АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Промисловий збір газу і конденсату

Читайте также:
  1. Агропромисловий комплекс та економічна безпека країни
  2. Адміністративний порядок захисту прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
  3. Види порушень прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
  4. На винахід, корисну модель, промисловий зразок
  5. Підрахунок запасів нафти, газу і конденсату
  6. Промислова обробка газу і конденсату

 

Гідравлічний розрахунок трубопроводів. При розробці газових родовищ використову­ють індивідуальну і групову схеми збору газу і конденсату.

При індивідуальній схемі газ зі свердловин, пройшовши присвердловиині споруди, по шлейфах спрямовується в загальний газозбірний колектор, промисловий газозбірний пункт і магістральний газопровід. При наявності в газі великої кількості конденсату паралельно до газопроводів прокладають конденсатопроводи.

При використанні групової схеми вимір і сепарація газу відбуваються на групових пунк­тах (ГП), які називають установками комплексної підготовки газу (УКПГ), розміщених, як правило, в центрі групи свердловин. Газ і конденсат із УКПГ по індивідуальних газопрово­дах надходять на промисловий газозбірний пункт (ПГЗП) або головні споруди (ГС) магістрального газопроводу.

Газопроводи від свердловини до УКПГ або газозбірного колектора розраховують за формулою пропускної здатності лінійного відрізка газопроводу [12].

Якщо в потоці газу виявлено до 180 см33 рідини, то в розрахункову формулу пропу­скної здатності газопроводу вводиться поправочний коефіцієнт Е, який враховує вплив рідшґи па зниження пропускної здатності

(26.1)

де Q - пропускна здатність газопроводу, м3/добу; - тиск на початку і в кінці газопроводу, МПа; - внутрішній діаметр труб, м; - коефіцієнт гідравлічного опору труб; - відносна густина газу; zcp - середній коефіцієнт надстисливості газу по довжині газопро­воду; - середня температура по довжині газопрово-ду, К; - довжина газопроводу, м.

(26.2)

 

при 0 180см33 і 2 11м/с;

Е =1-0,1 (26.3)

при 180 < 1500см33 і 1< < 6 м/с;

(26.4)

 

де - конденсатогазове відношення, см33; і - витрати стабільного конденсату і сухото газу, м3/добу; - середня швидкість газового потоку в газопроводі, м/с.

Коефіцієнт надстисливості газу визначають з графічних залежностей [7] або розрахо­вують за формулами (див. 7.3)

Коефіцієнт залежить від режиму руху газу в трубопроводі і може бути визначений з графічних залежностей [7] або за формулами:

а) для зони змішаного режиму

(26.5)

Re =1777 (26.6)

(26.7)

де - еквівалентна шорсткість труб, для стальних труб приймається рівною ЗО мкм; -коефіцієнт динамічної в'язкості газу, мПа ·с; ; [см]. 

б) для квадратичного режиму

(26.8)

 

в) для турбулентного режиму, коли 158/ Re

= 0,1844/Re<W. (26.9)

Гідравлічний розрахунок складних газопроводів зводиться до розрахунку простого лінійного газопроводу однакового діаметра з введенням коефіцієнтів витрати. Для простих лінійних газопроводів

(26.10)

 

де - внутрішній діаметр і коефіцієнт гідравлічного опору еталонного газопроводу (ділянки газопроводу, для якої обчислюють пропускну здатність для газу за формулою (26.1).

Коефіцієнт витрати для лінійного газопроводу, складеного з декількох відрізків різного діаметра,

(26.11)

де - загальна довжина газопроводу, м; -довжина і коефіцієнт витрати і-го відрізка.

 

Коефіцієнт витрати паралельних газопроводів однакової довжини і діаметра

(26.12)

Коефіцієнт витрати паралельних газопроводів однакової довжини з різними діаметрами відрізків в різних газопроводах

(26.13)

 

де т - число паралельних газопроводів; п - число відрізків різного діаметра в кожній ок­ремій нитці газопроводу.

Коефіцієнт витрати складного газопроводу, який складається з послідовно з'єднаних відрізків з однієї, двох або декількох ниток однакової довжини,

(26.14)

 

де - коефіцієнт витрати нитки газопроводу на відрізку

 

Коефіцієнт витрати газопроводу з лупінгом

(26.15)

 

де - коефіцієнт витрати для основного газопроводу без врахування лупінгу;. - ко­ефіцієнт витрати для лупінгу; - довжина основного газопроводу, м; - довжина лупінгу, м. .


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)