АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тип алмазного Контактна Тип алмазного Контактна

Читайте также:
  1. Коагулирование примесей воды. Агрегативная устойчивости тонкодисперсных и коллоидных частиц. Коагулирование в свободном объеме и контактная коагуляция.
  2. Контактна інформація

долота площа, мм2 долота площа, мм2

ДР 163,5 СТ1 165 ДК 214,3 С6 215

ДР 188,9 СТ1 190 ДК242.1С6 240

ДР 214,3 СТ1 215 ДК 267,5 С6 265

ДР 188,9 СТ2 210 ДК 292,9 С6 300

ДР 214,3 СТ2 235 ДУС 188,9 СЗ 150

ДР 188,9ТІ 200 ДУС 214.3 СЗ 180

ДР214.3Т1 225 ДІ188.9С7 210

Аі 188,9 С2 220 ДІ 214,3 С7 235

Аі 214,3 С2 255 ДП 188,9 С 160

ДК 138,1 С6 140 ДП 214.3 С 185

ДК 157,1 С6 160 ДЛ 267,5 С 240

ДК 188,9 С6 190

 

При відсутності даних про механічні властивості порід оптимальне навантаження на до­лото знаходиться експериментальним шляхом. Для цього на початку буріння протягом 20— 30 хв будується графік зміни механічної швидкості при ступеневому збільшенні осьового навантаження G (рис.5.1). За максимальним значенням швидкості визначається опти­мальне значення навантаження Взаємозв'язок між параметрами G і п при роторному бурінні зображений на рис.5.2. Для шарошкових доліт характерна обернена нелінійна за

Рис.5.1. Графік залежності механічної Рис.5.2. Графіки залежності між пара-

швидкості долота від осьового наванта- метрами n, G при роторному бурінні

ження м'яких (1), твердих (2) і міцних (3) порід

лежність між часом роботи долота Тб і іншими параметрами буріння, яка графічно показана на рис.5.3.

Таблиця 5.1

 

Тип долота Контактна площа долота, мм2, діаметром, мм
188,9 190,5 214,3 215,9 242,1 267,5 269,9 292,9 295,3 318,0 391,7
Лопатеві долота
ЗЛГ - _ _ _
ДСГЗЛГ - - - _ - _
РДГ - - - - - - - - _
плд - - - _
ІСМ - - - -
Шарошкові долота
М - _ _ _ _ _ _
МЗ - - - . - - _ _ _ _
МСЗ - - - _ _ . _ _ _
С - - _ _ _ . _
МС - - _ _ . _ _ _
СЗ - - - - - _ - -
Т - - - - - - .
ТЗ - - - _ - _ - _
К - - _ - - - - -

Математично залежність І описується виразомде В — емпіричний коефіцієнт, який залежить від конструкції опор доліт і якості ПР, В -(42...260)·105; — показник степеня, який залежить від абразивності порід, = 1,52...2,35.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)