АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яка економічна мета, якщо суспільство прагне мінімізував-ти витрати і максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів?

Читайте также:
 1. I. Суспільство як соціальна система.
 2. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 3. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 4. Алкоголізм і суспільство.
 5. Аналіз мережі охорони здоров’я: стан та розвиток, економічна (господарська) діяльність, ефективність та якість медичного обслуговування.
 6. Безмежність людських потреб і обмеженість виробничих ресурсів
 7. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів. Закон обмеженості ресурсів. Альтернативні вибір та вартість. Крива виробничих можливостей.
 8. В) грошові витрати на виробництво та реалізацію сільськогосподар-
 9. В) економічна система, в якій співіснують приватна та державна влас-
 10. Вентиляція виробничих приміщень
 11. Ви никнення й розвитку виробничих відносин, виокремлення в способі
 12. Види виробничих витрат

а) досягнення повної зайнятості;

б) підтримка економічного зростання;

в) економічна безпека; г) економічна ефективність.

4. Якщо економічні проблеми розв’язуються частково рин-ком, частково урядом, то економіка:

а) командна; б) ринкова;

в) натуральна (традиційна); г) змішана.

5. Фундаментальна проблема, яку розв’язують усі економічні системи:

а) інвестиції; б) виробництво;

в) споживання; г) рідкість ресурсів.

6. Економіка ефективна, якщо в ній досягнуті:

а) повна зайнятість;

б) повне використання виробничих ресурсів;

в) повна зайнятість, або повне використання виробничих ресурсів;

г) і повна зайнятість, і повний розподіл виробничих ресурсів.

7. Макроекономіка є частиною аналітичної економії, яка вивчає:

а) виробничі відносини економічних суб’єктів;

б) ефективність функціонування національної економіки як цілого;

в) поведінку економічних суб’єктів на ринках ресурсів;

г) глобальні тенденції економічного розвитку людства;

д) окремі елементи економіки (поведінку фірми, ринки окремих товарів).

8. До основних макроекономічних цілей суспільства не зараховують:

а) економічне зростання – виробництво більшої кількості това-рів і послуг вищої якості;

б) повну зайнятість – забезпечення робочими місцями усіх, хто бажає і спроможний працювати;

в) стабільний рівень цін – уникнення значного їх зростання;

г) рівновагу в зовнішньоекономічних зв’язках – стабільний курс валюти, розумний баланс зовнішньої торгівлі та міжнародних фінансових операцій;

д) рентабельність підприємства – перевищення виторгу від про-дажу товару чи послуги над витратами на їх виробництво.

9. Основним методом макроекономіки є:

а) спостереження; б) контрольований експеримент;

в) наукове абстрагування; г) статистичний аналіз;

д) усі наведені вище відповіді є неправильними.

10. Макроекономічні моделі будуються з метою:

а) точного відбиття процесів, що відбуваються у національній економіці;

б) виявлення принципових економічних зв’язків;

в) економічного прогнозування;

г) усі наведені відповіді є правильними;

д) правильні відповіді б) і в).

 

Запитання і навчальні завдання

1. Яке з наведених тверджень належить до макроекономіки, а яке – до мікроекономіки?а) рівень безробіття в Україні становить понад 6%;

б) в об’єднанні «Донінвест» звільнилися 250 працівників;

в) валовий внутрішній продукт України в січні-травні поточного року порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшився на 7,9%;

г) комерційний банк «Дельта» запропонував нові види внесків терміном понад рік на суму від 100 до 200 тис. грн з премією 25% річних;

д) індекс цін на споживчі товари в Україні в січні поточного року порівняно з січнем попереднього року становив 110,3%.

2. Яке з наведених тверджень зараховують до позитивних, а яке до нормативних?

а) за січень-травень поточного року промислове виробництво в Україні збільшилося на 12,1% порівняно з відповідним періодом попереднього року;

б) інфляція в Україні істотно знизила рівень життя й урядова політика має її зменшити;

в) розпад СРСР і створення республіками самостійних держав порушили господарські зв’язки, які стали однією з причин спаду виробництва в різних галузях економіки України. Для запобігання подальшого розвалу економіки необхідно відновити колишні господарські зв’язки.

3. За допомогою виробничих можливостей випуску військової продукції та цивільних товарів (зобразив їх графічно) дайте відповіді на запитання.

 

Вид продукту Виробничі альтернативи
А В C Д Е
Автомобілі (млн шт.)
Керовані ракети (тис. шт.)

 

Що показують точки на кривій? Як відбито на кривій закон зростаючих нав’язаних витрат? Якщо економіка знаходиться в точці С, якими будуть витрати виробництва додаткового мільйона автомобілів або додаткової тисячі керованих ракет?

Позначте точку G усередині кривої. Що вона показує? Визначте точку Н зовні кривої. Що показує ця точка? Що має відбутися для того, щоб економіка змогла досягти рівня виробництва, який показує точка Н?

4. У чому полягають вісім цілей економічної політики? Яку черговість вказаних цілей ви б встановили для України?

‡агрузка...

5. Опишіть процес функціонування чистого капіталу на моделі кругообороту (ресурсів, продуктів і доходу). Схарактеризуйте ринки ресурсів і продуктів, при цьому неодмінно підкреслюйте факт рідкості ресурсів. Перерахуйте обмеження моделі кругообороту (ресурсів, продуктів і доходу).

Додаткові задачі та питання для самоконтролю

1. Назвіть основні принципи функціонування ефективної моделі чистого капіталу і поясніть, як вони дають змогу розв’язати основні економічні проблеми суспільства: Що? Як? Для кого виробляти? Які найважливіші критичні зауваження щодо ринкової системи?

2. У чому полягають основні особливості наведених типів систем економіки:

а) традиційна; б) командна;

в) чистий капітал (ринкова); г) змішана.

3. Чи правильними є твердження?

а) в адміністративно-командній системі спонукальним мотивом діяльності підприємств є максимізація прибутку;

б) мікроекономіка – це галузь економічної науки, яка вивчає ефективність функціонування національної економіки;

в) змістом світоглядно-виховної функції макроекономіки є фо-мування економічного мислення, економічної психології та еконо-мічної культури людей;

г) домогосподарства через видатки свого грошового доходу виявляють свій попит на товари і послуги;

д) у схемі кругообороту домогосподарства виявляють попит на ресурси.

4.Встановіть відповідність визначення кожному терміну, кори-стуючись наведеними даними.

 

Термін Визначення
а) макроекономіка   б) макроекономічна модель     в) мікроекономіка   г) модель круго- обороту 1. Частина аналітичної економії, яка вивчає окремі складові національної економіки 2. Схема, яка відбиває взаємопов’язаний і безперервний рух ресурсів, виготовлених продуктів і доходів між економічними суб’єктами 3. Частина аналітичної економії, що досліджує національну економіку як ціле 4. Спрощене відбиття економічної системи та її складових

Рекомендована література

[1, с. 13-56; 3, с. 7-23; 4, с. 7-21; 6, с. 9-26; 11, с. 43-86, 231-37; 13, с. 11-20]

 

Смысловой модуль 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)