АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Природні резервуари нафти і газу

Читайте также:
 1. Використання в'язких систем для інтенсифікації припливу нафти й газу
 2. Виявлення та підготовка до буріння пасток нафти і газу
 3. Відокремлення газу від нафти
 4. Відродження. Закони мають відповідати природнім правам людини.
 5. Вторинна переробка нафти: крекінг і риформінг.
 6. Географічне положення та природні ресурси
 7. Геологічні передумови пошуків та розвідки нафти і газу
 8. Елементний та ізотопний склад нафти і газу
 9. Замір та облік видобутку нафти і нафтового газу
 10. Заходи по скороченню втрат нафти і нафтопродуктів
 11. Крекінг нафти і нафтопродуктів.
 12. Лекція 5. Природні, техногенні та соціально-політичні небезпеки

Природним резервуаром називається таке вмістилище для нафти, газу і води, в межах якого можливий їх рух, форма і розміри його зумовлені співвідношенням порід-колекторів і порід-покришок.

Природні резервуари за формою і умовами виникнення поділяються на три типи: пла­стові, масивні та резервуари неправильної форми (літологічне обмежені з усіх сторін). Пла­сти порід-колекторів, обмежені в покрівлі та підошві погано проникними породами при збе­реженні пластового характеру на значній площі, створюють пластові резервуари. Масивни­ми резервуарами називають великі товщі проникних порід однорідного чи неоднорідного складу, які перекриті зверху непроникними породами.

Рис. 1.2. Схема розподілу газу і нафти Рис. 1.3. Схема зменшення висоти пастки

в пастці за рахунок порід-напівпокришок

1 -порода-покришка; 2-порода-

напівпокришка; З-порода-колектор

 

Резервуарами неправильної форми (літологічно обмежених зі всіх сторін) називають ділянки порід-колекторів серед непроникних порід. Це можуть бути лінзи піщаних порід серед глинистих порід, локальні ділянки тріщинуватих або кавернозних порід.

Реально в природі існують, крім трьох основних типів резервуарів, і їх перехідні форми, наприклад, масивно-пластові резервуари. З гідродинамічних умов усі природні резервуари слід ділити на відкриті, напівзакриті та закриті (ізольовані). Відкриті - це ті, які мають пря­мий зв'язок з денною поверхнею, ізольовані - це ті, які не мають ніякого зв'язку ні з денною поверхнею, ні з іншими пластами. Напівзакриті резервуари є проміжними між двома іншими типами резервуарів.

Не всі природні резервуари, які трапляються в земній корі, можуть бути заповнені нафтою чи газом. Переважна їх більшість заповнена водою. Нафта і газ, які потрапили в природний ре­зервуар, заповнений водою, піднімаються вверх під впливом сил сплиття, тобто різниці в гус­тині фаз. Це переміщення відбувається до моменту зустрічі якоїсь перешкоди, тобто до момен­ту, коли нафта чи газ потрапить в певну пастку, де їх подальший рух неможливий.

Пастка- це частина природного резервуару, яка частково чи повністю забезпечує влов­лювання й утримування напливних в резервуар рідких і газоподібних вуглеводнів протягом деякого відрізку геологічного часу і в межах якого встановлюється рівновага між нафтою, газом і водою під впливом переважної дії гравітаційних сил. Пасткою незалежно від її виду і походження називають об'єм порід будь-якої геометричної форми, здатний вловлювати і нагромаджувати нафту і газ. Під дією сил гравітації проходить розподіл газу, нафти і води за їх густиною. При цьому вуглеводні займають положення, якому відповідає їх мінімальна потенціальна енергія (рис. 1.2). Пастки характеризуються довжиною, шириною і висотою. У випадку безпосереднього перекриття пласта-колектора породами-покришками висоту пастки А„ визначають як відстань по вертикалі від найвищої точки пласта-колектора до точ­ки перегину пласта. При наявності над породами-колекторами порід-лжепокришок (напівпокришок) висота пастки зменшується (рис. 1.3) і при великій товщині порід-напівпокришок може зменшитися до нуля, тобто пастки як такової взагалі може не бути. На висоту пастки впливає і екрануюча здатність порід-покришок.Пастки по способу вловлювання нафти і газу ділять на склепінні (антиклінальні), екра­новані, стратиграфічні, ерозійні, рифогенні, літологічні та комбіновані. До екранованих відносяться пастки, де породи-колектори вверх по підняттю обмежені екранами, що пере­шкоджають руху нафти і газу вверх. Екранами можуть бути тектонічні розломи,

 

літологічне або фаціальне заміщення порід, стратиграфічне неузгодження або гідравлічний напір вод.

Обов'язковою умовою існування пасток на монокліналях є утворення ізогіпсами пластів замкнутого контуру з лінією екрану.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)