АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яке з наступних тверджень є хибним?

Читайте также:
  1. За гарантованістю рівня доходності фінансові інструменти бувають наступних видів.
  2. Яке з тверджень вірне для монополії?

а) МV – це сукупні витрати;

б) PQ – це чистий національний продукт у реальному виразі;

в) PQ – це чистий національний продукт у номінальному виразі;

г) MV = Ca + In + G;

д) немає правильної відповіді.

7. Що не є статтею «Активи» центрального банку:

а) цінні папери;

б) позики комерційним банкам;

в) золотовалютні резерви;

г) обов’язкові резерви комерційних банків;

д) інші активи.

8. Збільшення обов’язкових резервів не змінить пропозицію грошей, якщо не зміниться:

а) грошова база;

б) обсяг надлишкових резервів банків;

в) співвідношення готівки й депозитів;

г) обсяг фактичних резервів;

д) немає правильної відповіді.

 

 

9. Дефіцит Державного бюджету утворюється:

а) якщо сума активів держави перевищує розміри його зобов’язань;

б) сума витрат держави перевищує суму податкових надходжень;

в) витрати держави зменшуються;

г) зобов’язання держави перевищують його активи.

10. Якщо уряд планує підвищити рівень реального ЧВП, він може:

а) знизити податки;

б) зменшити державні закупівлі товарів і послуг;

в) зменшити трансфертні платежі;

г) знизити рівень бюджетного дефіциту;

д) правильні відповіді а) і г).

11. Державний борг – це сума попередніх:

а) державних витрат;

б) бюджетних дефіцитів;

в) бюджетних дефіцитів за відніманням бюджетних надлишків;

г) бюджетних надлишків за відніманням бюджетних дефіцитів.

12. Державний борг не може привести до банкрутства дер-жави, оскільки:

а) вона не обов’язково має погашати борг;

б) може рефінансувати борг;

в) може збільшити масу грошей в обігу;

г) усі відповіді є правильними.

13. Якщо уряд щорічно намагатиметься досягти збалансова-ного бюджету, то такий бюджет:

а) згладжуватиме коливання в рамках економічного циклу;

б) посилюватиме коливання в рамках економічного циклу;

в) не робитиме ніякого впливу на обсяг виробництва і рівень зайнятості;

г) стимулюватиме сукупний попит.

14. Державний борг є зобов’язанням держави перед платника-ми податків, оскільки:

а) платежі відсотків є економічним тягарем;

б) офіційні дані зменшують розміри державного боргу;

в) основна маса державних облігацій належить громадянам країни і національним фірмам;

г) державний борг дорівнює сумі активів держави.15. Одна з реальних проблем державного боргу:

а) скорочується нерівність у доходах;

б) зростають стимули підвищення ефективності виробництва;

в) частина національного продукту йде за межі країни;

г) зростає частка заощаджень на всіх рівнях доходу у розпоря-дженні.

16. Антиінфляційна фіскальна політика припускає:

а) підвищення рівня оподаткування і скорочення державних витрат;

б) скорочення і податкових надходжень, і державних витрат;

в) підвищення податків і рівня державних витрат;

г) зниження податків і підвищення рівня державних витрат;

д) постійність рівня і державних витрат, і податкових надходжень.

17. Маніпуляції з державними витратами і податками для досягнення бажаного рівноважного рівня доходу і виробництва належать до політики:

а) кредитної;

б) заснованої на кейнсіанській функції споживання;

в) зорієнтованої на дефляційний розрив;

г) кейнсіанської фіскальної.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)