АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Термобаричні умови в покладах та родовищах нафти і газу

Читайте также:
 1. VIII. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 2. А). Теоретичні передумови.
 3. А). Теоретичні передумови.
 4. А). Теоретичні передумови.
 5. А). Теоретичні передумови.
 6. Асортимент, показники якості і умови зберігання соняшникової та кукурудзяної рослинних олій
 7. Базисні умови контракту
 8. В нормах Особливої частини кримінального права передбачені умови звільнення від кримінального покарання за окремі види злочинів.
 9. Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоторговельних угод.
 10. Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів
 11. Валютно-фінансові умови при здійсненні операцій, що мають ознаки кредитування
 12. ВАРТІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ.

Тискє важливим параметром, який характеризує енергію нафтогазоносних та водонос­них пластів. Пластовим називається тиск, що існує в поровому просторі порід і під дією яко­го перебувають нафта, газ та вода. Він може виникати під впливом різних факторів. Деякі з них можуть діяти постійно, а інші лише в окремі моменти геологічної історії. Пори порід, з'єднуючись між собою, створюють простір, в якому тиск при відсутності руху флюїдів роз­поділяється згідно з законами гідростатики. Пластовий тиск у верхній частині осадових порід за своєю природою є гідростатичним, тобто його значення залежить від висоти h сто­впа рідини (глибини залягання пласта) та її густини/?:

 

 

де g - прискорення вільного падіння. Пластові тиски, які підпорядковані законам гідростатики, називають нормально гідростатичними.

У нафтових і газових покладах, особливо при значній їх висоті, виникає надлишковий тиск, навіть якщо на контакті з водою і у водоносній частині пласта тиск є нормальним гідростатичним (рис. 1.11). Надлишковий тиск зумовлений різницею густини нафти чи газу і води у пластових умовах.

Узагальнений розподіл тиску в нафтогазовому покладі показано на рис. 1.12. Як видно з графіка, наростання тиску Р з глибиною h відбувається по-різному. В газовій частині покла­ду градієнт зростання тиску незначний, в нафтовій - більший, у водоносній — найбільший і залежить від густини флюїдів у пласті.

 

Рис. 1.11. Графіки зміни геостатичного (1) Рис. 1.12. Графік розподілу тиску Р по

і пластового (2) тиску Р по глибині Л в по- глибині h унафтогазовому покладі кладах нафти і газу великої висоти.

У природі досить часто зустрічається тиск, що значно відрізняється від гідростатичного. Відношення фактичного пластового тиску до умовного гідростатичного називають ко­ефіцієнтом аномальності тиску. Верхньою межею аномально високого пластового тиску (АВПТ) служить геостатичний тиск, який приблизно в 2,3 раза перевищує умовно гідростатичний. При аномально низькому пластовому тиску (АНПТ) коефіцієнт аномаль­ності менший від одиниці.

У природних резервуарах відкритого типу пластовий тиск завжди близький до гідростатичного. Тільки в ізольованих резервуарах може виникати аномальний пластовий тиск.Причинами аномальних тисків можуть бути геостатичний і геодинамічний тиск, пере­токи між пластами, спливання нафти й газу, зміна температури, випадін-ня вторинних це­ментів, розчинення та вилуговування породи, хімічні та біохімічні перетворення нафти, газів і органіки, осмотичні явища, вертикальні переміщення порід та ін.

Пластовий тиск є сумарним ефектом від дії всіх можливих факторів і може змінюватися в часі. Повсюдно у родовищах нафти і газу спостерігається зростання пластового тиску з ро­стом глибин. Частота зустрічі аномально високих (надгідрос-татичних) тисків з глибиною зростає. На великих глибинах вони, очевидно, є зви-чайним явищем.

Температура в земних надрах з глибиною зростає, що зумовлено тепловим потоком, який іде від більш прогрітих глибинних зон до поверхні. Зміну темпера-тури з глибиною ви­ражають через геотермічний градієнт - приріст температури в градусах на одиницю глиби­ни. Обернена величина називається геотермічним сту-пенем.

Геотермічний градієнт змінюється в досить широких межах. Понижеш зна-чення його спостерігаються на ділянках платформ із спокійною тектонікою, де за-лежно від складу порід коливається в межах 1 — 3°С на 100м. Підвищений геотер-мічний градієнт (3—4°С на 100м) трапляється в деяких геосинклінальних облас-тях. Максимальні його значення пов'язані з молодими складчастими областями, де наявні тектонічна активність та вул­канічна діяльність.

На розподіл температур в земній корі, крім її глибинної будови, впливає та-кож тепло­провідність порід, яка коливається в межах 0,82—5,73 Вт/(м◦°С). Поро-ди, насичені водою, мають значно вищу теплопровідність, ніж породи, насичені газом або нафтою. При негори-зонтальному заляганні порід наявне заломлення теплового потоку, тому над ан­тиклінальними підняттями спостерігається підвище-не, а над синкліналями понижене зна­чення геотермічного градієнту. В межах родо-вищ він вищий, ніж за їх межами. Поклади нафти зустрічаються при температурах до 180, а газу — до 220°С,.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)