АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок газліфтної експлуатації при заданому відборі рідини за методикою Крилова

Читайте также:
 1. I. Розрахунок опору опускних труб
 2. III. Розрахунок корисного напору циркуляції відвідних труб
 3. V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Ровеньківського техніко-економічного коледжу
 4. V. Розрахунок немеханічного обладнання.
 5. VII. Розрахунок площі цеху
 6. Автонавантажувачі, електронавантажувачі та електрокари. Правила безпеки при їх експлуатації
 7. Аеродинамічний розрахунок повітропроводів
 8. Аналітичний розрахунок параметрів пускових газліфтних клапанів
 9. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БАЛОНІВ
 10. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК
 11. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК
 12. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРУБОПРОВОДІВ

 

Відбір рідини із свердловини задається проектом розробки покладу. Крім того причинами обмеження дебіту свердловин можна назвати геолого-технологічні й технічні. До перших можна віднести такі: ступінь стійкості порід продуктивного пласта (руйнування пласта і винесення піску); наявність підошовної води і верхнього газу ( застерігання конусоутворень); необхідність забезпечення умови 0,75 ( вибійний тиск і тиск насичення); необхідність обмеження відбору води і зменшення середнього газового фактора в цілому по пласту (при режимах газонапірному і розчиненого газу); необхідність забезпечення рівномірного стягування ВНК і ГНК та недопущення проривів води і газу. Технічними причинами є недостатня міцність обсадної колони і можливе зім'яття її при значному пониженні обмежена потужність нафтопромислових об'єктів і ін.

Заданий відбір доцільно забезпечити на оптимальному режимі, тому основна вимога найбільш повне використання робочого тиску. Тоді глибина спуску підйом-них труб (глибина вводу газу при використанні робочого газліфтного клапана)

(11.2)

де L— глибина спуску підйомних труб, м; Н — глибина свердловини (до середини інтервалу перфорації), м; — тиск на вибої і біля башмака труб, Па; —гус-тина водогазонафтової суміші у зоні від башмака до вибою (середньоарифметичні значення для умов башмака і вибою), кг/м3; —прискорення вільного падіння,

м/с2.

 

Знаючи робочий тиск газу визначають тиск за барометричною форму-лою (9.3). При наближених розрахунках можна приймати на 0,3—0,4 МПа мен-ше рр. При труби встановлюють на 20 - 30 м вище верхніх отворів фільтра.

Густину суміші (і — індекс, що означає відповідно вибій, чи башмак труб) можна прийняти рівною густині рідини = (1- ) + або визначити наближено за фор­мулою Крилова

(11.3)

 

де — густина нафти і води, кг/м3; — об'ємна частка води у продукції (обводненість); Q - дебіт рідини, м3/с; D - внутрішній діаметр експлуатаційної колони, м; -газовий фактор (без урахування закачуваного газу), м33; - коефіцієнт розчинення га­зу у нафті, м3/(м3-Па); - тиск у зоні визначення густини суміші (башмак чи вибій) та атмосферний, Па.

Дальше визначають: діаметр труб d за формулою Крилова (10.9) при оптимальному ре­жимі (приймають у формулі Q — ); питому витрату газу за формулою (9.24); пито­му витрату закачуваного газу за формулою, м33(11.4)

 

витрату закачуваного газу за формулою, м3

(11.5)

 

де — тиск на виході свердловини (визначається із умови збору і підготовки продукції), Па.

Якщо розрахунковий діаметр d не збігається із стандартним діаметром НКТ, то прийма­ють ближчий менший стандартний (підйомник буде працювати між оптимальним і макси­мальним режимами). Можна прийняти також і ступінчасту колону труб згідно з формула­ми (10.10).

При великих дебітах може виявитися, що НКТ діаметром d неможливо спустити у дану експлуатаційну колону. Тоді для за­безпечення заданого відбору

Таблиця 11.4

Параметр уста-новок внутріш-ньосверд-лови-нного газліфта УВЛ-168-210 ІУВЛ-168-210 УВЛГ-168-210 можна перейти на максимальний або проміжний (між оптимальним і мак­симальним) режимами роботи, а та­кож на центральну систему підйомника. Для цього приймають найбільший діаметр НКТ , який можна опустити у дану експлуа­таційну колону. Тоді за формулою (9.18) Крилова при максимальному режимі визначають Можливі три випадки. Якщо то за формулою (9.23) визначають = =. - та за формулою    
Умовний діаметр експлуатаційної колони труб за ГОСТ 632-80, мм
Робочий тиск, МПа
Максимальний відбір, м3/доб рідини
газу - -

 

(11.5), тобто забезпечують роботу при максимальному режимі.

Якщо > Q, то забезпечують роботу при проміжному режимі. Тоді для діаметра додатково знаходять за формулами (9.19), (9.21), (9.22) і, побудувавши по двох точках частину кривої літування графічно оцінюють необхідну загальну витрату газу а витрата закачуваного газу

(11.6)

Якщо < Q, то переходять на центральну систему підйомника. Для цього за формулою (10.9) при оптимальному режимі визначають еквівалентний затрубному просторові діаметр Потім із емпіричної формули Крилова

(11.7)

 

знаходять діаметр труб лінії газоподачі, мм

-25,4, (11-8)

 

де — внутрішній діаметр експлуатаційної колони і еквівалентний діаметр, мм.

Чим менший діаметр НКТ (лінія газоподачі), тим більша пропускна здатність затрубно-го простору для суміші, але тим більші втрати тиску газу на тертя. Тому для кожного діаметра D існує такий мінімальний допустимий внутрішній діаметр НКТ:

D, мм 203 178 153 127

76 63 51 38

При для подальших обчислень попередньо визначають використовуваний у формулі для еквівалентний розрахунковий діаметр

= (11.9)

При подальший розрахунок також виконують для центральної системи, але уже при максимальному режимі, прийнявши діаметр НКТ рівний Тоді за формулою (11.7) визначають а за формулою (9.18)— і зіставляють :при за формулою (11.9) визначають , а потім , , ; при > Q графічно оцінюють і за формулою (11.6) розраховують причому у формулі для замість приймають при < Q роблять висновок, що із даної свердловини практично можна забезпечити відбір і обчислюють


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)