АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сучасні уніфіковані технологічні системи збору продукції нафтових свердловин

Читайте также:
 1. III. ОПЛАТА ПРАЦІ, ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМИ, СИСТЕМИ, РОЗМІРІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Й ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ
 2. VI. Вплив виборчих систем на політичні системи
 3. Аварії в свердловинах, причини виникнення й способи ліквідації
 4. Автоматизовані системи управління проектами
 5. Автоматичні системи аналогового регулювання
 6. Адаптація національної інноваційної системи до умов глобалізації та підвищення її конкурентоспроможності
 7. Адаптація операційної системи до зміни її завантаження за критеріям витрат
 8. АлгОРитм синтаксичного розбору односкладного речення
 9. Аналіз асортименту і структури продукції.
 10. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
 11. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 12. Аналіз виконання договірних зобов’язань щодо поставки продукції та показників результативності збутової діяльності

 

Для організованого освоєння нових нафтових родовищ в системі нафтової промисло­вості розроблені уніфіковані технологічні схеми збору, транспорту і підготовки нафти, rasj й води. Ці схеми універсальні та забезпечують облаштування будь-яких родовищ, врахову­ючи їх енергетичні можливості, фізико-хімічні властивості продукції свердловин кліматичні та інші специфічні умови.

Конкретний вибір варіанту технологічної схеми обґрунтовується техніко-економічнимь розрахунками при умові забезпечення необхідної якості готової продукції та захисту навко­лишнього середовиша.

Для кожного нафтовидобувного району передбачається спорудження одного централь­ного пункта збору (ЦПЗ). ЦПЗ служить для здійснення процесів сепарації нафти, її зневод­нення та знесолення, очищення пластових й інших стічних вод з подальшою подачею їх на споруди для підтримання пластового тиску, а також первинної підготовки газу другого сту­пеня сепарації, необхідного для його транспорту.

Передбачено 7 базових варіантів уніфікованих технологічних систем (рис. 21.1).

1. Продукція свердловин надходить на ЦПЗ без допоміжних насосів. На родовищі розміщені викидні лінії, замірні установки, промислові колектори. Якщо необхідно - блоки дозування хімреагентів.

2. За схемою II передбачається на родовищі сепараційна установка С-1. Газонасичена нафта під тиском сепарації спрямовується на ДНС або ЦПЗ, а газ - на ГПЗ.

3. На родовищі розміщуються сепараційна установка С-1 з насосним відкачуванням рідини. Дальший шлях продукції аналогічний II варіантові.

4. За схемою IV передбачається на родовищі ДНС з блоками попереднього зневоджу-вання нафти у відстійниках В-1 при температурі, необхідній для деемульгації. У процесі попереднього зневоджування нафти повинно бути забезпечено одержання стічної води з такою якістю, яка достатня для нагнітання її в тріщинувато-порові колектори. Коли вода має використовуватись для заводнення пласта з метою підтримання пластового тиску, то вона після відстійника В-1 повинна доочищуватись у блочному відстійнику БВ і дегазува­тись у блочному дегазаторі БД. При великій кількості води можна повне очищення пере­дбачати в резервуарах. Занечищений нафтоемульсійний шар відстійника В-1 і спіймана у відстійнику БВ нафта відкачується на вхід насосів Н-1 і далі з попередньо зневодненою нафтою транспортується на ЦПЗ.Блоки дегазації БД можуть розміщуватись як в складі ДНС, так і в блочній кущовій станції БКНС.

Варіанти V і VI аналогічні IV схемі. У складі ДНС з попереднім зневодненням нафти слід застосовувати підігрівачі П-1 з використанням насоса або проміжного ступеня сепа­рації С-3.

7. Технологічна схема передбачає гідротранспорт нафти або нафтової емульсії. Нафта (нафтова емульсія) після сепарації спрямовується в буферну місткість Б-1, звідки насосом Н-1 подається в спеціальний пристрій (оголовок) і транспортується водою на ЦПЗ. Вода подається в оголовок насосом Н-8 з буферної місткості БЕ-2. Серед нафтопромислових об'єктів слід передбачити вузли бригадного обліку нафти.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)