АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні терміни. Абстрактне мислення – процес раціонального відображення об’єктивного світу в поняттях, судженнях, умовиводах

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. Б) Основні властивості операцій над множинами
 3. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 4. Бюджетна система України: основні характеристики
 5. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 6. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III ( всі № №, що закінчуються на цифру 1, наприклад: № 1, № 11, № 21 . . . №1141 ).
 7. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 0, наприклад: № 10, № 20, № 30 . . . №1140).
 8. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 3, наприклад: № 3, № 13, № 23 . . . №1143)
 9. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 4, наприклад: № 4, № 14, № 24 . . . №1144).
 10. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 5, наприклад: № 5, № 15, № 25 . . . №1145 ).
 11. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 7, наприклад: № 7, № 17, № 27 . . . №1147).
 12. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 8, наприклад: № 8, № 18, № 28 . . . №1148).

 

Абстрактне мислення – процес раціонального відображення об’єктивного світу в поняттях, судженнях, умовиводах, теоріях, концепціях, гіпотезах, який дозволяє проникати в сутність явищ і процесів.

Закон мислення – внутрішній, необхідний суттєвий, істотний зв’язок між думками. Основні закони логіки виражають корінні властивості логічного мислення: його визначеність, несуперечність, послідовність, обґрунтованість.

Заперечення – 1) обґрунтоване відхилення якоїсь думки, положення, висловлювання, у якому виражається незгода з кимось або з чимось, спростування чиєїсь думки або судження; 2) логічна операція, за допомогою якої з даного висловлювання випливає нове, причому якщо вихідне висловлювання істинне, його заперечення не є істинним, а якщо воно хибне, його заперечення не є хибним.

Істина – адекватне відображення дійсності суб’єктом, який пізнає, що перевіряється зрештою суспільною практикою.

Логічна помилка– порушення законів, правил і схем логіки.

Логічна форма – це спосіб зв’язку елементів думки, який відображає її будову.

Логічність – тип міркування, який характеризується послідовністю, несуперечливістю, обґрунтованістю.

Протиріччя– два висловлювання, із яких одне є запереченням іншого.

Софізм – міркування, що здається правильним, але містить приховану логічну помилку і служить для надання видимості істинності хибному твердженню.

Тавтологія – різновид замкнутого кола, логічна помилка, яка полягає в тому, що визначуване поняття характеризується за допомогою самого себе або при доведенні деякого положення за аргумент береться саме це положення.

Тотожність – категорія, що виражає рівність, однаковість предмета, явища з самим собою або рівність кількох предметів.

Формалізація – відображення результатів мислення у поняттях.

 

 

Питання та завдання для самоконтролю

 

1. Дайте визначення логіки як науки.

2. Що таке логічна форма міркувань? Наведіть приклад правильної і неправильної форми міркування.

3. Чому логічна форма є універсальною для всіх галузей науки?

4. Охарактеризуйте форми абстрактного мислення.

5. Наведіть приклади дедукції, індукції та аналогії

6. Розкрийте співвідношення формальної та діалектичної логіки.7. Дайте формулювання основних законів логіки. Наведіть приклади.

8. Які твердження відповідають закону тотожності:

а) сполучники поділяються на прості та складні;

б) столиця європейської держави – Київ;

в) «Ноздрєв був історичною людиною. Жодні збори, де він був, не минали без історії» (М. В. Гоголь).

9. Який закон формальної логіки порушено в міркуваннях?

а) Якщо вам треба збільшити вашу сім’ю, наш фотограф зробить це моментально.

б) Прошу вашого дозволу розлучити мене з М. без моєї присутності, але згоди я не даю.

в) Учитель: «Сподіваюсь, Том, я не побачу, що ти списуєш з чужого зошита».

Том: «Я також на це сподіваюсь».

10. В яких міркуваннях порушено закон достатньої підстави?

а) Студенти вивчають логіку, оскільки логіка – це інструмент мислення.

б) Настав ранок і встало Сонце.

в) Умовивід правильний, оскільки він спирається на істинні судження.

г) Висновок істинний, тому умовивід правильний.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)