АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Характеристика газу

Читайте также:
 1. A. Характеристика нагрузки на организм при работе, которая требует мышечных усилий и энергетического обеспечения
 2. I. Краткая характеристика группы занимающихся
 3. I. Общая характеристика договора продажи недвижимости
 4. II. Загальна характеристика ХНАДУ
 5. III. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы
 6. III. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы
 7. III. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы
 8. III. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы
 9. III.3.1. Общая характеристика и тенденция развития Правительства Российской Федерации
 10. III.4.1. Общая характеристика и тенденции развития федеральных органов исполнительной власти
 11. III.5.1.Становление судебной власти в России. Общая характеристика судебной системы
 12. III.6.1.Общая характеристика государственного устройства России

Хімічний склад газу. Природний горючий газ - це суміш різних, головним чином, вуг­леводневих газів земної кори. До останніх входять метан - СН4, етан - C2Hg, пропан- С3Н8, ізобутан — і-С4Н|0, нормальний бутан н-С4Н10 та пари рідких вуглеводнів - пентану, гек­сану і рідко інших. Головною складовою частиною вуглеводневих газів є метан, вміст якого здебільшого перевищує 85-90%. Тільки в газах, розчинених у нафті, його частка може зменшуватись і бути нижчою 60%. Частка інших разом взятих компонентів рідко становить понад 5-7%. Причому з ростом молекулярної маси компоненту його вміст, як правило, зменшується. Домішками до вуглеводневих газів можуть бути азот, водень, сірководень, вуглекислий газ та інертні гази (гелій, аргон та ін.). Азот та вуглекислий газ майже завжди присутні в кількостях переважно до 3 — 5%, але у рідких випадках вміст кожного з них мо­же перевищувати 20 — 30%. Сірководень присутній в газах не завжди, вміст його пере­важно становить до 5%, але в окремих випадках може досягати 26%. Водень у газах зустрічається у кількості до 3%. Вміст інертних газів іноді досягає 1—2,5% в основному за рахунок гелію.

Фізичні властивості газів, що входять в горючий газ, наведені в табл. 1.1

Таблиця 1.1.

Газ Густина відносно гу- стини повітря Моле- кулярна маса Маса 1 м3 при тиску 101 кПа, темпера- турі 273 К, кг Критич-на темпера- тура, К Критич-ний тиск, МПа Темпера- тура кипіння, °С Вища теп- лота згорян- ня, кДж/м3
Метан 0,555 0,7166 190,4 4,62 -161,5
Етан 1,049 1,3561 305,2 4,88 -88,3
Пропан 1,554 2,0193 369,9 4,25 -42,2
і-Бутан 2,085 2,6720 407,0 3,65 -11,7
н-Бутан 2,085 2,6720 426,0 3,80 -0,5
і-Пентан - - 460,0 3,38 27,8 -
н-Пентан - - 470,0 3,37 36,0 -

Слід звернути увагу, що метан майже в два рази легший від повітря. Тому його суміші з іншими газами теж легші за повітря. Критична температура метану - 82,5°С, тобто в земній корі він і його суміші не можуть перебувати у зрідженому (скрапленому) стані.Теплотворна здатність природних горючих газів залежить від компо-нентного складу і коливається переважно в межах 33000 — 44000 кДж.

Розчинність газів у нафті та воді залежить від температури, тиску, властивостей розчинника та складу газу .В нафті у пластових умовах залягання вона може досягати 300 — 500 м33і навіть вище, але переважно становить 40 — 150 м33. В пластових водах переважно роз­чинено до 2 — 3 м33 газів. Гази самі можуть стати розчинниками рідких вуглеводнів (нафти). Це відбувається при великому об'ємі газової фази, що значно перевищує об'єм рідкої фази. При підвищенні тиску рідина може перейти в пароподібний стан, тобто розчинитись в газі (обернене випаровування). При зниженні тиску буде мати місце конденсація (обернена конденсація). Суміші, в яких рідкі вуглеводні (нафта) знаходяться в

паро­подібному стані в газах, називають газоконденсатними.

Конденсатність газів коливається в широких межах від 0 до 600 — 800 см33 і зрідка вище. До конденсатних відносять гази, вміст конденсату в яких становить по­над 50 см33.

Гідратоутворення - це властивість газів при певних температурах і тисках утворювати разом з водою кристалогідрати. Гідрати газів - кристалічна речовина у вигляді снігу або льо­ду. Це тверді розчини, де розчинник - вода, молекули якої створюють об'ємний каркас (решітку), а молекули газів (розчинна речовина) заповнюють пустотний простір цього кар­касу. Гідратоутворювачами з вуглеводнів є СН4, C2H6, СзН8 та і – C410.Газові гідрати ут­ворюються при низьких температурах (до 10 — 15°С). Вони бувають природні і техногенні. Природні газові гідрати трапляються в осадових породах і осадах на дні океанів у районах, де низькі температури, а техногенні виникають при експлуатації свердловин і транспорту­ванні газу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)