АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Мінімальний вибійний тиск фонтанування свердловини

Читайте также:
  1. Вибір свердловини для обробки привибійної зони
  2. Відновлення прохідності стовбура свердловини
  3. Дослідження свердловини на усталених режимах фільтрації
  4. Ізоляція припливу пластових вод у свердловини
  5. Мінімальний базовий рівень знань, необхідний для засвоєння теми:
  6. Освоєння свердловини
  7. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ СВЕРДЛОВИНИ
  8. Приплив газу до вибою свердловини за двочленним законом фільтрації
  9. Умови фонтанування і типи фонтанних свердловин

 

Мінімальний вибійний тиск фонтанування - це найменший тиск, при якому ще можли­ве фонтанування. Він визначається із умов фонтанування.

Стосовно до артезіанського фонтанування для його визначення вибійний тиск пред­ставляють із рівняння припливу рідини у свердловину (рівняння індикаторної лінії). На­приклад, із параболічного рівняння припливу = маємо

(10.3)

тоді записуємо умову (10.1) у вигляді рівності

(10.4)

або у функціональному вигляді з врахуванням залежності від Q M(Q) = , де Q — об'ємний дебіт свердловини, м3/с; —, коефіцієнт пропорціональності (коефіцієнт про­дуктивності свердловини при п=1), м3/(с·Пап); п — показник режиму фільтрації (1 0,5); —пластовий тиск, Па. Втрати тиску на гідравлічне тертя визначаються за формулою Дарсі-Вейсбаха з врахуванням діаметра і довжини труб, по яких ру­хається рідина у свердловині. Тиск тут і далі визначається із умови нафтогазозбору на промислі.

Розв'язуючи останню рівність методом послідовних наближень (ітерацій) або графоа­налітичним методом (рис. 10.3, а), знаходимо дебіт Q і за формулою (10.3) мінімальний вибійний тиск фонтанування Із рис. 10.3.а видно, що фонтанування можливе при Найбільший дебіт при артезіанському фонтануванні може бути при ,

Для визначення мінімального вибійного тиску при газліфтному фонтануванні з умови фонтанування розраховуємо довжину підйомних труб за формулою

(10.5)

 

де = — діаметр підйомних труб, м.

Якщо одержуємо , то мінімальний вибійний тиск газліфтного фонтанування (другий тип свердловини)

(10.6)

 

Рис. 10.3. Графічна інтерпретація умов артезіанского (а)

і газліфтного (б) фонтанування (штриховкою показані

області можливого фонтанування)

 

Якщо одержуємо L > Н, то маємо свердловину третього типу. Тоді приймаємо , а мінімальний вибійний тиск визначаємо із трансцендентного рівняння графоаналітичним методом (рис. 10.3, б):

(10.7)

 

Підкреслимо, що в силу нерозривності потоку тривале фонтанування можливе за умови узгодженої спільної роботи пласта і підйомника, тобто за умови рівності витрат рідини, яка припливає із пласта і яка піднімається у стовбурі свердловини : = =Q

    Рис. 10.4. Графік спільної роботи пласта і підйомника при газліфтному фонтануванні  

 Спільна їх робота узгоджується через що видно при ар-тезіанському фонтануванні з рівняння (10.1). Графік спільної ро­боти пласта і фонтанної свердловини при газліфтному фонтануванні пока­зано на рис. 10.4. Точки перетину ліній і характеризують спільну узгоджену роботу пласта і підйомника; у решті випадків має місце неузгоджена робота

або Причому точці Н відповідає нестійка ро­бота, оскільки найменші коливання приводять до зриву фонтанування (точка 3) або переходу роботи в точ­ку С - точку стійкої спільної узгодже­ної роботи пласта і підйомника. Це легко зрозуміти, пов'язавши зміну зі зміною рівня рідини у свердловині, наприклад, для

 

 

свердловини другого типу (при > нагромаджується рідина у свердловині та зростає а при < — навпаки зменшується ). Тривале газліфтне фонтанування можли­ве тільки при одному цілком визначеному тискові За зміни -точка С буде пе­реміщатися вздовж індикаторної лінії , а при деякому їх співвідношенні криві і можуть не перетинатися, тоді фонтанування не відбуватиметься (можливі положення кривої ліфтування на рис. 10.4 показані пунктирною лінією).

При зниженні вибійного тиску нижче фонтанування зривається, а отже на момент зриву фонтанування дебіт > 0 (цей дебіт відповідає ).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)