінки вводять хворому 4 г. препарау орально або 1,77 г. інтравенозно в сечі кількість гіпурової кислоти, яка утворюється внаслідок взаємодії бензоатної кислоти з гліцином:

C6Н5СООН+ Н2N·СН2СООН=C6Н5СО·NН·СН2СООН+Н2О

 

Виділення 65-92,5% натрій-бензоту (при оральному введенні) у вигляді гіпурової кислоти вважається за норму (при інтравенозному введенні – тільки 55,4-79%).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)