АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Склад ремонтних робіт у свердловинах

Читайте также:
 1. D. Визначення енергетичної цінності та нутрієнтного складу добового раціону на підставі статистичної обробки меню-розкладок
 2. II Перелік лабораторних та практичних робіт
 3. II. Склад сім'ї призовника
 4. III. ОПЛАТА ПРАЦІ, ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМИ, СИСТЕМИ, РОЗМІРІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Й ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ
 5. IV. Запишіть 2 приклади: один - пособництва зґвалтуванню, другий - готування до розбещення неповнолітніх (складіть фабули).
 6. IV. Складіть список КК зарубіжних держав, які перекладені на українську чи російську мову, вкажіть джерела, в яких вони опубліковані.
 7. IX. Перепишіть і зробіть письмовий переклад українською мовою наступного тексту.
 8. K вн – середній коефіцієнт виконання норм вироблення всіма робітниками, що обслуговуються.
 9. SLS-Склад Лайт
 10. SWOT-аналіз підприємства та складання профілю середовища.
 11. V. Запишіть 2 приклади вчинення замаху на злочини, передбачені статтями розділу ІІІ Особливої частини КК України (складіть фабули).
 12. VI. Помилки та ускладнення

 

Під час експлуатації свердловин виникає потреба в їх поточному (підземному) і капітальному ремонтах.

Поточний ремонт свердловин (ПРО - це комплекс робіт для підтримання працездат­ності підземного та гирлового обладнання, а також усунення ускладнень під час експлуа­тації свердловин з метою забезпечення заданих технологічних режимів їх роботи.

Капітальний ремонт свердловин (КРС) - це комплекс робіт, що проводяться з метою відновлення робочого стану видобувних і нагнітальних свердловин, а також здійснення впливу на продуктивний пласт і регулювання розробки покладу.

Роботи, які виникають в свердловинах під час поточного ремонту (ПР), значною мірою зумовлені способом експлуатації.

При фонтанній експлуатації треба здійснювати заходи щодо запобігання утворенню па­рафінових пробок. З цією метою в свердловину потрібно спускати ліфтові труби з спеціальним покриттям, витягувати й очищати від парафіну насосно-компресорні труби (НКТ), які вже спущені в свердловину. Крім цього, іноді виникає потреба витягнути з цих свердловин дріт і прилади, які були обірвані в ліфтових трубах при очищенні від парафіну чи при проведенні замірів тиску, температури тощо.

При газліфтній експлуатації свердловин до перелічених вище додаються операції заміни і встановлення пускових клапанів. Звичайно ці роботи виконують з допомогою інструмента, який спускається на канаті та дає змогу встановлювати клапани в ексцентрич-но розміщені гнізда. Проте бувають випадки, коли для заміни клапанів труби треба підіймати.

Під час експлуатації свердловини штанговими насосами виникає потреба замінити штанговий насос (ШСН) або його окремі вузли, усунути несправності в колоні штанг або заклинювання плунжера насоса. У процесі роботи ШСН часто наявні відкручування та об­риви колони штанг, які потрібно зловити за верхню обірвану частину і витягнути на поверх­ню. Крім всіх перелічених несправностей, поточний ремонт проводять для очистки колони труб від парафіну, піску тощо.

При використанні електровідцентрових насосів (ЕВН) ПРС може бути зумовлений по­требою підняти зі свердловини обладнання в зв'язку з розривом ізоляції кабеля або її ме­ханічним пошкодженням, для профілактичного поповнення маслом, у зв'язку з заклиню­ванням насоса внаслідок відкладання солей або спрацювання опор, для очистки і заміни га­зових або пісочних якорів.У нагнітальних свердловинах періодично проводять промивку вибою свердловини, заміну насосно-компресорних труб, спуск спеціального обладнання.

Всі перелічені вище роботи входять до складу поточного (підземного) ремонту свердло­вини.

Основними причинами, що викликають потребу в КРС, є неякісне цементування експ­луатаційної колони в процесі буріння, внаслідок чого немає повної ізоляції нафтоносних го­ризонтів від водоносних; руйнування цементного кільця в затрубному просторі або цемент­ного стакана на вибої свердловини; обводнення через сусідню свердловину, що експлуатує той самий горизонт; наявність тріщин, раковин й інших дефектів у трубах експлуатаційної колони; руйнування колони під впливом мінералізованих пластових вод; пошкодження ко­лони в процесі освоєння, поточного та капітального ремонтів свердловини.

Роботи з КРС в експлуатаційній.колоні пов'язані з: утворенням піщаних пробок при ек­сплуатації слабкозцементованих пластів; непрохідністю колони внаслідок прихоплення або "польоту" насосно-компресорних труб чи з'єднаного з ними обладнання (насос, захисні пристрої, кабель), обриву тартального каната, каротажного кабеля, падіння в свердловину сторонніх предметів та ін.; відкладенням солей, парафіну на стінках експлуатаційної коло­ни. КРС проводиться також для приєднання або від'єднання пластів чи їх інтервалів; повер­нення на вище- чи нижчезалягаючі горизонти внаслідок припинення експлуатації даного горизонту з геологічних чи технічних причин; відновлення проникності порід привибійної зони в зв'язку з забрудненням її глинистим розчином, механічними частинами, відкладами парафіну і смол в порах породи.

Основні роботи при поточному ремонті свердловини.

1. Оснащення гирловим і свердловинним обладнанням свердловин, які вводяться з буріння, освоєння або консервації, а також при зміні способу їх експлуатації і виду фонду; оснащення нагнітальних свердловин для дії на пласт.

2. Підтримання дієздатності свердловинного обладнання (ревізія, обпресовування і заміна НКТ; ревізія та заміна насосів і заглибних електродвигунів, передавальних ланок,

захисних пристроїв до насосів, заміна обладнання гирла свердловини; аварійні та ловильні роботи в насосно-компресорних трубах).

3. Оптимізація роботи свердловинного обладнання (зміна типорозміру і глибини підвіски НКТ та насоса; встановлення захисних пристроїв до насосів; проведення досліджень, необхідних для поточного ремонту).

4. Запобігання ускладненням і їх усунення при експлуатації свердловин (очи-щення та промивання вибою свердловини та свердловинного обладнання тощо).

Основні роботи при КРС такі: спуско-підіймальні операції; обстеження свердловин; дослідження свердловин; ловильні роботи; ревізія, ремонт і заміна гирлового обладнання свердловини; усунення несправностей експлуатаційної колони; тампонажні роботи; проми­вання свердловини, вибою, пробки; роботи, пов'язані з бурінням; перфораційні роботи; випробування експлуатаційної колони на герметичність і обпресовування обладнання; вик­лик припливу; обробка привибійної зони пласта; допоміжні роботи (приготування техно­логічних рідин, техобслуговування обладнання.прибирання робочих місць тощо).

Заключні роботи по обох видах ремонту - це демонтаж обладнання, встанов-лення об­ладнання гирла свердловини, прибирання території навколо свердловини.

Основні та заключні роботи виконуються бригадами по ремонту свердловин, що входять до складу підпорядкованих нафтогазовидобувним підприємствам (НГВП) цехів капітального чи підземного ремонту свердловин (ЦКРС чи ЦПРС), або спеціалізованими підприємствами по підвищенню нафтовіддачі пластів і КРС. Підготовчі роботи виконують­ся підготовчими бригадами, що входять до вищевказаних цехів чи підприємств. Деякі з цих робіт можуть виконуватися базою виробничого обслуговування (БВО) та іншими підрозділами НГВП на замовлення цеху видобутку нафти і газу (ЦВНГ).

Залежно від обсягу робіт, їх характеру і ступеня складності, КРС поділяється на дві ка­тегорії складності: І - ремонти свердловин глибиною до 1500 м; II– ремон-ти свердловин гли­биною понад 1500 м. До другої категорії також належать неза-лежно від глибини свердлови­ни всі види найбільш складних і трудомістких робіт, пов'язаних з ліквідацією аварій і уск­ладнень, виправленням або заміною частин пошкоджених обсадних колон, проведенням гідравлічного розриву пласта, а також роботи в свердловинах з сильними нафтогазопроява-ми, в похилонапрямлених свердловинах, всі види ремонтно-ізоляційних робіт і робіт по за­качуванню ізотопів у пласт, технологічно необхідні неодноразові цементні заливки.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)