АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ГОСПОДАРСЬКО—ПИТHОГО ВОДОПОСТАЧАHHЯ

Читайте также:
  1. ГIГIЄHIЧHА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАHHЯ

Розглядаючи проблему организацiї господарсько—питного водопостачання, насамперед, необхiдно виділити наступні основнi види водопостачання:

· децентрализоване або місцеве

· централізоване або водопроводне (гаряче та холодне)

 

Iснує 2 системи надходження гарячої води до населення:

· відкрита, коли гаряча вода з ТЕС або котельнi подається вiдразу до споживача;

· закрита, коли ТЕС виконує функцiї лише теплоносiя, а нагрiвання води здiйснюється у спецiальних водних нагрiвниках центральних або iндивiдуальних теплопунктiв.

 

Для забезпечення гiгiєнiчного контролю за якiстю питної води у мiсцi водозабору розташовують спеціальні зони санітарного захисту.

Пiд зоною санiтарного захисту джерела господарсько—питного водопостачання розумiють спецiально видвену територiю, що функціонально пов’язану з водозабiрними спорудами.

 

Під час використання наземних вододжерел прийнято виділяти 3 зони санітарного захисту:

1. Зона посиленого (суворого) режиму або перший пояс, що включає у свою структуру земельну ділянку в мiсцi забору воли та територiю, на якiй знаходяться основнi водоочисні споруди.

Основнi характеристики цієї зони такі:

· територiя зони обгороджена i суворо пильнується;

· доступ сторонних осiб в зону суворо заборонений;

· проживання людей на територiї зони суворо заборонено;

· на територiї та акваторiї першого поясу заборонені рибна ловля, купання, прання бiлизни, катання на човнах;

· у примiщеннях будівль, які розташовані на території зони обов’язково повиннi бути побудованi каналiзацiйнi вбиральнi;

· персонал повинен проходити регулярнi медичнi огляди та обстеження на бактеріоносіння.

 

2. Зона обмежень або другий пояс, включає у свою структуру територiю, яка оточуе водоймище та його притоки, і поширюється уверх за течiєю на десятки кілометрів, а вниз за течiєю — на декiлька сотень метрiв.

Довжина другого поясу вверх за течiєю повинна забезпечувати лiквiдацiю патогенної мiкрофлори за рахунок процесiв самооочищення водоймища, ураховуючи той факт, що тривалiсть життя патогених мiкроорганiзмiв у рiчній воді, як прапвило, складає не бiльш, ніж 5 дiб. Тому верхню межу зони обмежень визначають розрахунковим методом, помноживши швидкiсть течiї рiчки у метрах за добу на 5 дiб.На території зони обмежень необхідно регулювати розмiщення населених пунктiв та, в першу чергу, промислових пiдприемств і тваринних компексiв. Спускання побутових та промислових стiчних вод, а також внесення в орні землі гною та отрутохімікатів у цiй зонi забороняється.

 

3. Зона спостережень або третiй пояс призначена для органiзацiї нагляду за водопостапчанням та iншими процесами, що пов’язані з ним.

 

У випадку використання підземних вододжерел прийнято розташовувати 2 пояси санiтарної охорони:

1. Перший пояс зони санiтарної охорони розташовують безпосередньо навколо свердловини на територiї з радiусом 30—50 м;

2. Другий пояс зони санiтарної охорони розміщують на території з радiусi 50—1000 м, ураховуючи, що процес повного вимирання патогених мiкроорганiзмiв у пiдземних водах триває 200 дiб.

 

 

3.Ситуаційна задача з гігієни лікувально-профілактичних закладів.

CИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА ДО БІЛЕТА № 46

В інфекційній лікарні реєструються випадки виникнення внутрішньолікарняних гострих респіраторних захворювань вірусної етіології. У місті – епідемія грипу. Під час санітарно-епідеміологічного обстеження лікарні було установлено: палати здебільшого багатоліжкові, площа на 1 ліжко в середньому складає 4,5 м2, боксового відділення немає. Штучна припливно-витяжна вентиляція відсутня, свіже повітря надходить через кватирки. 60% палат мають орієнтацію вікон на південь, 40% палат – на північ. Аналіз повітря палат: вміст СО2 – 0,18%, вміст аміаку – 2 мг/м3, загальне бактеріальне обсіменіння – 4000 в 1 м3. В лікарні дозволяється щоденне відвідування хворих, принцип суворої ізоляції не виконується.

Перерахуйте основні причини поширення гострих респіраторно-вірусних захворювань в стаціонарі та обгрунтуйте відповідні гігієнічні рекомендації.

В: причини недотримання лікарнею санітарнопроепідемічних заходів,мала площа припадае на 1 ліжко,відсутність боксового відділення,а також відсутність вентиляції. Потрібно дотримуватись суворої ізоляції,і дотримуватись санітарно-проепідемічного режиму

‡агрузка...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)