АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні критерії виділення об'єктів розробки

 

Під терміном "об'єкт розробки" розуміють виділену в межах родовища геологічну оди­ницю або певну продуктивну товщу, яка охоплює один або декілька продуктивних пластів, що розробляються загальною сіткою свердловин одночасно.

До основних геолого-промислових критеріїв об'єднання окремих продуктивних пластів в один об'єкт розробки відносять такі фактори: взаємне розташування контурів нафтонос­ності об'єднуваних горизонтів на площі, близька їх відстань за вертикаллю, однаковий при­родний режим пластів, близькі колекторські властивості продуктивних горизонтів (літологія, пористість, проникність, наявність тріщин, склад цементу породи); фізико-хімічні властивості пластових флюїдів і термодинамічні умови покладів (нафтонасиченість, густина та в'язкість нафти, кількість парафіну, сірки, смол, асфальтенів, пластовий тиск, тиск насичення нафти, температура пласта та ін.), а також технологічні та економічні фак­тори.

Чим більша схожість пластів між собою з перелічених геолого-промислових показників, тим більш доцільне об'єднання в єдиний об'єкт розробки. Як правило, випадки дуже близь­кої або однакової схожості об'єктів за всіма геолого-промисловими характеристиками до­сить рідкі, а тому у кожному конкретному випадку вирішується дуже важливе та складне завдання, від якого залежить тежніко-економічна ефективність розробки родовищ -виділення об'єктів розробки в умовах багатопластовості покладів.

Обгрунтування виділення експлуатаційних об'єктів у багатьох випадках проводять у два етапи. На першому етапі розглядаються геолого-фізичні властивості, які сприяють об'єднанню у групи пластів для їхньої спільної розробки. На другому етапі це питання вирішується з урахуванням технологічних та економічних факторів.

Об'єкт розробки повинен характеризуватися значними питомими запасами нафти (за­паси на одиницю площі) для забезпечення економічної ефективності та відносно тривалого терміну його розробки.

Між виділеними різними об'єктами розробки повинні бути надійні гідродинамічні екра­ни з метою забезпечення відсутності перетоків флюїдів у надрах із сусідніх пластів у процесі розробки.

Кожний експлуатаційний об'єкт розбурюється за визначеною системою окремою сіткою видобувних та нагнітальних свердловин, які розташовані строго за проектною сіткою.Аналіз матеріалів з методики та практики виділення об'єктів розробки у нашій країні та в цілому ряді зарубіжних країн дає змогу зробити висновок, що при виділенні об'єктів роз­робки необхідно врахувати п'ять груп факторів: геолого-промислові, гідродинамічні, технічні, технологічні, економічні.

Одностороннє врахування однієї з цих груп не дозволяє об'єктивно підійти до виділення експлуатаційних об'єктів, а тому питання щодо виділення об'єктів розробки необхідно розв'язувати комплексно.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)