АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Який з аргументів використовують у кейнсіанській теорії макроекономічної рівноваги для доведення необхідності державного втручання в економіку через фіскальну політику?

Читайте также:
 1. II. Технология кормления через зонд.
 2. III Общий порядок перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза
 3. XII.4. Теорії гетерогенного каталізу
 4. А) плечевой пояс проходит через грудную клетку; б) характерны анальные пузыри; в) зубы преобразовались в роговые пластины; г) уплощенные и широкие ребра.
 5. А. Стекание тока в землю через одиночные заземлители
 6. Австрійська школа (теорії “граничної корисності”)
 7. Адміністративні методи державного управління.
 8. Алекс встал перед съёмочной группой, надел ремень гитары через голову и поставил руку на струны.
 9. Алчность не может превратиться в не-алчность; через алчность нужно переступить. Вы не можете изменить ее.
 10. Аналіз оптичних фільтрів, що використовують згини ВС
 11. Аналіз часткової та загальної рівноваги
 12. Англо-американська школа (теорії “часткової рівноваги”)

а) кейнсіанська школа вважає, що державне втручання забезпе-чує ефективніший розвиток економіки;

б) якщо ціни стабільні, то немає впевненості в тому, що ринок забезпечить макроекономічну рівновагу в умовах повної зайнятості;

в) нестабільність розвитку приватного сектору породжує багато макроекономічних проблем;

г) тільки держава може брати до уваги суспільні інтереси;

д) усі відповіді є правильними.

19. Згідно з концепцією мультиплікатора збалансованого бюд-жету, рівне за обсягом скорочення податків і державних закупівель:

а) не змінить рівень національного доходу і виробництва;

б) сприятиме витисненню приватних інвестицій;

в) збільшить рівноважний рівень національного доходу і вироб-ництва;

г) обумовить перехід раніше збалансованого бюджету до дефі-цитного стану.

20. Прямий зв’язок між чистими податковими надходження-ми і реальним ЧВП:

а) приводить до утворення бюджетних надлишків у період рецесії;

б) підвищує ефективність дискреційної фіскальної політики, спрямованої на подолання рецесії й досягнення повної зайнятості;

в) розширює можливості для підтримки повної зайнятості;

г) знижує вплив змін обсягу планових інвестицій на рівень націо-нально доходу і зайнятості.

 

Запитання і навчальні завдання

1. Валовий внутрішній продукт в умовах повної зайнятості ста-новить 150 млрд грн. Фактичний обсяг ВВП дорівнює 130 млрд грн. Сума податків становить 10% від величини ВВП. Державні витрати на товари і послуги –14 млрд грн.

Визначте:

Зводиться Державний бюджет з дефіцитом або надлишком? Які його розміри?

Як зміниться сальдо Державного бюджету в умовах повної
зайнятості?

2. У таблиці наведені дані про реальний обсяг ЧВП і величину чистих податкових надходжень (млрд грн).

 

Реальний ЧВП Чисті податкові надходження Державні закупівлі Бюджетний дефіцит (–)
 
 
 
 
 
 
 

 

Припустимо, що в умовах повної зайнятості величина ЧВП дорівнює 1200 млрд грн, а обсяг державних закупівель становить на всіх рівнях реального ЧВП 200 млрд грн. Заповніть таблицю, роз-рахувавши величину дефіциту або надлишку Державного бюджету на кожному рівні реального ЧВП (дефіцит зі знаком «–»).3. Уряд отримав позику іноземних банків у розмірі 1 млрд грн за річною ставкою 8%. Ці кошти інвестуються в реалізацію проектів, які дають змогу збільшувати валовий продукт протягом наступних років на 300 млн грн щороку.

Приведе ця позика до збільшення державного боргу країни і в якому розмірі?

Збільшиться чистий фінансовий тягар для громадян даної країни?

4. Покажіть графічно розміри рівноважного ЧВП у приватному секторі методом потоку сукупних витрат – валового «випуску» і методом «вилучень–ін’єкцій». Потім додайте державні витрати і податки, показавши дію кожного з цих чинників на величину рівноважного ЧВП. Поясніть, як дискреційна політика може використовуватися для згладжування інфляції та подолання спаду.

5. Економіку країни характеризують: фактичний дохід
Ni = 80 млрд грн, гранична схильність до споживання MPC = 0,8, рівноважний дохід N*i = 82 млрд грн.

Як мають змінитися урядові витрати (за інших рівних умов) для того, щоб економіка досягла рівноважного стану?

Як має змінитися величина податкових надходжень (за інших рівних умов), щоб економіка досягла рівноважного стану?

6. Модель економіки характеризують такі дані (млрд. грн.): C = 1000 + 0,9Di, G = 600, І = 390, T = 400, Y = ВВП – Т, Х – М = 0,

де С – споживацькі витрати, G– державні витрати, І – плановані інвестиції, T – податки, Di – дохід у розпорядженні.

Розрахуйте:

а) рівноважний ВВП;

б) мультиплікатор державних витрат;

в) вплив на величину ВВП приросту податків на 1 млрд грн;

г) обсяг заощаджень за рівноважного ВВП;

д) інфляційний розрив, якщо ВВП за повної зайнятості дорівнює 1,5 трлн грн.

7. Припустимо, що державні закупівлі дорівнюють 18 млрд грн, податки становлять 0,2 Dі млрд грн. Через дію податків графік споживання С = 10 + 0,8 Dі набуває виду Са = 10 + 0,8(Dі – Т), де величина Dі – Т є доходом, що знаходиться у розпорядженні (після сплати податків). За умови, що всі податки є індивідуальними прибутковими, інвестиції дорівнюють 10 млрд грн, а чистий експорт незалежний від рівня доходів і дорівнює 5 млрд грн. Визначте рівноважну величину доходу, використовуючи умову рівноваги Dі = Са + Ign + G.

‡агрузка...

8. Дайте визначення «бюджету повної зайнятості» і поясніть йо-го значення. Чим він відрізняється від «фактичного бюджету»? В чому полягає різниця між циклічним і структурним дефіцитом?

9. Економіку характеризують такі параметри: С = 10 + 0,9Ni,

де С – дохід, який споживають домогосподарства. Інвестиції
І = 70 млрд грн, податки Т = 40 млрд грн, трансферти F = 10 млрд грн, державні витрати G = 50 млрд грн.

Розрахуйте рівноважний рівень доходу.

Уряд зменшує витрати до 40 млрд грн. Що відбудеться:

а) з кривою запланованих доходів;

б) рівноважним рівнем доходу;

Якою буде величина мультиплікатора державних витрат?

Як зміниться сальдо Державного бюджету?

10. Поясніть дію механізму вбудованих стабілізаторів. Чи можете ви внести які-небудь пропозиції щодо посилення дії вбудованих стабілізаторів?

11. Використовуючи балансові звіти комерційного банку і Націо-нального банку України (НБУ), покажіть вплив на резерви комерційного банку кожної з наступних операцій:

а) НБУ купує цінні папери у приватних підприємств і споживачів;

б) комерційні банки беруть позики в НБУ;

в) НБУ знижує резервну норму.

12. Заповніть таблицю.

 

Резервна норма, % Грошовий мультиплікатор Максимальний обсяг збільшення позик на кожну гривню надлишкових резервів
окремим банком банківською системою
12,5      
16,7      
     
     
     
33,3      

13. Користуючись спрощеними об’єднаними балансовими звіта-ми системи комерційних банків і НБУ, покажіть, як зміняться гр. 1-3 балансових звітів після того, як будуть виконані такі операції:

а) припустимо, пониження облікової ставки спонукає комерційні банки взяти в НБУ додаткову позику у розмірі 1 млрд грн. Заповніть гр. 1 даними балансового звіту;

б) НБУ продає цінні папери вартістю 3 млрд грн населенню, яке оплачує покупки облігацій чеками. Заповніть гр. 2 даними балансового звіту;

в) НБУ купує цінні папери вартістю 2 млрд грн у комерційних банків. Заповніть гр. 3 даними нового балансового звіту.

Проаналізуйте кожну з операцій:

Чи змінилася під прямою або опосередкованою дією кожної з операцій грошова пропозиція і, якщо так, то як саме?

Яке було збільшення або зменшення резервів комерційних банків у кожній з операцій?

Як змінилася спроможність системи комерційних банків створювати гроші в результаті кожної з операцій, якщо резервна норма становила 20%?

 

Об’єднаний балансовий звіт

 

А. Всі комерційні банки

 

Активи Од. гр. виміру (1) (2) (3)
Резерви      
Цінні папери      
Позики      
Зобов’язання і власний капітал
Безстрокові внески      
Позики в НБУ      

 

Б. Балансовий звіт НБУ

 

Активи Од. гр. виміру (1) (2) (3)
Цінні папери      
Позики комерційним банкам      
Зобов’язання і власний капітал
Резерви комерційних банків      
Депозити      
Банкноти НБУ      

14. У попередньому році грошова пропозиція (М1) становила 300 млрд грн, а ВВП дорівнював 1200 млрд грн. Якою була швидкість обігу грошей?

15. На підставі наведених нижче даних складіть балансовий звіт центрального банку (млрд грн).

 

Стаття балансу Од. гр. виміру
Золоті сертифікати
Інші зобов’язання і власний капітал
Цінні папери
Банкноти, випущені в обіг
Резерви комерційних банків
Інші активи
Депозити Казначейства
Позики комерційним банкам

 

Додаткові задачі та питання для самоконтролю

 

1. Оцініть можливості використання фіскальної політики як інструменту стабілізації:

а) збалансування бюджету на щорічній основі;

б) збалансування бюджету на циклічній основі;

в) здійснення функціонального фінансування.

2. Які основні причини появи державного боргу і його зростання? Які обсяги зовнішнього і внутрішнього державного боргу України?
Поясніть, які є відмінності між рефінансуванням і погашенням боргу.

3. Чи буде ефект витіснення значнішим у період спаду або в той час, коли економіка близька до стану повної зайнятості? Для відповіді використовуйте модель «сукупного попиту – сукупної пропозиції».

4. Чи вважаєте ви слушною пропозицію про щорічне збалансу-вання бюджету? Чи є приватизація способом скорочення бюджетних дефіцитів або розмірів державного сектору? Обґрунтуйте відповіді.

5. Чи може внутрішній державний борг перетворитись на тягар для майбутніх поколінь? Чому може статися так, що дефіцитне фінансування збільшить темпи виробництва порівняно з фінансуванням урядових витрат за допомогою зростання податків?

6. Як великі бюджетні дефіцити можуть вплинути на величину ставок відсотка, внутрішні інвестиції, вартість національної грошової одиниці та зовнішню торгівлю?

7. Припустимо, що державні закупівлі G становлять 50 млрд грн, величину податкових надходжень визначає залежність Т = 0,4Ni, трансфертів – F = 0,2Ni, а рівень цін дорівнює 1. Державний борг становить Д = 90 млрд грн, а відсоткова ставка r = 0,1. Фактичний об-сяг національного доходу в країні Ni = 120, а потенційний – 150 млрд грн.

Визначте:

а) надлишок або дефіцит має Державний бюджет;

б) величину структурного дефіциту Державного бюджету;

в) величину циклічного дефіциту Державного бюджету.

8. Населення країни становить 46 млн людей. Частка дітей віком до 16 років – 20%. Коефіцієнт участі дорослого населення в робочій силі – 60%. Природна норма безробіття – 5%. Середнє виробництво на зайнятого щороку – 25 тис. грн. Податкові надходження становлять Т = 0,2Ni, а державні витрати G = 122 млрд грн. Фак-тичний дефіцит бюджету дорівнює 14 млрд грн, а рівень цін – 1.

Визначте питому вагу структурного і циклічного дефіциту в
загальному обсязі фактичного дефіциту Державного бюджету.

9. Назвіть і схарактеризуйте основні проблеми у проведенні фіс-кальної політики. Поясніть ідею ділового циклу, обумовленого політичними мотивами. В чому полягає ефект витиснення? Як він пов’язаний з фіскальною політикою? В якому значенні ефект чистого експорту схожий на ефект витиснення?

10.Прокоментуйте наступні твердження:

а) зіткнувшись з інфляцією, кейнсіанські економісти рекомен-дують підвищити податки для обмеження попиту, тоді як прихиль-ники теорії пропозиції радять знизити податки для збільшення сукупної пропозиції;

б) кейнсіанські економісти вважають, що попит створює власну пропозицію, а на думку прихильників теорії пропозиції, пропозиція створює собі попит.

11.За допомогою графіка поясніть стабілізуючий і дестабілі-зуючий вплив фіскальної політики у разі ухвалення конституційної поправки про щорічне балансування бюджету.

 

12. Зобразіть графічно потенційну дію підвищення податків на сукупне зростання і сукупну пропозицію.

13. Поясніть, чому збільшення дефіциту, яке має стимулюючу дію на економіку, може самоліквідовуватися. Пропонувавши Конгресу скорочення податків на початку 60-х років ХХ ст., Президент США Кеннеді стверджував: «Парадоксальна правда полягає в тому, що ставки податку сьогодні високі, а податкові надходження дуже низькі, й найрозумнішим способом підвищення податкових доходів у довгостроковому плані є сьогоднішнє зниження ставок податку». Чи було це твердження логічно правильним? Чи прийнятна така політика для України?

14. Розкрийте теорії макроекономічної політики Я. Тінбергена та Р. Манделла.

15. Сформулюйте закон ефективності урядового впливу на еко-номіку А. Вагнера і теорію В. Парето.

16. Ви Голова Правління Національного банку України. В еко-номіці сильна і тривала інфляція. Які зміни, на ваш погляд, були б доцільними:

а) в резервній нормі;

б) обліковій ставці;

в) операціях на відкритому ринку?

Поясніть, як кожна зі змін вплине на резерви комерційних банків, грошову пропозицію, відсоткові ставки і сукупні витрати.

17. У чому полягає мета кредитно-грошової політики? Визначте мету причинно-наслідкових зв’язків. Поясніть зміну результатів монетарної політики:

а) залежно від форми кривих попиту на гроші й на інвестиції;

б) розміру граничної схильності до заощаджень (МРS).

 

18. Припустимо, Національний банк України вирішує застосу-вати політику дорогих грошей для обмеження інфляції попиту. Покажіть за допомогою моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції сутність цієї політики в закритій економіці. Розгляньте випадок відкритої економіки і поясніть, як потоки міжнародного фінансового капіталу впливають на положення кривої сукупного попиту.

Рекомендована лiтература

[1, с. 497-644; 3, с. 154-195, 240-264; 4, с. 95-207; 6, с. 325-422;

9, с. 143-170, 249-274; 11, с.299-332; 12, с. 186-206; 13, с. 115-151;
16, с. 62-83, 309-353, 394-605]

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.025 сек.)