АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перед проведенням ПРС і КРС виконують велику кількість інженерно-економічних розрахунків

Читайте также:
 1. a. Чи ця міра була передбачена законом та переслідувала законну мету
 2. B. на процессе сбора, передачи и хранения информации
 3. C. Збільшити у харчовому раціоні кількість продуктів, багатих на жири
 4. D. Збільшити у харчовому раціоні кількість продуктів, багатих на жири
 5. II. Требования охраны труда перед началом работы.
 6. II. Требования охраны труда перед началом работы.
 7. II. Требования охраны труда перед началом работы.
 8. III . Взаємозамінність зубчастих коліс і передач
 9. III. Прийняття попереднього рішення
 10. Re: Переделка 6В электрооборудования Явы в 12В
 11. Re: Переделка 6В электрооборудования Явы в 12В
 12. V. Відкликання попереднього рішення

 

Особливо багато розрахунків виконується при оперативному плануванні ПРС. Розроб­лено програми, які дають змогу розв"язувати на ЕОМ такі задачі: визначення економічно доцільних строків проведення профілактичних ПР; оптимізація параметрів роботи свердло­винного обладнання; оптимальний розподіл ресурсів для поточного ремонту; складання оперативного оптимального графіка роботи бригад ПРС; складання завдання на глушіння свердловин; визначення технологічної послідовності виконання ремонтних робіт в свердло-

 

вині; визначення тривалості поточних ремонтів свердловин і виконуваних в їх процесі робіт; визначення потреби в спецтехніці, обладнанні та робочих рідинах для проведення ПРС; визначення планової вартості роботи спецтехніки при ПРС і ремонту в цілому; складання завдання на ПРС; складання зведеного оперативного замовлення на свердловинне облад­нання і робочі рідини для проведення ПРС.

Часто ПРС проводять при дефіциті матеріально-технічних ресурсів. Тоді виникає не­обхідність їх оптимального розподілу між ЦВНГ. Першочерговими для такого розподілу є труби, штанги, насоси і сіль для приготування технологічних рідин. Суть у тому, щоб ці ре­сурси використовувались раціонально. Ресурси віддаються найбільш пріоритетним сверд­ловинам, ремонт яких забезпечить мінімізацію недобору нафти.

Однією з задач, яку постійно розв'язують на виробництві, є визначення черговості ре­монту свердловин. Складаються такі види графіка поточних ремонтів, під час реалізації якого недобори нафти будуть мінімальними: з черговістю ремонту, заданою замовником; з черговістю ремонту, визначеною за показниками пріоритету, з врахуванням закріплення і без закріплення свердловин за бригадами ПРС; те ж саме в умовах дефіциту ресурсів для ПРС; комбінований графік. План-графік роботи бригад ПРС складається для кожного ЦВНГ на тиждень і використовується бригадами ПРС для організації своєї роботи.

Задача складання завдання на глушіння свердловини дає змогу, виходячи з величини газового фактора, приймальності, тиску нагнітання, виду фонду, до якого належить сверд­ловина, способу її експлуатації, наявності в свердловині пакера визначити спосіб глушіння і параметри проведення процесу. Результати розв'язання задачі видаються на друк у вигляді "Завдання на глушіння свердловини".Як показує аналіз, найбільше на вартість ремонту (до 50 % загальної вартості) впливає обсяг послуг спецтехніки. Тому передбачається поопераційне визначення планової вартості послуг спецтехніки і планової вартості ремонту в цілому.

Завдання на ПРС складається з чотирьох розділів: дані про бригаду і ремонт; дані про свердловину і підземне обладнання; перелік робіт, трудомісткість робіт, потреба в спец­техніці і її вартість; потреба в обладнанні і робочих рідинах для проведення ПРС.

Всі задачі, крім визначення економічно доцільних строків проведення профілактичних ПР і оптимізації параметрів роботи свердловинного обладнання, розв'язуються на основі спільної інформації.

Список літератури

 

 

1. Амиров А.Д., Карапетов К.А., Лемберанский Ф.Д. и др. Справочная книга по теку­щему и капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин.-М.:Недра, 1979. -309 с.

2. Блажевич В.А., Уметбаев В.Г. Справочник мастера по капитальному ремонту сква­жин. -М.: Недра, 1985. -208 с.

3. Сулейманов А.Б., Карапетов К.А., Яшин А.С. Техника и технология капитального ремонта скважин. -М.: Недра, 1985. - 208 с.

4. Яшин А.С., Авилов С.В., Гамазов О.А. Справочник по капитальному ремонту неф­тяных и газовых скважин-М.:Недра, 1973. - 262 с.

 

Глава 16


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)