АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Елементний та ізотопний склад нафти і газу

Читайте также:
 1. D. Визначення енергетичної цінності та нутрієнтного складу добового раціону на підставі статистичної обробки меню-розкладок
 2. II. Склад сім'ї призовника
 3. IV. Запишіть 2 приклади: один - пособництва зґвалтуванню, другий - готування до розбещення неповнолітніх (складіть фабули).
 4. IV. Складіть список КК зарубіжних держав, які перекладені на українську чи російську мову, вкажіть джерела, в яких вони опубліковані.
 5. SLS-Склад Лайт
 6. SWOT-аналіз підприємства та складання профілю середовища.
 7. V. Запишіть 2 приклади вчинення замаху на злочини, передбачені статтями розділу ІІІ Особливої частини КК України (складіть фабули).
 8. VI. Помилки та ускладнення
 9. VI. Помилки та ускладнення
 10. VI. Помилки та ускладнення
 11. VVS Офис - Склад - Магазин v4.3.1
 12. Адміністративне правопорушення, його склад.

ДОВІДНИК

 

З НАФТОГАЗОВОЇ СПРАВИ

За загальною редакцією докторів технічних наук

B.C. БОЙКА, P.M. КОНДРАТА, Р.С. ЯРЕМІЙЧУКА

 

Львів

 

УДК 622.276

Довідникз нафтогазової справи/За заг. ред. докторів технічних наук B.C. Бойка, Р.М.Кондрата, Р.С.Яремійчука.-К.: Львів, 1996.-с. 620.

 

 

ISBN 5-335-01293-5

 

 

Висвітлені питання геології, пошукової і промислової геофізики, буріння свердловин, розробки нафтових і газових родовищ, експлуатації нафтових і газових свердловин, збору і підготовки нафти і газу, спорудження трубопро­водів, транспортування і зберігання нафти і газу, економіки нафтової і газо­вої промисловості.

Для геофізиків, буровиків, нафтовиків і газовиків, спеціалістів з нафто­газового обладнання, транспортування нафти і газу, спорудження трубопро­водів та економістів, які зайняті у виробничих та науково-дослідних ор­ганізаціях. Може бути корисним викладачам, аспірантам і студентам вузів і технікумів нафтогазового профілю.

© Імно-Франківсиїй державний

ISBN 5-335-01293-5 технічний університет нафти і газу, 1996

 

Передмова

 

Нафта і газ широкого вжитку набули тільки в XX столітті, їх використан­ня мало значний вплив на науково-технічний прогрес нашого віку. Практично немає такої галузі економіки, де б не використовувались нафта, газ та продук­ти їх переробки. Вони ж є головними сучасними енергоносіями. Щорічний світовий видобуток, який ведеться майже у 8О країнах, досяг гігантських мас­штабів і становить понад 3 млрд. т нафти та близько 2 трлн, м3 газу .

Високий рівень щорічного видобутку нафти і газу в світі може при­звести до швидкого вичерпання їх запасів із надр Землі. Такі побоюванні не безпідставні: запаси нафти і газу нашої планети, звичайно, обмежені. Тому перед людством стоїть задача раціонального та економного їх вико­ристання.

Правда, на сьогоднішній день знайдені далеко не всі запаси нафти і газу в Україні. Є ще великі території, переважно акваторії морів, де можуть бути відкриті нові родовища. Недостатньо розвідані також великі глибини земних надр. Це дає змогу з оптимізмом дивитись на подальший розвиток нафтогазо­вої промисловості.В цьому довіднику у стислій формі розглянуто всі питания нафтогазової справи, починаючи від властивостей нафти і газу та умов залягання в земній корі до їх транспортування, зберігання та економії.

Автори ставили перед собою два завдання: дати сучасні наукові відомості з нафтогазової справи і сприяти виробленню української нафтогазової термінології. Немає потреби підкреслювати, наскільки потрібні свіжі знання не лише студентам, але й інженерно-технічним працівникам різного віку, рангу і стажу роботи. Маємо надію, що дана книга зможе стати настільною для практичної роботи. Аналогів їй не знаємо серед нафтогазової літератури світу за широтою і повнотою відомостей в одній книзі.

Для української нафтогазової літератури задача була тим більш актуаль­ною, бо лише поодинокі книги появилися державною українською мовою, а також із-за відсутності розробки термінологічних засад у галузі.

Довідник з нафтогазової справи в Україні видається вперше і повинен час­тково заповнити існуючу прогалину в україномовній технічній литературі з названих питань та сприяти науково-технічному прогресу.

Звичайно, довідник не міг би вийти без величезної фінансової допомоги зі сторони Держкомнафтогазпрому, AT "Укрнафта" і "Укргазпром", зокрема М.П.Ковалка, Є.М.Довжка, Б.В.Заріцького, Д.О.Єгера, І.В.Діяка, за що авто­ри висловлюють їм свою подяку.

У підготовці довідника брали участь: А.М.Андрусяк, B.C.Бойко, Г.Ю.Бой­ко, Т.В.Бордуляк, С.С.Бучковсысий, В.П.Василечко. М.М.Величко, Я.С.Вит-вицький, В.Р.Возний, В.П.Войцицький, В.І.Грицишин, В.Я.Грудз, Н.Н.Гунька, М.О.Данилюк, В.М.Дорошенко, О.Т.Дранчук, Ж.Й.Дуліба, Д.О.Єгер, В.К.Зінченко, В.А.Іванишин, В.С.Іванишин, Б.П.Кабишев, Ю.Д.Качмар, Ф.В.Козак, Р.М.Кондрат, І.М.Купер, B.C. Лесюк, О.І.Лесюк , Є.І. Ліскевич, О.Є.Лозинський, З.В.Ляшевич, Ю.В.Марчук, І.Т.Микитко, Л.С.Мончак, В.Д.Никифорук, М.І.Оринчак, Г.О.Падва, Й.В.Перун, В.С.Петришак, Р.М.Попадюк, | В.І.Романюк,, М.І.Рудий, Ю.М.Смук, О.В.Солецький, О.С.Ступка, А.О.Турко, А.О.Устенко, В.В.Ханенко, Б.В.Хома, М.І.Чорний, Р.С.Яремійчук.

 

 

Глава 1

Фізико—хімічна характеристика та геологічні умови залягання нафти й газу

Елементний та ізотопний склад нафти і газу

Нафта і природний горючий газ складаються в основному з п'яти хіміч-них елементів: вуглецю, водню, сірки, кисню і азоту. Найбільше в них місти-ться вуглецю і водню: відповідно в нафтах — 80 — 88 і 11 — 14,5, у вуглевод-невій частині природних газів — 75-82 і 18-25У0- Частка інших елементів зде-більшого не перевищує 2% і тільки в окремих ви­падках може досягти 7 — 9 %. Так, вміст сірки в нафті переважно становить 0,1 — 2 і іноді досягає 5 — 7%, кисню до 1 % і тільки в деяких випадках — 3 — 4%. Частка азоту в нафті рідко перевищує 0,5%.

Окрім названих в нафті наявні ще понад сорок хімічних елементів у кіль-кості 10-2 –10-7%. їх називають мікроелементами нафт. Серед усіх елементів найбільше зацікавлення викли­кають метали, зокрема ванадій і нікель, бо їх вміст відносно високий і вони утворюють ме­талоорганічні сполуки. В нафті на рівні кларків присутні й радіоактивні елементи: уран, торій та радій. Знання мікроелементів може бути використане для кореляції та типізації нафти, а також для вирішення деяких питань її походження, міграції і перетворення.

Часто при характеристиці складу нафти й газу використовують відношеньня вуглецю до водню, яке для нафти становить 5,8 — 7,5, а для газу — 3 — 4,8. Рідше вживається відношення С/ (0 + S + N), яке для нафти перебуває в межах 10 — 300.

Ізотопний склад елементів, що входять в нафту і газ, визначають на мас-спектрометрі, а виражають переважно через відхилення від стандарту в промилях або у процентах:

або 102%,

де Rпр, RCT — масові відношення важкого ізотопу до легкого в пробі і в стандарті.

Якщо відношення δ має додатне значення, то проба збагачена важким ізотопом порівняно зі стандартом. При від'ємному значенні величини δ проба збіднена на важкий ізотоп і збагачена легким. Зрідка користуються простим відношенням мас одного ізотопу до другого.

В нафті і газі зустрічаються два стабільних ізотопи вуглецю - 12С і 13С зі середнім вмістом відповідно 98,93 і 1,07%. Нафта характеризується відхиленням δ

13С переважно в межах від — 35 до — 22 %0, величина якого залежить від віку, складу, походження товщ, у яких залягає нафта, та деяких інших факторів. Відхилення δ13С для газів родовищ коли­вається від — 30 до — 60 %0, для сучасного біогенного метану воно становить від — 70 до — 88 %0. В природі проходять процеси фракціонування ізотопів при різних перетвореннях. Вивчення ізотопного складу вуглецю нафти і газу дає змогу вирішувати питання їх поход­ження, міграції та пошуків родовищ.

Водень нафти і газу має два стабільних ізотопи: протій (1Н) і дейтерій (Д або 2Н) з се­реднім вмістом відповідно 99,985 і 0,015%. Нафта і газ переважно збагачені дейтерієм порівняно з поверхневими водами. Ізотопний склад .водню нафти і газу зазнає змін, що можна використати для різних теоретичних і практичних цілей.

Сірка в нафті і газі має чотири стабільних ізотопи: 32S - 95,02; 33S - 0,75; 34S'-4,21; 36S -0,02%. Використовують відношення MS / 32S, виражаючи його через відхилення 6**$ ана­логічно, як для вуглецю. Ізотопний склад сірки в нафті коливається від 25,8 до - 22,5, а в га­зах - від 17 до -16 %0. В нафті і газі зустрічаються три стабільні ізотопи кисню: 16О — 99,76; 17О—0,04 і 18О—0,2%. Використовують відношення 18О / О. По ньому можна судити про температуру утворення карбонатів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)