АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Походження буддизму та його ідейні джерела

Читайте также:
 1. Internet-джерела
 2. XV. 9. Хімічні джерела електричної енергії
 3. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 4. Благородні істини буддизму
 5. Види та джерела фінансової підтримки інноваційної діяльності
 6. Відключення котушки індуктивності від джерела постійної напруги
 7. Віровчення буддизму
 8. Вступ. Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян
 9. Гамма - кванти: природа, джерела, механізм негативної дії на біологічну тканину.
 10. Глава З ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
 11. ДЕРЖАВНА СИМВОЛІКА УКРАЇНИ ТА її ІСТОРИЧНЕ ПОХОДЖЕННЯ
 12. Джерела (форми) права скандинавських країн

 

Буддизм зародився в Індії у середині І тис. до н.е. Стародавні вірування індійського населення, такі як брахманізм та різноманітні племінні культи, вже не могли достатньою мірою задовольнити потребу в розраді. Дослідники релігії індуїзму відмічають, що, починаючи з VI ст. до н.е., спостерігається занепад. З’являється багато царств. Брахмани усамітнювалися в печерах гір, втрачали віру в майбутнє людства. У пошуках єднання з Атманом, стурбовані егоїстичним спогляданням брахмани, забули про людину і про навколишній світ. Брахманізм пропонував тільки особисте спасіння, не відходячи від основної істини індуїзму про те, що життя є цілковитим стражданням.

Але все ж таки вони зберегли в межах своєї касти духовність і пильнували про чистоту своїх рядів, у той час як у інших кастах відбувалися змішування представників каст, а це призводить до ситуації, коли в суспільстві ламаються «ворота моральності».

Появу буддизму як учення пов’язують з іменем Сідхартхи Гаутами (624 по 544 р. до н.е.), сина царя шак’їв Шуддходани (північний схід Індії). Отримавши шляхетне виховання та освіту, Сідхартха одружується й успішно проживає у своєму палаці. Але якось, подорожуючи своїм царством, він побачив чотири знамення. Перші три (старі люди, тяжко хвора людина, поховання мерця) засвідчили йому про нестійкість сансари (круговорот буття), а останнє (аскет) – шлях до звільнення. Побачене зворушило 29-річного Сідхартху і після народження сина Рахули він вирішує кинути все і йти за відповіддю на питання: як не страждати? Спочатку він приєднався до аскетів різних шкіл і напрямів індуїзму, а коли прожив із ними певний час і переконався, що шлях самовиснаження не веде до істини, відновив сили і вирішив не сходити з обраного місця, поки не розгадає тайну життя і смерті. Сталося це, за легендою буддизму, під священним деревом Бодхі, коли Сідхартсі виповнилося близько 35 років. Перед його внутрішнім зором пройшло його минуле, а також теперішнє й майбутнє всіх живих істот і лише потім відкрилася найвища істина –Дхарма. З цього моменту він став просвітленим, або Буддою. А через деякий час він став навчати Дхармі всіх, хто прагнув істини, незалежно від кастової приналежності. Так, найважливіше поняття для буддистів (санскр. «опора», «те, що підтримує») означає в буддизмі моральну доброчинність і моральні якості, які потрібно плекати в собі.Метою буддизму є спасіння від перероджень, або звільнення від карми і вихід з кола сансари. Будда, не відкидаючи існування індуських богів та духів вважав, що вони також підкорені дії карми і не можуть вийти з Колеса Сансари. І тільки людина, доля якої залежить лише від її власних зусиль та свідомої праці, може це зробити. Брахманом Будда називає будь-яку мудру і благочестиву людину, незалежно від того, до якої касти чи Варни вона належить.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)