АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Умови фонтанування і типи фонтанних свердловин

Читайте также:
 1. VIII. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 2. А). Теоретичні передумови.
 3. А). Теоретичні передумови.
 4. А). Теоретичні передумови.
 5. А). Теоретичні передумови.
 6. Аварії в свердловинах, причини виникнення й способи ліквідації
 7. Асортимент, показники якості і умови зберігання соняшникової та кукурудзяної рослинних олій
 8. Базисні умови контракту
 9. В нормах Особливої частини кримінального права передбачені умови звільнення від кримінального покарання за окремі види злочинів.
 10. Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоторговельних угод.
 11. Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів
 12. Валютно-фінансові умови при здійсненні операцій, що мають ознаки кредитування

 

Фонтанування можливе за рахунок гідростатичного напору і енергії газу, що виділяється із нафти. Розрізняють три типи фонтанних свердловин і відповідно три види фонтанування (рис. 10.2): 1 - артезіанське фонтанування ( > ; ); 2 – газліфт не фонтанування з початком виділення газу в стовбурі свердловини ( ; < ); 3 -

 

газліфтне фонтанування з початком виділення газу в пласті ( < ; < ), де вибійний тиск у свердловині, Па; — тиск насичення нафти газом, Па; - гирловий тиск (на викиді свердловини), Па; - затрубний тиск, Па.

Умова артезіанського фонтанування записується із рівняння балансу діючих тисків у вигляді:

(10.1)

 

де Н - глибина свердловини по вертикалі (приймається звичайно до рівня середини інтервалу перфорації, тобто середини продуктивного пласта), м; = /2 - середня густина рідини у свердловині, кг/м3; - густина рідини відповідно в умовах вибою і гирла, кг/м3; — прискорення вільного падіння, м/с2; — втрати тиску на гідравлічний опір, Па; — гирловий тиск, Па. З урахуванням викривлення свердловини

або Я = (10.2)

де - відстань від гирла до вибою вздовж осі похилої свердловини, м; — середній зенітний кут нахилу свердловини (або кут відхилення осі свердловини від вертикалі), рад.; - зенітний кут на ділянці стовбуру свердловини довжиною , рад.; п — число ділянок різного нахилу свердловини (в подальшому розглядаються вертикальні свердлови­ни, а нахил їх легко врахувати подібним чином).

Фонтанні свердловини другого і третього типів представляють собою газорідинний підйомник, коли газ не вводиться з поверхні, а виділяється із нафти. Тоді умова газліфтного фонтанування записується:

 

 

 

Рис. 10.2. Фонтанні свердловини:

а-артезіанська; 6-газліфтна з початком виділення газу у свердловині; e-газліфтна з початком виділення газу у пласті; 1-підйомні (фонтанні) труби: 2-експлуатаційна (обсадна) колона; /.-довжина підйомних труб; Я-глибина свердловини

 

де — ефективний газовий фактор (середній по довжині підйомних труб), м3/!*3; — пластовий газовий фактор (або кількість газу, який виділяється із нафти при зниженні тиску до атмосферного з розрахунку на одини­цю об'ємної витрати нафти), м'/м3; — коефіцієнт розчинення газу в нафті, м3/ (м3 • Па); - відповідно тиск біля башмака підйомних труб, гирловий і атмос­ферний, Па; — об'ємна частка води у продукції свердловини (об'ємна обводненість продукції); — питома витрата газу в газорідинному підйомнику, причому залежно від умов фонтанування приймається при оптимальному (найбільш доцільно) чи максималь­ному режимах роботи, м33. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)