АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Гідродинамічні методи дослідження свердловин

Читайте также:
 1. A) Зам.директора по УР, методист, тренера по вилам спорта
 2. I. Карта методической обеспеченности учебной дисциплины
 3. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
 4. I. ПРОБЛЕМА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
 5. I.1.3. Организационно-методический раздел
 6. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 7. II. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
 8. III. Метод, методика, технология
 9. III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
 10. III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРУ
 11. III. Общие методические указания по выполнению курсовой работы
 12. III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (заочная дистанционная форма обучения)

 

Підрахунок запасів нафти і газу, проектування розробки нафтогазових родовищ, опера­тивне регулювання їх розробки неможливі без наявності як початкових, так і поточних ха­рактеристик пластів-колекторів (ефективна товщина пластів, межі їх поширення, колек-торські параметри пластів, їх температурний режим, фізико-хімічні параметри пластових флюїдів).

Інформацію, необхідну для визначення характеристик пластів, одержують шляхом ви­конання певного комплексу досліджень, серед яких розрізняють: геологічні, геофізичні, гідродинамічні та лабораторні.

Реалізація гідродинамічних досліджень передбачає створення у свердловинах депресії чи репресії на пласти або реєстрацію зміни тиску і об'єму припливу.

У процесі виконання гідродинамічних досліджень шляхом безпосередніх вимірів на свердловинах визначають: пластовий тиск - , МПа; пластову температуру - °С; вибійний тиск - , МПа; вибійну температуру - °С; буферний тиск - , МПа; затруб-ний тиск - МПа; дебіти: нафти - м^/добу; газу - тис.м3/добу; води - м3/добу; газовий фактор - Г, м33; м3/т; рівень рідини у свердловині: динамічний - м; ста­тичний- м.

На основі одержаної інформації визначають: коефіцієнт продуктивності - м3/(до­ба-МПа); гідропровідність пластів - м3/(доба·МПа); п'єзопровідність пластів - к, м2/с; проникність пластів - k, мкм2; скін-ефект - відношення продуктивностей (по­тенційної до фактичної) - ВП; радіус привибійної зони - м, де - ефективну товщину пласта, м; - динамічну в'язкість рідини, мПа • с.

За технологією виконання розрізняють дві групи гідродинамічних методів: перша осно­вана на вивченні процесу усталеної фільтрації (метод усталених відборів, метод визначення параметрів'за картами ізобар); друга основана на вивченні неусталеної фільтрації (метод відновлення тиску чи рівня у свердловині, метод гідропрослуховування - простежування впливу зміни тиску в збуджувальній свердловині на тиски у навколишніх - спостережних свердловинах).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)