АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Числові характеристики рівномірного розподілу

Читайте также:
 1. I. Схема характеристики.
 2. V. Для дискретної випадкової величини Х, заданої рядом розподілу, знайти:
 3. Акустические колебания, их классификация, характеристики, вредное влияние на организм человека, нормирование.
 4. Амплітудна і фазова частотні характеристики
 5. Антикризисные характеристики управления персоналом
 6. Антропометричні характеристики людини
 7. Антропометричні характеристики людини.
 8. БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩЕСТВА
 9. Біноміальний закон розподілу
 10. Бюджетна система України: основні характеристики
 11. Вибрация и ее характеристики
 12. Виды адаптации и их основные характеристики

Математичне сподівання

 

. (10.9)

 

Дисперсія

 

. (10.10)

 

Середнє квадратичне відхилення

 

 

Приклад:

Ціна поділки вимірювального пристрою дорівнює 0,5 од. Показники округлюються до ближчої цілої поділки. Знайти ймовірність того, що при відрахуванні буде зроблено похибку, яка перевищує 0,01 од.

 

Рішення

 

Похибку при округленні відрахування можна розглядати як випадкову величину Х, яка має рівномірний розподіл в інтервалі між двома цілими сусідніми поділками. Довжина інтервалу за умовою задачі дорівнює 0,5 , тому за формулою (10.7)

 

Зрозуміло, що похибка відрахування перевищить 0,01, якщо вона буде попадати в інтервал . За формулою (8.6) заняття 8 знайдемо ймовірність того, що при відрахуванні буде зроблено похибку, яка перевищує 0,01 од.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)