АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Замір та облік видобутку нафти і нафтового газу

Читайте также:
 1. III. Облік і контроль наявності та руху запасів в місцях їх зберігання
 2. V. КЛІНІЧНА ТА ДИСПАНСЕРНА КАТЕГОРІЯ ОБЛІКУ ХВОРОГО
 3. V. Облік амортизації основних засобів
 4. V. Облік зменшення та відновлення корисності нематеріальних активів
 5. V. Особливості обліку деяких запасів
 6. VI. Облік ремонту та поліпшення основних засобів
 7. VIII. Облік вибуття основних засобів
 8. Автоматизація обліку праці та заробітної плати
 9. Амортизація в управлінському обліку
 10. Аналіз стану облікової політики
 11. Аналітичний і синтетичний облік
 12. Аналітичний та інвентарний облік основних засобів

 

Замір та облік видобутку нафти і нафтового газу здійснюється від свердловин до спо­живача. Сюди входять: оперативний облік по свердловинах, бригадний облік, промисло­вий (цеховий) та товарний.

Замір та облік по свердловинах. Оперативний облік видобутої продукції по свердло­винах здійснюється за допомогою групових замірних установок (ГЗУ), в основному авто­матизованих, типу "Спутник AM", "Спутник Б" (рис.21.2), "Биус" (рис.21.3) і ручних з врахуванням відпрацьованого свердловинами часу (4-24год) залежно від дебіту свердло­вин щодо рідини і процентного вмісту води.

Установки типу "Спутник" та "Биус" застосовують для автоматичного заміру кількості рідини нафти і газу. Установки дають змогу здійснювати контроль за роботою підключеної на замір свердловини, за наявністю подачі рідини.

Установки типу "Спутник AM" і "Биус" заміряють тільки загальну кількість рідини, а установки типу "Спутник Б" - загальну кількість рідини, кількість газу і обводненість про­дукції свердловин при наявності води в нафті тільки в емульгованому стані.

Областю застосування автоматизованих замірних установок є нафтові родовища з дебітами свердловин рідини від 1 до 1500 м3/добу при тиску в системі збору до 4,0 МПа і вмістом газу в 1 м3 рідини, м3: нижня межа не менше — 0,1; верхня межа при тисках: 0,1 МПа< < 0,8 МПа, не більше — 25; 0,8 МПа < < 4,0 МПа, не більше— 16.

Установки можуть експлуатуватися при температурі навколишнього середовища від -50°С до + 50 °С при відносній вологості у всьому діапазоні температур 30-80 % •

Установки дають змогу заміряти кількість рідини продукції свердловин з такими пара­метрами: вміст води в нафті, % — до 100; в'язкість нафти, м2/с (сСт) — не більше 12-10"5 (120); вміст парафіну, % — не більше 7,0; вміст сірки, % — не більше 3,5; густина, кг/м3

 

 

Рис.21.1. Уніфіковані технологічні схеми збору, транспорту й обліку продукції

свердловини:

ГЗУ - групова замірка установка; с-1, с-2, с-3 - сепаратори; БЄ - буферна місткість; П-1 - піч трубна; Н-1 - насос подачі сирої нафти; Н-2 - насос подачі прісної води; В-1 - відстійник попереднього обезводжування; Б В - блок-відстійник для очищування води; БД - блок-дегазатор; ВБОН - вузол бригадного обліку нафти; Р-1 резервуар для прийому нафти; Н-4 -насос подачі води в систему ППТ

 

 

 

Рис. 21.2. Принципова схема установки типу "Спутник Б-40-14-500"

 

— не більше 1200; вміст сірководню і агресивної пластової води, які викликають корозію вище 0,3 м2 • год — не допускається.

Типи установок, які серійно випускаються, та їх характеристики наведені в табл.21.1.

 

Таблиця 21.1

Установка Допустимий Кількість свердловин, тиск, МПа які підключаються до установки Замірюваний дебіт, м3/добу
максималь-ний мінімальний
'Спутник АМ40-14-400" 4,0 14
'Спутник АМ25-10-1500" 4,0 10
'Спутник АМ40-8-400КМ-01" 4,0 8
'Спутник Б40- 1 4-500" 4,0 14
'Биус 40-50-К" 4,0

 

Технічні характеристики установок за деякими своїми параметрами не охоплюють всього діапазону експлуатації нафтових родовищ щодо фізико-хімічних властивостей про­дукції свердловин і параметрів системи збору.

Для розширення області застосування установок необхідно впроваджувати додаткове . устаткування, параметри і характеристики якого повинні вибиратися при розробці про­ектів прив'язки установок до умов конкретних родовищ. Це може бути додатковий сепара­тор при газових факторах вищих 150 м33, підігрівам рідини при в'язкості понад 12-10"5 м2/с, опалення технологічного блоку в умовах низьких температур, пісковідділювач з гідромонітором і ежекційним насосом при наявності піску в продукції свердловин. Крім цього, в установках типу "Спутник Б" передбачений насос-дозатор для подачі реагента-де-

  Рис.21.3. Принципова схема установки типу "Биус 40-50": 1-сепаратор замірний; 2 -лічильник рідини типу ТОП; 3 - заслінка регулююча; 4-діафрагма камерна; 5-регулягор витрат; 6-засувка; 7-клапан запобіжний  

емульгатора для внутрітрубної деемульсації, який при необхідності можна використати для подачі інгібіторів корозії з метою захисту від корозії газосепаратора ус­тановки і приладів регулювання і виміру витрат кількості рідини.

‡агрузка...

У найближчій перспективі передбачається засто­сування засобів контролю дебіту свердловин без сепа­рації по нафті, газу і воді. Одним з цих засобів, який зараз почав впроваджуватися, є електротензометричні ваговимірювальні пристрої. Характерною особливістю цих пристроїв є відсутність контакту з вимірюваним середовищем і можливість вимірювати двофазні сере­довища без їх розділення.

Бригадний Облік. Об'єм видобутої продукції свер­дловин по бригадах визначається як сума видобутку по працюючих свердловинах, які обслуговуються даною бригадою, або на основі даних заміру бригадних вузлів обліку.

Технологічна схема бригадного вузла обліку (рис.21.4) повинна складатися з вимірювальних ліній, обладнаних запірною арматурою, прямолінійними дільницями до і після первинного перетворювача витрати, первинними перетворювачами витрати, термо-кишенею, точкою відбору тиску, пристроєм для продувки лінії від конденсату (на газових вузлах), точкою відбору проб газу, пристроєм для підключення автоматичних густи-номірів, вологомірів, солемірів. Як первинні перетворювачі використовуються лічильники типу "Норд", МИГ і "Турбоквант" (виробництво Угорщини).

 

 

Рис.21.4. Типова технологічна схема бригадного та промислового вузла обліку:

1-фільтр (робочий і резервний); 2 - засувка з контролем протікань; 3 - робочі лічильники; 4 - контрольний лічильник; 5 - тер-

Рис.21.5. Типова технологічна схема вузла товарного обліку нафти:

1 - робочі вимірювальні лінії; 2 - резервні вимірювальні лінії; 3 - контрольні вимірювальні лінії; 4 - змінна лінія; 5 - пристрій для регулювання тиску на вузлі обліку; б - пристрій для регулювання тиску трубопоршневої установки; 7 - засувка; 8 - вентиль для відбору проб; 9 - густиномір; 10 - вологомір; 11 - солемір; 12 - насос циркуляційний; 13 - пробовідбирач автоматичний; 14 - фільтр; 15 - струмовипрямгшч; 16 – термометр ртутний; 17 - манометр електроконтактний; 20 - пробовщбирапьний пристрій; 21 - патрубок підключення приладу для визначення вільного газу; 22 - дренаж відкритий; 23 - манометр; 24 – патрубок для підключення пересувної ТПУ

 

 

Промисловий (цеховий) облік. Промисловий облік нафти і газу здійснюється за пока­зами приладів цехових вузлів обліку або як сума показів бригадних вузлів обліку.

Технологічна схема промислового вузла обліку аналогічна бригадному. Промисловий облік нафти може проводитися також і в резервуарах об'ємно-масовим методом.

Для визначення кількості нафти, яка надходить у резервуар, необхідно знати його місткість, яку для стальних вертикальних циліндричних резервуарів визначають граду­юванням за ГОСТ 8.380-80, а для залізобетонних циліндричних резервуарів - за РД 50-156-79.

На основі градуювальної характеристики резервуарів за допомогою автоматизованої системи виміру рівня в резервуарах УГР-ІМ визначається об'єм або маса нафти в резерву­арах.

Товарний облік. Товарний облік нафти здійснюється як в резервуарах, так і за допо­могою вузлів обліку (рис.21.5).

 

Облік в резервуарах аналогічний промисловому. Якість нафти повинна відповідати ви­могам ГОСТ 9965-76. Облік нафти за допомогою вузлів обліку здійснюється згідно з "Інструкцією по визначенню кількості нафти на вузлах обліку з турбінними лічильниками при обліково-розрахункових операціях". Як вузли товарного обліку використовуються блочні комплектні установки для обліку кількості товарної нафти (БКУ ТН), до складу яких входять такі складові частини: блок вимірювальних ліній; блок датчиків; блок трубо-поршневої установки; блок обробки інформації.

БКУ ТН забезпечує автоматичне визначення кількості товарної нафти в одиницях об'єму (м3) і в одиницях маси (т), при цьому проводиться автоматичний вимір тиску, тем­ператури, густини, в'язкості, вмісту води, солей, індикація наявності вільного газу.

Крім цього, БКУ ТН без порушення процесу виміру передбачає:

автоматизовану перевірку перетворювачів витрат на місці експлуатації за допомогою трубопоршневої установки; автоматизовану перевірку робочих перетворювачів витрат по контрольному перетворювачу;

автоматизоване переключення вимірювальних ліній;

можливість підключення зразкового густиноміра і перевірки по ньому робочого, а та­кож пікнометра для оперативного порівняння показників робочих густиномірів;

автоматичний контроль стану перетворювачів й інших приладів (віскозиметр, густи-номір, вторинна апаратура);

можливість підключення поточного сіркоміра і виміру механічних домішок.

Глава 22


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)