АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення тиску в газовій свердловині

Читайте также:
 1. D. Визначення енергетичної цінності та нутрієнтного складу добового раціону на підставі статистичної обробки меню-розкладок
 2. Definitions. Визначення.
 3. I. Визначення сімейства рослини.
 4. II. Визначення видової приналежності рослини.
 5. IV. Основні поняття і визначення,
 6. А) Визначення термінології
 7. А. Атмосферного тиску 1 страница
 8. А. Атмосферного тиску 2 страница
 9. А. Атмосферного тиску 3 страница
 10. А. Атмосферного тиску 4 страница
 11. А. Атмосферного тиску 5 страница
 12. А. Атмосферного тиску 6 страница

 

Тиск в газовій свердловині визначають за допомогою глибинного манометра або розра­ховують за відомим тиском на гирлі.

Тиск на вибої зупиненої газової свердловини можна знайти за формулою барометрич­ного нівелювання Лапласа-Бабіне:

 

.(18.27)

де

 

- тиск на гирлі зупиненої свердловини після його стабілізації (статичний тиск), МПа; - відносна густина газу; - відстань від гирла свердловини до середини інтервалу пер-форації,м; — відповідно температура на гирлі свердловини і на вибої, К; — коефіцієнт надстисловості газу при середньому тиску і середній температурі в свердловині.

знаходиться методом ітерацій. В першому наближенні приймають Тиск на вибої працюючої газової свердловини розраховують за нерухомим стовпом газу в затрубному просторі (аналогічно як і пластовий тиск) або за рухомим стовпом газу у фон­танних трубах, виходячи зі значення тиску на гирлі свердловини відповідно в затрубному просторі та на буфері. В останньому випадку вибійний тиск знаходять за формулою

(18.28)

де

 

Під час руху газу по загрубному простору у формулі для розрахунку замінюють на вираз

(18.29)

 

де — відповідно внутрішній діаметр експлуатаційної колони і зовнішній діаметр фонтанних труб, см.

При цьому для розрахунку числа Рейнольдса за формулою (7.8) замість викори­стовують діаметр а шорсткість беруть за зовнішньою стінкою фонтаних труб.

При наявності муфт до коефіцієнту необхідно додати додатковий опір , який на­ближено обчислюють за формулою

(18.30)

 

де - зовнішній діаметр муфти, см; - довжина однієї фонтанної труби,м; 0,05 - ко­ефіцієнт гідравлічних втрат на звуження струменя газу при проходженні між муфтою й експлуатаційною колоною.

При русі газу по двоступінчастій колоні труб з довжиною секций і внутрішнім діаметром вибійний тиск розраховують за формулою

 

(18.31)

 

де

 

 

Для оціночних розрахунків і невеликих глибин можна замість і підставляти у формули осереднені значення цих величин по всій довжині колони ліфтових труб і

У випадку значного перепаду температур по довжині колони ліфтових труб вибійний тиск можна наближено визначити за формулою(18.32)

де

При наявності рідини (води і вуглеводневого конденсату) в продукції свердловини для наближеної оцінки вибійного тиску використовують формулу

(18.33)

 

де

 

де відповідно густина газу і рідини при стандартних умовах, кг/м3; - густина газу при робочих умовах в стовбурі свердловини (. і ), кг/м3; - дебіт газу при робочих умовах, тис.м3/добу; - масові витрати газу і рідини, т/добу; - об'ємна витрата газорідинної суміші, рідини і газу відповідно при стандартах умовах, тис.м^добу; - відповідно істинний і витратний газовміст газорідинної суміші.

Істинний об'ємний газо вміст характеризує відношення фактичного об'єму газу в ліфтових трубах при робочих умовах до об'єму порожнини ліфтових труб. У зв'язку з труд­нощами визначення на практиці фактичного значения при проведенні розрахунків замість істинного газо вмісту використовують витратний газо вміст приймаючи Оскільки завжди менше за рахунок плівки рідини на поверхні труб і можливого утво­рення в трубах висячих (пульсуючих) рідинних пробок, то заміна на призводить до за­нижения вибійного тиску. Погрішність у розрахунку вибійного тиску зростає зі збільшенням кількості рідини в ліфтових трубах, яка не виноситься потоком газу.

Коефіцієнт гідравлічного опору в формулі (18.33) необхідно визначати за даними фактичних замірів тиску на вибої і гирлі свердловини і дебіту газу на різних режимах екс­плуатації свердловини з наступним розрахунком за формулою (7.7). При відсутності про­мислових даних оцінку проводять за формулами для чистого газу.

Для свердловин, в продукції яких міститься рідина і спостерігається значний перепад температур по довжині колони ліфтових труб, вибійний тиск розраховують за формулою

(18.34)

де


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)