АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Алкалоїди – похідні тропану

Читайте также:
 1. Алкалоїди – похідні бензолізохіноліну
 2. Алкалоїди – похідні фенантренізохіноліну
 3. ВІТАМІНИ. ГОРМОНИ. АЛКАЛОЇДИ
 4. Дієсловo esse та похідні від нього
 5. Лікарські засоби – похідні амідів сульфанілової кислоти
 6. Лікарські засоби – похідні піразолу.
 7. Лікарські засоби – похідні піридину.
 8. Похідні від права власності правові титули майна суб'єктів господарювання
 9. Похідні піридину: ізоніазид, фтивазид.
 10. Похідні пурину: кофеїн, кофеїн- бензоат натрію, теобромін, теофілін.
 11. Частинні похідні вищих порядків

Алкалоїди – похідні тропану містяться в рослинах сімейства пасленових (беладона, дурман, блекота).

 

 

Атропін вперше виділено в 1833 році з беладони. У самій рослині міститься лівообертаючий ізомер – гіосціамін і лише сліди атропіну. Атропін утворюється з гіосціаміну в результаті рацемізації при температурі 114-116ºС, при більш високій температурі утворюється апоатропін, який не має фармакологічних властивостей атропіну.

 

Властивості: білий кристалічний порошок, дуже легко розчинний у воді, легко розчинний у спирті, практично нерозчинний у ефірі. Плавиться при 190ºС.

Ідентифікація:

1. За фізико-хімічними константами: ІЧ-спектроскопія, оптичне обертання.

2. За температурою топлення пікрату атропіну.

3. Реакція Віталі-Морена на тропову кислоту. До субстанції у порцеляновій чашці додають кислоту азотну димлячу, випаровують досуха – утворюється нітросполука жовтого кольору, яку розчиняють у ацетоні і додають спиртовий розчин калію гідроксиду – з’являється фіолетове забарвлення:

 

4. Субстанція дає реакції на сульфати.

5. Субстанція дає загальноалкалоїдну реакцію з реактивом Драгендорфа (розчин вісмуту йодиду в калію йодиді) в кислому середовищі, утворюється оранжево-червоний осад.

6. Визначають температуру топлення основи атропіну (115-117ºС) після осадження розчином аміаку.

7. Утворення бензальдегіду (запах гіркого мигдалю) при нагріванні атропіну з кислотою сірчаною концентрованою в присутності кристалика калію дихромату:

Кількісне визначення:

1. Ацидиметрія в неводному середовищі, пряме титрування з потенціометричним фіксуванням точки еківалентності, s=1:

 

 

2. Акаліметрія в спирто-хлороформному середовищі, s =1/2.

3. Фотоколориметрія за реакцією з пікриновою кислотою.

Зберігання: у добре закупореній тарі.

Застосування:холінолітичний (спазмолітичний, мідріатичний )засіб.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)