АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Пуск газліфтних свердловин. Пускові клапани

Читайте также:
  1. Аналітичний розрахунок параметрів пускових газліфтних клапанів
  2. Зворотні гідроклапани
  3. Напірні гідроклапани
  4. Системи, конструкції та обладнання газліфтних свердловин

 

Суть пуску газліфтної свердловини полягає у витісненні рідини у лінії газоподачі до башмака підйомних труб методом протискування і введення газу у підйомні труби. Найбільший тиск газу, який виникає при пуску, називають пусковим тиском, Па

(11.13)

де h — занурення башмака труб під рівень рідини перед пуском, м; — коефіцієнт пус­кового тиску, який визначається співвідношенням площ перерізів прохідних отворів труб міжтрубного (кільцевого) простору (лінія газоподачі) та затрубного простору (для дворядного підйомника), а також частки поглинутої пластом рідини:

(11.14)

 

— об'єм рідини, що відтиснулася у пласт, м3; — об'єм рідини, витісненої із кільцевого простору, м3.

При центральній системі подачі газу у формулі (11.14) величини необхідно поміняти місцями, а для однорядного підйомника прийняти — 0. Оскільки для оцінки задача значно ускладнюється, то приймають = 0 (верхня межа ).

Максимально можливий пусковий тиск, Па

(11.15)

де L — глибина пуску НКТ, м; — протитиск на гирлі (наприклад, у нафтозбірній лінії), Па.

Зниження пускового тиску досягається при переключенні на центральну систему для пуску, при протискуванні рідини у пласт, застосуванням пускових отворів, пускових газліфтних клапанів і ін. Сучасний основний метод зниження пускових тисків - застосуван­ня пускових газліфтних клапанів. Особливість роботи клапанів на відміну від отворів по­лягає у тому, що у момент надходження газу в підйомні труби через кожний наступний клапан закривається попередній.

Газліфтні клапани використовуються при однорядній конструкції підйомника, їх кла­сифікують за такими ознаками.

1. За призначенням розрізняють клапани пускові (для пуску і освоювання) і робочі (для подачі газу при нормальній роботі безперервного і періодичного газліфта).

2. За способом кріплення до НКТ є клапани: зовнішні (стаціонарні), які кріплять на ко­лоні НКТ зовні і для їх заміни чи регулювання витягують всю колону НКТ (рис. 11.2, а, в, г); внутрішні (зйомні) — кріплять всередині свердловинних газліфтних камер, які мають еліптичні перерізи (рис. 11.2, б); витягують і знімають знімальні клапани за допомогою ка­натної техніки.

Рис. 11.2. Газліфтні клапани:1-сильфонна камера; 2-шток; 3-отвори для введення газу у сипьфонний клапан і газліфтну камеру; 4-клапан; 5-штуцерний отвір; б-сапьник; 7-свердповинна газліфтна камера; S-основний (верхній) штуцер; 9-отвори для введення газу у пружинний клапан; 10-чпок з двома (верхньою і нижньою) клапанними головками; 11-пружина; 12-допоміжний (нижній) штуцер; 13-гайка; 14-насосно-компресорні труби; 15-експлуатаційна колона

 

3. За принципом дії виділяють клапани: керовані тиском або газу в затрубному просторі (рис. 11.2, а, 6), або рідини НКТ (рис. 11.2, в); диференціальні, які відкриваються і закри­ваються залежно від перепаду тиску в затрубному просторі і у НКТ на рівні клапану (рис. 11.2,г).

4. За конструктивним виконанням розрізняють сильфонні (рис. 11.2, а, б, в), пружинні (рис.11.2, г) і комбіновані клапани.

Сильфонні клапани працюють або під дією тиску в кільцевому (затрубному) просторі рт(рис. 11.2, а, 6), або — тиску у трубах (рис. 11.2, а). Сильфон заряджають азотом до тис­ку Оскільки тиск підвищений, то клапан нормально закритий. На промислах тепер використовують сильфонні газліфтні клапани, що керуються тиском газу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)