АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приплив газу до вибою свердловин за законом Дарсі

Читайте также:
 1. A. закономерности саморегулирования физиологических функций в норме
 2. a. Чи ця міра була передбачена законом та переслідувала законну мету
 3. I. Возникновение в обществе социального государства является закономерным результатом
 4. Аварії в свердловинах, причини виникнення й способи ліквідації
 5. Билет№16, Билет№18 Закономерности поэтического развития Есенина Художественный мир поэзии Есенина
 6. В потоці, що знаходиться в умовах турбулентного режиму, швидкості біля стінки змінюються за ________ законом.
 7. В) Объединяющий символ как динамическая закономерность
 8. Вибір свердловини для обробки привибійної зони
 9. Визначення КОЕФІЦІЄНТА ФІЛЬТРАЦІЇ НА приладі ДАРСІ
 10. Визначення тиску в газовій свердловині
 11. Використання в'язких систем для інтенсифікації припливу нафти й газу
 12. Викривлення свердловин

 

Процес розробки газового родовища характеризується нестаціонарністю (неуста­леністю) фільтрації газу в пласті. Нестаціонарна фільтрація реального газу в неоднорідному за колекторськими властивостями пористому середовищі описується нелінійним дифе-ренційним рівнянням в частинних похідних параболічного типу

(18.1)

 

де — коефіцієнти проникності, газонасиченості, пористості і ефективна газонасичена товщина пласта в точці з координатами х і у; р — тиск в точці пласта з коорди­натами х і у в момент часу , — відповідно коефіцієнти динамічної в"язкості і надстисливості газу при тиску р і пластовій температурі.

Для плоскорадіальної фільтрації реального газу в однорідному пласті рівняння (18.1) запишеться таким чином:

(18.2)

 

Диференційне рівняння нестаціонарної фільтрації ідеального газу ( = const, = 1) в однорідному пористому середовищі має вигляд: при двомірній фільтрації газу

(18.3)

при шюскорадіальній фільтрації газу

(18.4)

або

(18.5)

 

Рівняння (18.3) при = 1 називають рівнянням Лейбензона.

Диференційні рівняння фільтрації газу є нелінійними рівняннями параболічного типу. Нелінійність, зокрема, рівняння (18.5) пов'язана з наявністю в коефіцієнті перед похідною в часі шуканого тиску р. Нелінійні рівняння не мають точних аналітичних розв'язків, їх мож­на проінтегрувати чисельно за допомогою ЕОМ або розв'язати наближено аналітичними методами після зведення до лінійного вигляду.

Запропоновані різні способи лінеарізації диференційного рівняння нестаціонарної фільтрації газу. Всі вони мають певні погрішності розв'язків порівняно з точним розв'язком на ЕОМ нелінійного диференційного рівняння.

За невеликі проміжки часу тиск і густина в окремих точках пласта змінюються незнач­но, і приплив газу до свердловини можна розглядати як стаціонарний. Виходячи з цього, процес експлуатації окремих свердловин і розробки газового родовища можна зобразити як послідовну зміну стаціонарних станів.

Диференційні рівняння стаціонарної фільтрації газу в пласті одержують з(18.1)-(18.5), прирівнюючи до нуля похідні від тиску в часі (праві частини рівнянь).

Для розв'язання задач, пов'язаних з проектуванням розробки газового родовища, виз­наченням видобувних можливостей окремих свердловин, оцінкою ефективності обробки привибійної зони пласта тощо, використовують рівняння припливу газу до свердловини. При фільтрації газу за законом Дарсі його одержують в результаті розв'язання дифе­ренційного рівняння стаціонарної плоскорадіальної фільтрації газу при відповідних гранич­них умовах. На відміну від нестисливої рідини при фільтрації газу об'ємна витрата в на­прямі до свердловини безперервно зростає, тобто об'ємна швидкість фільтрації залежить не тільки від градієнта тиску, але і від величини тиску. Тому для газу закон Дарсі доцільно за­писувати через масову швидкість фільтрації ( = (р)):(18.6)

де — відповідно об'ємна і масова швидкості фільтрації газу, — густина газу при тиску р і пластовій температурі.

Масова витрата газу для будь-якого перетину пласта на відстані г від свердловини

= const, (18.7)

де — площа фільтрації.

 

З врахуванням співвідношень (18.6) і (18.7) одержано рівняння для визначення дебіту газової свердловини при фільтрації газу за законом Дарсі:

(18.8)

де — тиск на межі питомого об'єму дренування свердловини (контурний тиск); — вибійний тиск; — радіус зони дренування свердловини; — радіус свердловини; — дебіт газу при стандартних умовах (атмосферному тиску - 0,1013 МПа і стандартній температурі = 293 К); — пластова температура; — коефіцієнти, значення яких наведені у п. 18.2.

Значення всіх величин підставляють у формулу (18.8) в міжнародній системі одиниць або використовують змішану систему одиниць. В останньому випадку дебіт газу визначають за формулами

(18.9)

або

(18.10)

де ; [мкм2]; [м]; [мПа• с]; Т [К]; р [МПа]; [м].

При > 0,85 - 0,9 і > 3 < 2,5при будь-яких (де — середньокритичний (псевдокритичний) тиск) зміною коефіцієнтів динамічної в'язкості та надстисливосгі газу від тиску нехтують і значення цих величин беруть при При 0,3 < < 0,85 - 0,9 і, <6 в (18.9) і (18.10) підставляють середні значення коефіцієнтів динамічної в'язкості і надстисливосгі газу, які визначають за формулами

(18.11)

або

(18.12)

 

При фільтрації газу за законом Дарсі тиск в довільній точці пласта на відстані від свердловини знаходять за формулами

(18.13)

або

(18.14)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)