АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Лікарські засоби – похідні піридину

Читайте также:
 1. Алкалоїди – похідні бензолізохіноліну
 2. Алкалоїди – похідні тропану
 3. Алкалоїди – похідні фенантренізохіноліну
 4. Види публічного мовлення. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування
 5. Виражальні засоби міжтекстовості та способи їх виявлення
 6. Вості, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва, але
 7. Говорячи про засоби соціальної комунікації, необхідно зазначити, що вони пройшли кілька досить важливих етапів свого розвитку.
 8. Дієсловo esse та похідні від нього
 9. Електрозахисні засоби (ЕЗЗ)
 10. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ НОРМАЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ
 11. Засоби гасіння пожеж
 12. Засоби захисту органів дихання (ЗІЗОД)

До лікарських речовин цієї групи належать похідні піридинкарбонових кислот – ніктинової та ізонікотинової.

Властивості.Білий кристалічний порошок без запаху, гіркий на смак, легко розчинний у воді, важко- у спирті, малорозчинний у хлороформі.

Ідентифікація:

1. По фізико-хімічним показникам: температура плавлення, ІЧ – спектроскопія.

2. Визначення температури плавлення гідразону (осад жовтого кольору), отриманого при взаємодії з ваніліном.

3. З розчином міді сульфату утворюється блакитне забарвлення і осад, які при нагріванні набувають світло-зеленого кольору, виділяються бульбашки газу:

 

4. З аміачним розчином срібла нітрату ізоніазід утворює спочатку жовтуватий осад, потім наліт металічного срібла на стінках пробірки:

 

5.Субстанція дає реакції на піридиновий цикл. При кип’ятінні з 2,4- динітрохлорбензолом утворюється жовте забарвлення, яке від додавання розчину лугу переходить у фіолетове, а потім в бурувато-червоне.

Кількісне визначення:

1. Броматометрія, пряме титрування, індикатор – метиловий червоний, s = 1,5. Метод грунтується на окисненні субстанції бромом:

2. Йодометрія в присутності натрію гідрокарбонату, зворотне титрування, індикатор крохмаль, s = ½:

 

 

Властивості:світло-жовтий дрібнокристалічний порошок із слабким запахом ваніліну, без смаку, дуже мало розчинний у воді, мало розчиннний у 96% спирті, легко розчинний у кислотах і розчинах лугів.

Ідентифікація:

1.Після нагрівання з 2,4- динітрохлорбензолом і додавання лугу утворюється жовтувато-буре забарвлення, що з часом посилюється.

 

 

2. При додаванні розчину лугу до спиртового розчину фтивазиду світло-жовте забарвлення переходить у оранжево-жовте. При поступовому додаванні кислоти хлороводневої розчин стає знову жовтим, а потім оранжево-жовтим ( підтвердження амфотерних властивостей фтивазиду).

 

 

3. При нагріванні фтивазиду з кислотою хлороводневою відчувається запах ваніліну:

 

 

Кількісне визначення: Ацидиметрія в неводному середовищі, індикатор – кристалічний фіолетовий. Итрування ведуть до переходу червоно – коричневого забарвлення в сіро – зелене, оскільки солі фтивазиду мають оранжево-жовтий колір, s = 1:Паралельно проводять контрольний дослід (перехід забарвлення від фіолетового до синього).

Зберігання.У добре укупореній тарі.

Застосування.Протитуберкульозний засіб.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)