АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Пдротермодинамічні і технологічні розрахунки параметрів при експлуатації свердловин зануреними відцентровими насосами

Читайте также:
 1. Аварії в свердловинах, причини виникнення й способи ліквідації
 2. Автонавантажувачі, електронавантажувачі та електрокари. Правила безпеки при їх експлуатації
 3. Аналітичний розрахунок параметрів пускових газліфтних клапанів
 4. Безготівкові розрахунки безроьіття фрікційне
 5. Безготівкові розрахунки в Україні
 6. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БАЛОНІВ
 7. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК
 8. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК
 9. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРУБОПРОВОДІВ
 10. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАНОВОК КРІОГЕННОЇ ТЕХНІКИ
 11. Ветеринарно-санітарні вимоги до будівництва і експлуатації м'ясопереробних підприємств
 12. Вибір свердловини для обробки привибійної зони

 

Об'ємну витрату рідини, вільного газу, об'ємний витратний газовміст потоку (газове число), об'ємну витрату газорідинної суміші, густину газонасиченої нафти і водонафтової суміші при заданому тиску р і температурі Т обчислюють за формулами, наведеними у гл.12.2.

Тиск на вибої свердловини розраховують із умов припливу за формулою (12.5) або за формулою = - AQ- , де - вибійний і пластовий тиски, Па; А і В - коефіцієнти фільтраційного опору, (Па • с) /м3 і (Па • с2) /м6 ; Q - дебіт свердловини (при умо­вах вибою), м3/с.

З іншого боку тиск на вибої свердловини, Па

(13.1)

 

де Н - глибина свердловини (до середини інтервалу перфорації) ,м; - глибина спуску на­соса (прийомного фільтра), м; - густина газорідинної суміші в інтервалі вибій - прийом насоса (визначення див. у гл. 9.4), кг/м3; - тиск на прийомі насоса (на вході), Па; - втрата тиску на гідравлічний опір під час руху продукції від вибою до прийому насоса в обсадній колоні труб і у кільцевому просторі між зануреним агрегатом (електродвигуном) і обсадною колоною (визначення див. у гл.9.2), Па.

Тиск на прийомі насоса визначається за формулою (12.7).

Коефіцієнт сепарації газу на прийомі відцентрового електронасоса (формула Міщенко)

(13.2)

 

де - витрата рідини при тиску м3/с; - відносна швидкість газових пу-хирців, м/с: = 0,02 + 0,000105 при 0,5; = 0,17 + 0,000105 при >0,5; - площа поперечного перерізу кільцевого простору між експлу-атаційною ко­лоною і насосом, мг; - об'ємно-витратна обводненість продукції; - кут нахилу сверд­ловини на ділянці прийому зануреного агрегата.,...°.

Якщо між всмоктувальною камерою насоса і першим його робочим колесом встановле­но газосепаратор, то загальний коефіцієнт сепарації = 1— (1— )(1— - ), де — коефіцієнт сепарації газосепаратора, який при відсутності експериментальних даних мож­на прийняти:

де - об'ємно-витратна частка води у продукції.

Наведемо зовнішній діаметр всмоктуючої мережі насоса:

 

Група насоса 5 5А 6 6А

Зовнішній діаметр

всмоктувальної мережі

насоса, м 0,092 0,103 0,114 0,114

 

Трубне і затрубне газові числа і об'ємні витрати вільного газу, що надходить у НТК і за-трубний простір, визначають за формулами (12.22) - (12.26), де замість підставляють 

Розрахунок розподілу температури по глибині свердловини здійснюють за формулами Міщенко (12.1) - (12.4). Під час руху продукції у кільцевому просторі між двигуном і експ­луатаційною колоною, а також через насос температура продукції зростає за рахунок нагріву її теплом, яке виділяють електродвигун і насос у результаті перетворення підведеної до двигуна енергії у корисну роботу. Це підвищення температури відповідно становить

(13.3)

 

або за формулою Міщенко

= 320 (13.4)

 

а середнє підвищення температури у зазорі між двигуном і колоною

(13.5)

 

та середнє підвищення температури рідини у насосі

(13.6)

 

де — відповідно підвищення температури потоку за рахунок тепла, яке виділяють двигун, насос та двигун і насос, К; Н - напір, який розвиває насос, м; Q -об'ємна витрата через насос, м3/доб; с - масова теплоємність продукції, Дж/(кг·К); -ККД електродвигуна з гідрозахистом при роботі у свердловині; - ККД насоса при роботі у свердловині; ΔТД, - середнє підвищення температури рідини у зазорі між двигуном і обсадною колоною та у насосі, К.

Значення Н і Q визначають для заданого режиму. При попередніх розрахунках орієнтовні значення обчислюють за формулами:

при В 47950;

- 1,82) при В< 47950; (13.7)

 

 

 

де - дебіт свердловини при стандартних умовах, м3/с; - паспортний номінальний ККД насоса; В - параметр, який враховує в'язкість продукції; - номінальна подача насоса за паспортною характеристикою, м3/с; /30 - частота обертання вала насоса, с-1; п - номінальна частота обертання вала насоса, об-1; - середня густина продукції у насосі (при тиску насичення нафти газом і пластовій температурі), кг/м3; - середня

 

динамічна в'язкість продукції у насосі, Па·с; - вибійний і гирловий тиск, Па; -тиск насичення нафти газом, Па; - внутрішній діаметр НКТ, м; - газовий фактор щодо нафти при тиску м33; - об'ємно-витратна обводненість рідини при стандарт­них умовах (безрозмірна).

Тиск на виході з ЕВН (у трубах) визначають за формулою (12.27), причому швидкість руху рідини знаходять за об'ємною витратою.

Розрахунок оптимального, допустимого і граничного тисків на прийомі ЕВН виконують за емпіричними формулами Міщенко, які справедливі, якщо 3:

 

при 0,6

(13.8)

 

при > 0,6

(13.9)

при 0 1

(13.10)

де - об'ємно-витратна обводненість продукції, частки одиниці; - оптимальний тиск на прийомі (коли реальні характеристики насоса не відрізняються від стендових ха­рактеристик без наявності вільного газу), МПа; - допустимий тиск на прийомі (коли реальні характеристики відрізняються від стендових при роботі без вільного газу, але насос зберігає стійку роботу при допустимому ККД), МПа; - граничний тиск на прийомі (ко­ли внаслідок наявності' вільного газу порушується стійка робота насоса аж до зриву по­дачі), МПа; - динамічна в'язкість дегазованої нафти, мПа·с; - динамічна в'язкість пластової нафти, мПа • с, причому

(13.11)

 

де —відносна (стосовно в'язкості води = ІмПа 1 • с при температурі t= 20°С) динамічна в'язкість дегазовано! нафти при температурі t°С; = ; —відносні динамічні в'язкості дегазованої нафти при температурі відповідно 20 і 50 °С.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)