АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Родовища нафти і газу

Читайте также:
 1. Вибір раціонального варіанта розробки газоконденсатного і газового родовища
 2. Визначення показників розробки газового родовища при водонапірному режимі
 3. Визначення показників розробки газового родовища при газовому режимі
 4. Визначення показників розробки газоконденсатного родовища
 5. Використання в'язких систем для інтенсифікації припливу нафти й газу
 6. Виявлення та підготовка до буріння пасток нафти і газу
 7. Відокремлення газу від нафти
 8. Вторинна переробка нафти: крекінг і риформінг.
 9. Геологічні передумови пошуків та розвідки нафти і газу
 10. Елементний та ізотопний склад нафти і газу
 11. Замір та облік видобутку нафти і нафтового газу
 12. Заходи по скороченню втрат нафти і нафтопродуктів

 

Ділянку земної кори, з якою закономірно пов'язані один або більше нафтових чи газо­вих покладів, називають родовищем нафти і газу. Родовища бувають одно- і багатопокла-дові. Залежно від фазового стану покладів їх ділять на газові, газоконденсатні, нафтогазові, нафтогазоконденсатні, газонафтові, газоконденсатно-нафтові, нафтові. При цьому на пер­ше місце переважно ставлять компонент (фазу), запаси якого менші. За геологічними запа-

 

Рис.1.6. Схеми масивних покладів нафти і газу

 

сами родовища можна поділити на невеликі — до 10, середні - 10—50, великі -50-100, вели­чезні-100—500, гігантські-500—1000,унікальні-понад 1000 млн.тнафти (млрд.м3газу).

Родовища трапляються в різних геотектонічних елементах земної кори. Для родовищ платформ характерні пологе залягання порід, незначна кількість диз'юнктивних порушень, значне поширення карбонатних і рифогенних порід, наявність перерв в осадкоутворенні, літологофаціальна мінливість порід, переважно неглибоке залягання фундаменту, розвиток куполоподібних, брахіантиклінальних складок і т.д.

Для родовищ складчастих областей властиві великі кути падіння порід, значна кількість диз'юнктивних порушень, насуви, переважно теригенний склад порід, лінійно витягнуті антиклінальні складки, аномально високі пластові тиски і т.д.

Родовища нафти і газу можна класифікувати за різними параметрами. Головною є кла­сифікація за генезисом та морфологією структурних форм, з якими пов'язані родовища. За цією ознакою родовища ділять на родовища антиклінальних складок (рис.1.8), нормальних (наскрізних) непорушених і порушених (рис.1.8,а,б), захоронених (рис.1.8,в), безкорене-вих (малоамплітудних) (рис.1.8,г), ускладнених глинистим і соляним діапіризмом, грязе-вим вулканізмом, дайками вивержених порід (рис.1.8, відповідно д-ж)', насунених покривів (рис.1.8, з); родовища моноклиналів, пов'язані з зонами розломів (рис.1.9,а), виклинювань (рис. 1.9, б), стратиграфічних неузгоджень (рис. 1.9,б); родовища ерозійних і рифогенних виступів (рис.10 а,б); родовища синкліналів (рис.10,е).

 

 

Рис.1.7. Схеми покладів неправильної форми, обмежених з усіх сторін

 

 

 

Рис. 1.8. Схеми родовищ нафти і газу антиклінальних складок 

 

Нафтові та газові родовища групуються в межах окремих структурних елементів, різних за розмірами та походженням. Такі угрупування, що пов'язані з єдиним тектонічним чи палеогеографічним елементом, який характеризується спільністю умов формування пас-гок і покладів, розподілу їх у геологічному розрізі, називають зонами нафтогазонагромад-хення. При їх виділенні враховують вік, генезис і морфологію структурних елементів, фа-ювий склад родовищ і т.п. Серед зон нафтогазонагромадження виділяють: структурні (в т.ч. j регіональними розривними порушеннями), рифогенні, літологічні, стратиграфічні і т.д.

 

 

Рис. 1.10. Схеми родовищ нафти і газу у виступах та синкліналях


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)