АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Термометричний метод

Читайте также:
 1. A) Зам.директора по УР, методист, тренера по вилам спорта
 2. A) Метод опроса
 3. A) Устойчивая система средств, методов и приемов общения тренера с спортсменами
 4. B) подготовка, системно построенная с помощью методов-упражнений, представляющая по сути педагогический организованный процесс управления развитием спортсмена
 5. I. Карта методической обеспеченности учебной дисциплины
 6. I. Метод стандартизации
 7. I. Методы выбора инновационной политики
 8. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
 9. I. Основные характеристики и проблемы философской методологии.
 10. I. ПРОБЛЕМА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
 11. I.1.3. Организационно-методический раздел
 12. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

За допомогою термометричних методів вивчаються теплові поля у свердловинах з ме­тою розвідки корисних копалин, контролю за експлуатацією продуктивних пластів, визна­чення технічного стану свердловин, а також розв'язання задач регіональної геології і гео­термії.

Теплові поля поділяються на природні та штучні, а за зміною тепла - на стаціонарні й нестаціонарні. На теплове поле в гірських породах в основному діють два механізми перено­су теплоти: кондукція і вимушена конвекція, їх вплив на теплове поле залежить від термічних властивостей середовища: теплопровідності теплового опору , масової (С) і об'ємної теплоємностей, температуропровідності а.

Термічні властивості гірських порід визначаються їх мінеральним складом, структурою, а також термобаричними пластовими умовами. Термічні властивості гірських порід, пла­стових флюїдів і заповнювачів стовбура свердловини, що є характерні для нафтових і газо­вих свердловин, наведені в табл.3.1.

Таблиця 3.1

 

Гірські породи Вт/(мтК) х 103 кг/м3 с, х103Дж/(Кгс) х10-7 м2
Осадкові гірські породи
Алевроліт 0,4 — 0,6 1,8 — 2,8 0,8 — 1,7 5—15
Аргіліт 1,2 — 3,0 1,7 — 2,9 0,8—1,0 10—15
Глина 0,4—3,0 1,2 — 2,6 0,8 — 3,6 2—12
Доломіт 1,0 — 6,5 1,5 — 3,1 0,8 — 3,5 4 — 20
Вапняк 0,7 — 4,4 1,4 — 2,9 0,7 — 1,7 3 — 20
Кухонна сіль 1,7 — 7,2 2,1 —2,3 0,8 — 4,7 10 — 40
Крейда 0,8 — 2,2 1,5 — 2,8 0,8 — 3,9 2—15
Мергель 0,5 — 3,9 1,5 — 2,8 0,8 — 3,1 3 — 14
Пісковик 0,4 — 5,0 2,0 — 3,0 0,7 — 3,4 3 — ЗО
Метаморфічні гірські породи
Глинистий сланець 0,3 — 3,0 1,7 — 2,9 0,7 — 1,0 6 — 30
Гнейс 1,0 — 5,0 2,6 — 3,1 0,8— 1,2 4—16
Кварцит 2,7 ^ 7,5 2,6 — 2,7 0,7 — 1,3 12 — 30
Мармур 1,3 — 4,0 2,6 — 2,7 0,4—1,0 10 — 50
Магматичні гірські породи
Андезит 1,3 — 3,0 2,2 — 2,7 до 13
Базальт 0,5 — 4,3 1,7 — 3,0 0,6 — 2,1 3 — 22
Габро 1,7 — 2,9 2,8 — 3,1 0,7—1,2 8—13
Граніт 1,4 — 4,1 2,5 — 2,7 0,5—1,6 6—15
Діабаз 2,1 —2,9 2,6 — 3,0 0,8 — 2,1 4 — 7
Діоріт 1,4 — 2,9 2,6 — 2,9 0,6—1,2 3 — 12
Кварцевий порфір біля 1 ,0 2,5 — 2,7 до 1,2 5 — 7
Пластові флюїди і заповнювачі стовбура свердловини
Вода 0,37 — 0,56 1,04—1,18 3,9 — 4,8 0,87—1,15
Нафта 0,1 —0,14 0,85 — 0,87 1,9 — 2,4 0,56 — 0,86

 Продовження табл. З.1.

 

Гірські породи λ, Вт/мтК) р. х103 кг/м3 с, х103 Дж/Кгс) а, х10-7 м2
Газ 0,02 — 0,05 __ 2,3 — 4,2
ПР звичайна ПР обважнена 0,6 — 0,9 10,6 — 0,9 1,1 — 1,5 1,7 — 2,2 2,8 — 3,6 1,5 — 2,0 1,5 — 2,3 1,9 — 2,6
Цементний камінь
Портландцемент з бетонітовою глиною 0,32 — 0,34 1,4—1,6 1,3 — 2,2 0,9—1,4
з кварцевим піском 0,37 — 0,50 1,0—1,3 1,8 — 2,1 1,6 — 2,3

Для вимірювання температури у свердловинах застосовують спеціальні електричні або електронні термометри, які опускаються у свердловину на каротажному кабелі. Температу­ра у свердловині вимірюється при двох режимах - невстановленому і встановленому. При невстановленому тепловому режимі температура вимірюється для розв'язання таких задач: вияснення температурного режиму роботи бурильного інструменту і геофізичних приладів; врахування температури при інтерпретації даних каротажу; виділення інтервалів затрубних перетоків, визначення місць притоку у свердловину газу і нафти, виявлення дебіту газу, виділення газоносних пластів, визначення висоти підйому цементу у затрубному просторі, поглинаючих і віддаючих пластів, знаходження інтервалів перетоку пластових флюїдів.

При встановленому режимі вимірюється температура порід. Вимірювання проводять через 10 і більше діб перебування свердловини у спокої. У свердловині не повинно бути пе­реливів, газопроявів, затрубного руху. Результати вимірювань представляють у вигляді діаграм зміни природної температури у свердловині з глибиною. Температурну криву запи­сують при спуску термометра. При підйомі термометра проводяться контрольні заміри. За цими даними підраховують геометричний ступінь і геотермічний градієнт для різних ділянок розрізу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)