АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Відокремлення газу від нафти

Читайте также:
 1. Використання в'язких систем для інтенсифікації припливу нафти й газу
 2. Виявлення та підготовка до буріння пасток нафти і газу
 3. Вторинна переробка нафти: крекінг і риформінг.
 4. Геологічні передумови пошуків та розвідки нафти і газу
 5. Елементний та ізотопний склад нафти і газу
 6. Замір та облік видобутку нафти і нафтового газу
 7. Заходи по скороченню втрат нафти і нафтопродуктів
 8. Крекінг нафти і нафтопродуктів.
 9. Нафтизин (санорин)
 10. НОРМИ ЗБЕРІГАННЯ ЗАПАСУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ І ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМУ РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКУ
 11. Особливості вилучення нафти з покладів у крутих і підгорнутих крилах складок

Сучасні газосепаратори являють собою блочні автоматизовані установки, які характе­ризуються високою пропускною здатністю, універсальністю, одночасним відділенням від нафти газу та вільної води, використанням ефекту відокремлення газу від нафти в промис­лових трубопроводах та їх роздільного руху по них. До таких установок належать: сепа­раційні установки з попереднім відбором газу типу УБС, універсальні газоводосепараційні установки типу УПС (установки попереднього скиду води), блочні сепараційні установки в комплекті з насосами для транспорту рідини типу БН.

Основними вузлами блочної сепараційної установки типу УБС (рис.23.1) є пристрій попереднього відбору газу 1, технологічна місткість 2 та виносна газоочисна (краплевлов-лювальна) секція 3. Похилий трубопровід пристрою / розраховується таким чином, щоб в ньому відбувався розшарований рух газорідинної суміші, при якому газ скупчується у верхній частині труби і по системі вертикальних відводів надходить на доочистку в краплев-ловлювач. Це дає змогу збільшити пропускну здатність технологічної місткості, а також

Рис.23.1. Блочна сепараційна установка Рис.23.2. Сепараційна установка з попе-УБС реднім скидом пластової води

 

зменшити інтенсивність пульсації тиску в промислових трубопроводах, що ведуть до уста­новки УБС. Рідина, яка надходить у технологічну місткість, стікає по системі похилих пол­ичок 4 вниз. Для поліпшення умов та якості сепарації в нижній частині місткості вмонтова­но систему перегородок 5. Газ в місткості 2 надходить у виносну краплевловлювальну секцію, проходить через сітчасті відбійники і направляється далі в систему збору. Нафта, що в невеликій кількості збирається в нижній частиш краплевловлювача, через патрубки 6 стікає знову в технологічну місткість.

Установки УБС обладнуються комплексом запобіжної та регулювальної апаратури: датчиком граничного верхнього та нижнього рівнів рідини, регуляторами рівня рідини та тиску всередині установки, запобіжним клапаном та електроконтактним манометром. Всьо­го випускається 10 типорозмірів установок УБС з пропускною здатністю рідини від 1500 до 16000 м3/добу і газу від 180 до 19000 тис.м3/добу, розраховані на робочий тиск до 1,6МПа.

Установки типу УПС (рис.23.2) призначені для проведення одночасно процесу сепа­рації газу, відділення вільної води та оперативного обліку продукції свердловин. Горизон­тальна місткість такої установки розділена на два відсіки — сепараційний І та відстійний II. Продукція свердловин надходить у сепараційний відсік через нафторозливну поличку 1. Газ з допомогою регулятора рівня рідини 6 відводиться в II відсік і далі йде в газоочисну секцію 3. Рідина за рахунок незначного, до 0,2МПа, перепаду тиску між двома секціями пе­ретікає по вхідному розподілювачу 2 у відстійну секцію. При цьому вона проходить через краплеутворювач 7, в який може також подаватись гаряча дренажна вода з установки підготовки нафти. Це сприяє зниженню в'язкості водо-нафтової емульсії, інверсії фаз, збільшенню крапель дисперсної фази, що полегшує наступний процес водовідділення. Відстояна вода відводиться з установки через перфоровану трубу J, а нафта — через іншу таку ж трубу 4.Установки типу УПС обладнуються системами регулювання рівня нафта-газ та нафта-вода, регуляторами тиску, датчиками виміру витрати попередньо зневодненої нафти та скинутої води, їхня пропускна здатність рідини коливається від 2000 (УПС2000/6) до 6300 м3/добу (УПС-6300/6М).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)