АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Газові методи збільшення нафтовіддачі пластів

Читайте также:
 1. A) Зам.директора по УР, методист, тренера по вилам спорта
 2. I. Карта методической обеспеченности учебной дисциплины
 3. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
 4. I. ПРОБЛЕМА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
 5. I.1.3. Организационно-методический раздел
 6. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 7. II. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
 8. III. Метод, методика, технология
 9. III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
 10. III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРУ
 11. III. Общие методические указания по выполнению курсовой работы
 12. III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (заочная дистанционная форма обучения)

Газ як робочий агент застосовується в практиці розробки нафтових родовищ вже більше половини століття. Спочатку використовували головним чином вуглеводневий газ (супут-ний і газ газових родовищ). При цьому вирішувались завдання підтримання пластового тис­ку або інтенсифікації видобутку за допомогою компресорного газліфту.

Використання сухого вуглеводневого газу (метану) для підвищення нафтовіддачі з двох причин - низького коефіцієнта витиснення ним нафти внаслідок несприятливого співвідношення рухливостей і низького коефіцієнта охоплення процесом — виглядало ма-лоперспективним. Проте з 1950 p., коли був запропонований принципово новий метод підвищення нафтовіддачі - витиснення нафти газом, що змішується з нею, - газ стали розг­лядати як перспективний і досить ефективний агент для витиснення. Цей процес може відбуватись в трьох модифікаціях: 1) витиснення нафти збагаченим газом; 2) витиснення нафти

скрапленим вуглеводневим газом; 3) витиснення нафти газом високого тиску (див.6.4).

Загальною умовою вказаних модифікацій методу постає забезпечення в пласті умов по­вного взаємного змішування між нафтою і агентом, що її витісняє (тобто при відсутності сил поверхневого міжфазного натягу між цими флюїдами).

Використаннязбагаченого і скрапленого газу. Для пластів, що залягають порівняно неглибоко (біля 1500 м), з відносно важкими нафтами застосовують газ із досить високим вмістом (об'ємна частка ЗО % і більше) проміжних компонентів (звичайно пропан-бутано-вих фракцій).

При нагнітанні в пласт таким чином збагаченого газу процес утворення зони між наф­тою і газом відбувається завдяки переходу летких компонентів із газу в нафту. Змішування флюїдів досягається вже при досить низьких тисках витиснення.

Термодинамічні умови змішування нафти конкретного родовища досліджуються і виз­начаються переважно експериментальним шляхом. Проте на першому етапі проектування вказаного метопу можливість і умови змішування нафти та газу можна розрахувати, вико­ристовуючи для цього кореляції Бінгама.

При використанні скраплених вуглеводневих газів, що складають в принципі основу перехідної зони в цих методах, в пласт нагнітають тільки облямівку цього агента. Для вико­ристання облямівок скраплених газів термодинамічні умови в покладі повинні бути такими, щоб забезпечити їх рідинний стан.Використання газу високого тиску. При витисненні нафти сухим газом (практично од­ним метаном) високого тиску в умовах, що забезпечує взаємне змішування флюїдів у пласті, зона суміші утворюється завдяки масопереносу проміжних (С2 — С4) компонентів із нафти (де їх вміст більший) в газову фазу. Це досягається в результаті проникнення сухого газу в зони пласта, що насичені нафтою. Просуваючись пластом і багатократно контактую­чи з нафтою, газ настільки збагачується проміжними компонентами, що їх концентрація у ньому досягає рівноважного значення. В разі відповідності термогідродинамічних умов зба­гачений газ і пластова нафта утворюють суміш критичного складу, тобто повного взаємного змішування.

Застосування цього методу доцільне головним чином для покладів легких (густиною до 850 кг/м3) нафт, що залягають на великих глибинах і пов'язані зі слабопроникними колек­торами, де можна створювати високі тиски, необхідні для досягнення умов повного взаємного змішування нафти і газу.

Використання двоокису вуглецю. Цей метод описано в гл.8.3. Його також можна віднести до методів підвищення нафтовіддачі з взаємним змішуванням компонентів.

Використання інших газів та їх сумішей. За останні 20 — 30 років у практиці розробки нафтових родовищ почали застосовувати азот і газоподібні продукти горіння, що являють собою суміші різних газів. Економічні підрахунки, експериментальні та практичні роботи дають право вважати ці агенти не тільки прийнятними, але й вигідними для витиснення нафти.

Як і в разі застосування вуглеводневих газів і двоокису вуглецю, процес витиснення найбільш ефективно відбуватиметься при взаємному змішуванні агентів в пласті. Відмінності полягають у різних значеннях тиску, при яких цей процес відбувається. В ряді зарубіжних країн будують спеціальні заводи для одержання цих агентів. Газоводяна дія на пласти. Нагнітання газу в пласти з метою підтримання пластового тиску почали використовувати значно раніше ніж заводнення. До застосування штучного заводнення нагнітання газу в пласти вважали економічно виправданим, оскільки це давало змогу підвищувати нафтовіддачу на 5 — 10 %, а в пластах, що залягають круто, — на 15 — 25 %. Потім стало ясно, що використання газу (без змішування з нафтою) менш ефек-

тивне за воду. Тут основну роль відіграє мала в'язкість газу (у 10 - 15 разів нижча від в'яз­кості води).

На відміну від води, що у гідрофільному пласті при ії нагнітанні займає дріб-ні пори, газ у загазованій зоні займає великі пори (фаза, що не змочує породу). Це дало змогу зробити висновок про доцільність поєднання позитивних якостей води і газу. Виявилось, що комбінована дія на пласт газом і водою (газоводяна дія) більш ефективна, ніж нагнітання в пласт тільки одного із цих агентів. При оптимальному застосуванні цього процесу наф­товіддачу можна збільшити на 7 — 15 %.

Газоводяна дія на пласт може відбуватись при різних модифікаціях нагнітан-ня робочих агентів: 1) послідовним нагнітанням (води - потім газу, або газу - потім води); 2) одночас­ним при різних співвідношеннях у суміші; 3) циклічним (поперемінним) нагнітанням; 4) комбінацією вказаних модифікацій. Здійснення процесу можливе в умовах рівноважності газу і при змішуванні його з нафтою.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)