АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Обладнання фонтанних свердловин

Читайте также:
 1. V. Розрахунок немеханічного обладнання.
 2. Аварії в свердловинах, причини виникнення й способи ліквідації
 3. Аналіз використання виробничого обладнання
 4. БЕЗПЕКА ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
 5. Вибір обладнання
 6. Вибір обладнання для механізації допоміжних робіт при проведенні виробки
 7. Вибір свердловини для обробки привибійної зони
 8. Визначення параметрів і вибір обладнання системи ППТ
 9. Визначення тиску в газовій свердловині
 10. Викривлення свердловин
 11. Вимоги безпеки до галузевих технологічних процесів та обладнання.
 12. Випробування пожежно-технічного обладнання на кущовому випрбувальному пункті.

 

Явище підйому рідини у свердловині з вибою на поверхню під дією пластової енергії на­зивають фонтануванням свердловини, а спосіб експлуатації - фонтанним.

Обладнання фонтанних свердловин включає наземне (гирлове) і свердловинне (підземне) обладнання.

До наземного обладнання відносять фонтанну арматуру, яку встановлюють на колонну головку фонтанної нафтової і газової свердловини, та маніфольд.

Фонтанні арматури виготовляють (ГОСТ 13846-84) за шістьма схемами (рис. 10.1). їх розрізняють за конструктивними та міцнішими ознаками. Ці ознаки включають у шифр

 

 

Рис. 10.1 Схеми фонтанної арматури трійникового і хрестового типів:

1-манометр; 2-запірний пристрій до манометра: 3-фланець під манометр; 5-трійник або хрестовик; 6-дросель; 7-перехідник трубної головки; 8-вІдповідний фланець; 9- трубна головка

 

фонтанної арматури таким чином [3]: АФ. —. , де АФ - арматура фонтанна; — конструктивне виконання; підвіска НКТ на різьбі перевідника - К; підвіска НКТ на муфті - не позначається; для свердловин, обладнаних електровідцентровими насосами -Э; - номер схеми монтажу трійникового і хрестового типів за ГОСТ 13846-84; при дво­рядній колоні НКТ додається буква "а"; — спосіб керування запірними пристроями: ручний - не позначається; автоматичний - А; дистанційний і автоматичний - В; — умо­вний прохід стовбура (50, 65, 80,100 і 150 мм); через дріб вказується умовний прохід боко­вого відводу (50, 65, 80 і 100 мм) при незбіганні розмірів; - робочий тиск, МПа (7,14, 21, 35, 70 і 105 МПа); — кліматичне виконання: для помірної кліматичної зони - не позна­чається; для холодної кліматичної зони - ХЛ;. — виконання за корозійною стійкістю для помірної кліматичної зони: К1 - для середовищ, що містять СО2 до 6 %; К2 - те ж, H2S і СО2 до 6 % кожного; КЗ - те ж, H2S і СО2 до 25 % кожного; К2И - для арматури, виготовленої із малолегованої і маловуглецевої сталі з використанням інгібітора у свердловині. Наприклад, АФК6 5-100x210 К2 - арматура фонтанна (АФ) з підвіскою на різьбі перевідника К за схе­мою 6, (хрестового типу з однорядною колоною НКТ), з дистанційним і автоматичним ке­руванням засувок В, умовним проходом стовбура і бокових відводів 100 мм, розрахована на робочий тиск 21 МПа для помірної кліматичної зони і корозійного середовища К2. Характеристики фонтанних арматур наведені у табл. 10.1-10.3 (ГОСТ 13846-84).Таблиця 10.1 Таблиця 10.2

Стовбурова частина ялинку Умовний прохщ бо­кових відводів Робочий тиск, МПа     Шифр арматури     Габарити* з пробковими кранами, м   Маса армату­рну раному стані, кг    
умов-ний прохід, мм номіналь­ний діаметр, мм ялинки, мм трубної головки, мм дов-жина   ви-сота  
14; 21; 35; 70;   АФК 1-65x14
50; 65 50; 65 105; 140   АФК1-65ХІ4
50; 65 50; 65 14; 21; 35; 70; 105   АФК13-65x14
65; 80; 100 21; 35; 70   АФК1Э-5Х14 АФК 3-65x14 1810 2445 625 870
            АФК 3-65x14
  АФК 5-65x14
            АФК 5-65x14

* Ширина арматури 430 мм

Таблиця 10.3

Шифр арматури     Габарити арматури із пря-мотечійними засувками, мм Маса армату-ри у зібрано­му тані, кг, Шифр арматури     Габарити арматури із пря-мотечійними засувками, мм Маса арматури у зібрано­му стані, кг
дов-жи­на ши-ри­на ви-сота довжи­на шири­на висота    
АФК 1-65х21 АФК 2-65x21 1360 1360 790 790 1560 1920 АФ68-80/65x35К2 АФК 6-100x21 ХП 2315 3570 1180 1120 2755 3120

Продовження табл. 10.3

АФК 3-65x21 АФК6В-100х21К2И
АФКЗа-65х21 АФК6-100х35ХЛ
АФК 1-65x35 АФК6-100х35К1
АФК 3-65x35 АФК6В-100х35К2
АФК За-65х35 АФК 6В-100х35К2И
АФК 6-80/65х35ХЛ АФК 6-150/100x2 1ХЛ

 

Фонтанну арматуру можна монтувати на гирлі свердловини автомобільними кранами, а також за допомогою підйомних механізмів.

У процесі експлуатації арматури з прямотечійними засувками періодично змащують підшипники жировим солідолом, а у корпус засувки через штуцер у днище нагнітають ущільнююче мастило ЛЗ-162 або "Арматол-238".

При необхідності фонтанну арматуру комплектують станцією керування арматурою СУАП-2, яка забезпечує дистанційне (у пневматичному режимі чи з центрального пункту управління) керування стовбуровими і боковими засувками, а також автоматичне закриття бокових засувок - відсікачів при аварійних ситуаціях.

Маніфольд призначений для обв'язування фонтанної арматури з викидною лінією (шлейфом), яка подає продукцію на групову вимірну установку. Він забезпечує обв'язку двох струн з шлейфом, струн з затрубним простором, струн і затрубного простору з факелом і т.д.

До підземного обладнання відносяться насосно-компресорні труби, що використовують при всіх способах експлуатації, їх ще називають фонтанними, компресорними, насосними, підйомними або ліфтовими. У ГОСТ 633-80 (табл. 10.4) передбачено виготовлення чотирьох типів стальних безшовних насосно-компресорних труб (НКТ): гладких; з потовщеними кінцями - В; гладких високогерметичних НКМ і безмуфтових з потовщеними кінцями - НКБ (труби перших трьох типів з'єднують за допомогою муфт). На кінці кожної труби наносять маркірування (характеристику). Труби всіх типів виконання А виготовляють довжиною 10м, а виконання Б - двох груп довжин: 1 -ша група - від 5,5 до 8,5м; 2-га - вище 8,5 до 10м.

При експлуатації фонтанних свердловин знаходять застосування комплекси обладнан­ня для попередження відкритих фонтанів (типу КУСА і КОУК) та автоматичні клапани -відсікані, які герметизують стовбур свердловини в аварійних ситуаціях.

Таблиця 10.4

Умовний діаметр труби, мм   Зовні-ній діаметр, мм   Товщина СТІНКИ, ММ   Внут-ріш- ній діа-метр, мм   Зовнішній діаметр по­товще­ної частини труби ,мм Зовнішній діаметр муфти, мм   Маса, кг
1 м гладкої труби   збільшення маси труби за рахунок потовщення кінців муфти  
Труби гладкі і муфти до них
33,4 3,5 26,4 - 42,2 2,6 - 0,4
42,2 3,5 35,2 - 52,2 3,3 - 0,6
48,3 40,3 - 55,9 4,4 - 0,5
60,3 50,3 - 73,0 6,8. - 1,3

 

Продовження табл 10.4


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)