АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Інструмент для спуску та підйому бурильних і обсадних колон

Читайте также:
 1. IX. Армянская колония в Польше и в Венгрии
 2. Анализ технологии устранения негерметичности эксплуатационной колонны в условиях Саврушинского месторождения
 3. Аналіз системи «витрати-випупуск-прибуток» як інструмент обгрунтування виробничо-маркетингових рішень
 4. Антаблемент - верхнее членение ордерной системы над колоннами.
 5. Боротьба української старшини проти колоніальної політики Російської імперії
 6. Борьба казахского народа против гнета среднеазиатских ханов и колониальной политики царизма в XIX веке. Завершение присоединения Казахстана к России.
 7. Введення олійного розчину. Обробка інструментів після ін'єкції.
 8. Вибір перерізу і перевірка стійкості колони
 9. Видалення номерів сторінок, верхніх і нижніх колонтитулів
 10. Визнання фінансових інструментів
 11. ВИЗНАЧЕННЯ ВЕРХНЬОЇ МЕЖІ ПРИХОПЛЕННЯ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ
 12. Включите в каждую колонку таблицы по 2-3 собственных примера. Ответ аргументируйте.

Талеві канати. Талеві канати розрізняються за конструкцією: ТК, ЛК, ТЛК - віповіддно точкове, лінійне і точково-лінійне дотикання дротинок між шарами; О, Р, РО - відповідно пасмо складається з дротинок однакового, різного та різного й однакового діаметрів у ша­рах; за призначенням: ВЛ - вантажолюдський; В - вантажний; за механічними властиво­стями дротинок: В - вищої марки, І - першої марки; за умовами роботи: ОЖ, Ж, С -відповідно особливо жорсткі, жорсткі та середньо агресивні; за напрямом звивки: О - одно­стороння, К - комбінована, без позначень - хрестова; за способом звивки: Н - не розкру­чується, Р - розкручується.

Для бурових установок застосовують канати правої хрестової звивки, яка не розкру­чується, з органічним сердечником (табл. 4.45).

Елеватори. Елеватори використовуються для захоплювання, спуску, підйому і підтримання на роторі або на підйомному гаку бурильних і обсадних труб. Застосовуються елеватори різних типів, які відрізняються розмірами залежно від діаметра бурильних або обсадних труб, вантажопідйомністю, конструктивним виконанням і матеріалом для їх виго­товлення. Елеватори для бурильних труб випускаються корпусні звичайні та корпусні стул­кові з замковим пристроєм, який виключає мимовільне відкриття елеватора (табл. 4.46). Для спуску важких обсадних труб застосовують елеватори-спайдери з клиновим захватом (табл. 4.47).

Клини. Клини використовуються для підвішування колони труб у столі ротора, їх вкла­дають в конусний отвір між трубою і вкладишами ротора. Застосування клинів прискорює спуско-підйомні операції. Для бурильних труб випускають клини двох типів (табл. 4.48): КТБ - для звичайних і КТБУ - для обважнених бурильних труб. Кожний комплект клинів складається з двох секцій, які охоплюють трубу на одному рівні. Кожна секція включає в себе правий і лівий корпуси, які з'єднуються між собою шарнірне. Крім звичайних клинів, випускаються пневматичні роторні клинові захвати для бурильних і обсадних труб (табл. 4.49). Управління клиновим захватом здійснюється з пульта бурильника за допомогою стиснутого повітря під тиском 0,7-0,8 МПа. Максимальний хід пневматичного клинового захвата становить 485 мм.

Таблиця 4.45

  

Сталевий ка­нат з ор­ганічним сердечником Конструкція каната Діаметр каната, мм Розривне зусилля для маркірувальної групи, МПа Маса 1000 м, кг
лк-о 6x7 12,5
лк-о 6x7 14,5
ТК 6x7 14,5 -
ЛК-О 6x7 15,5
ТК 6x37 15,5 - ПО
тлк-о 6x37 15,5 -
тлк-о 6x37 17,0 -
лк-о 6x19 19,5
ЛК-Р 6x19 19,5
ТК 6x19 19,5 -
лк-о 6x7 19,5

 

Продовження табл.4.45

 

 

 

Сталевий ка­нат з ор­ганічним сердечником Конструкція каната Діаметр каната, мм Розривне зусилля для маркірувальної групи, МПа Маса 1000 м, кг
тлк-о 6x37 19,5
тлк-о 6x37 21,5
ЛК-Р 6x19 22,5
ТК 6x19 22,5 -
ТК 6x37 22,5 -
ЛК-РО 6x37 28,0 -
ЛК-РО 6x31 32,0 -
ЛК-РО 6x31 35,0 -
ЛК-РО 6x31 38,0 -

Примітка. Талеві каната за ГОСТ 16853-88 поставляються в бухтах довжиною 1000,1200 і 1500 м.

Таблиця 4.46

Елеватор Діаметр тру­би, mm Вантажо­підйомність, кН Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Маса, кг
Корпусні звичайні елеватори (ТУ26-02-258-77, ТУ 26- 16- 132-81, ТУ 26-02 933-82)
KM 60-1 25
KM 73- 125
KM 89- 125
KM 89-200
KM 102-125
KM 102-200
KM 114-140
KM 11 4-250
КМ114НП-250*
KM 127-140
КМ127НП-140*
KM 127-250
КМ127-НП-250*
КМ129Л-140**
KM 140-170
KM 140-320
KM 146-170

 

 

Продовження табл.4.46

 

Елеватор Діаметр тру­би, мм Вантажо­підйомність, кН Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Маса, кг
KM 146-320
KM 168-170
KM 168-320
KM 178-1 70
KM 178-320
EH 194- 125
KM 194-320
EH 219-125
KM 2 19-320
EH 245- 125
KM 245-320
EH 273- 125
KM 273-320
EH 299- 125
KM 299-320
EH 324- 125
KM 324-320
KM 340-320
EH 351-125
KM 351 -320
EH 377-125
KM 377-320
EH 426- 125
EH 478-80
Корпусні стулкові елеватори з замковим пристроєм (ТУ 26-02-945-82)***
ЕК 11 4-250
ЕК114НП-250*
ЕК 127-250
ЕК127НП-250*
ЕК 194- 170
ЕК 219-170
ЕК 245- 170

 

 

Продовження табл.4.46

 

Елеватор Діаметр тру­би, мм Вантажо-підйомнють, кН Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Маса, кг
ЕК 273-1 70
ЕК 299- 170
ЕК 324- 170
ЕК 340- 170
ЕК 351 -170
ЕК 377- 170
ЕК 407- 170
ЕК 426- 170

* Для труб з приварними замками і висадженими назовні кінцями.

** Для труб з алюмінієвих сплавів.

*** Гарантійний ресурс роботи - 180 год.

Таблиця 4.47

 

 

Елеватор - слайдер з клиновим захватом Діаметр труби, мм Вантажо­підйомність, кН Довжина Ширина Висота Маса, кг
мм
ЕОК 114-194 114; 127; 140;
  146; 168; 178; 194          
ЕОК 178-351 178; 194; 219;
  245; 273; 299;          
  324; 340; 351          

Таблиця 4.48

Клин для бурильних труб {ТУ26-02-813-78) Діаметр труби, мм Допустиме наванта­ження, кН Маса, кг Клин для бурильних труб (ТУ26-02-813-78) Діаметр труби, мм Допустиме наванта­ження, кН Маса, кг
КТБ-114 КТБУ-146
КТБ-127 КТБУ-178
КТБ-140 КТБУ-203
КТБ-168 ^ 168        

Примітка. Діаметр клинів - 325, висота- 390мм.

Таблиця 4.49

Клиновий пневматич- ний захват (ТУ 26-02- 542-74, ТУ 26-02-1027-86, ТУ 26-02-4-87)   Діаметр труби. мм Вантажо- підйом- ність, кН Довжина, мм     Ширина, мм     Висота, мм     Маса, кг    
ПКР-560 73; 89; 114; 127; 140;
  147; 168          

 

 

Продовження табл. 4.49

Клиновий пневматич- ний захват (ТУ 26-02-542-74, ТУ 26-02-1027-86, ТУ 26-02-4-87) Діаметр труби, мм Вантажо- підйом- ність, кН Довжи-на, мм Шири-на, мм Висота, мм Маса, кг
ПКРО-560М 194; 21 9; 245;
  273; 299; 324          
ПКРБО-560 60-340
ПКРБО-700 60-508

П р и мітки: 1. Наробка на плашки становить 400 год.

2. Захвати типу ПКРБО випускаються з ручним або механізованим відводом приводу.

 

Штропи. Штропи застосовують в основному для з'єднання елеваторів з підйомним га­ком талевої системи. Вони випускаються двох типів: ШБ ІШЕ. Штропи типу ШБ призна­чені для буріння глибоких свердловин і випускаються різної довжини. Тому в замовленнях на ці штропи вказують їх довжину. Штропи типу TTTF призначені для ремонту свердлови­ни. Конструктивно штропи нагадують масивну сталеву петлю овальної форми, в якої знач­но витягнута одна вісь (табл. 4.50). Штропи виготовляють зі вуглецевої сталі ^уцільнокатаними або зварними із застосуванням контактного зварювання з наступною термічною обробкою. Кожний штроп випробовують на статичне навантаження, яке в 1,5 раза перевершує номінальне. Строк служби штропів - З роки.

Таблиия 4.50

Бурильний штроп (СТ СЕВ 245 1-80) Діаметр, мм Вантажо­підйомність, кН Довжина, мм Ширина, мм Маса, кг
PI -Е/10
ШЕ-28
ШЕ-32
ШЕ-50
ШЕ-80
ШБД-125
     
     
     
     
ШБД-200
     
     
     
     
ШБД-320
     
     
     
     

Бурові ключі. Автоматичні бурові ключі (АКБ) служать для розкришення, розкручу­вання і скручування бурильних і обсадних труб. Монтують АКБ між лебідкою і ротором зі сторони привідного вала ротора. Управління ключем здійснюється з пульта управління бу­рильника. АКБ випускаються для труб діаметром від 108 до 216 мм і універсальні - для труб діаметром від 60 до 340 мм.

Крім автоматичних, широко використовуються машинні підвісні ключі для бурильних і обсадних труб (табл. 4.51).

Таблиця 4.5 J

Ключ Діаметр труби, мм Момент скручування, кН-М Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Маса, кг
Автоматичні ключі (ТУ 26-02-28-79, ТУ 26-02-101 1-85)*
АКБ-ЗМ2 108-216 1,2-50,0
АКБУ 60-340 2,0-70,0
Машинні підвісні ключі для бурильних труб (ТУ26-02-779-77, ТУ26-02-842-79)**
БУ 73-89 73-89 30,5
КГП 73-108 30,0
КМБ 108-212 108-212 80,0
УМК-1С 108-212 65,0
Машинні підвісні ключі для обсадних труб (ТУ 26-02-779)***
ОМН-146/166 146; 166 8,5 -
ОМН-168/188 168; 188 8,5 -
ОМН- 194/21 6 194; 21 6 8,8 -
ОМН-21 9/245 21 9; 245 8,9 -
ОМН-245/270 245; 270 9,0 -
ОМН-273/299 273; 299 9,1 -
ОМН-299/324 299; 324 9,2 -
ОМН-324/351 324; 351 9,3 -
ОМН-351/376 351; 376 9,4 -
ОМН-377/402 377; 402 9,5 -
ОМН-426/451 426; 451 9,7 -
ОМН-478 ОМН-530 478 530 10,0 10,1 1800 1850 660 720 - 153 160

* Гарантійний строк служби - 10 тис. циклів скручування або розкручування. **Гарантійний строк служби - 500 год або 6000 циклів. *** Висота з ручкою для підвішування - 840 мм

 

Машинні ключі для бурильних труб застосовують для розкріплення і докріплення зам­кових з'єднань у процесі підйому і спуску бурильної колони і при нарощуванні труб. Вони відрізняються розмірами, конструкцією і технологією виготовлення основних деталей. Ма­шинні ключі для обсадних труб за конструктивною схемою і способами використання ана­логічні машинним ключам для бурильних труб, їх виготовляють зі сталі 20 і цементують на

глибини 1,2-1,5 мм з наступним подвійним загартуванням і відпуском на твердість Нв= 56...60. Машинні ключі для бурильних і обсадних труб випробовують зусиллям, яке пере­вершує допустиме в 1,5 раза.

Список літератури

1. Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурению. М.: -Недра, 1985.-Т.2.-217с.

2. Вовчанівський І.Ф. Породоруйнуючий інструмент на основі сплава "Славутич" для буріння глибоких свердловин. -К.: Наук.думка, 1985.-217 с.

3. Иогансен К.В. Спутник буровика. Справочник. - 3-е изд.-М.: Недра, 1991.-303 с.

4. Масленников И.К., Матвеев Г.И. Инструмент для бурения скважин.-М.: Недра, 1991 .-430 с.

5. Муравьев В.М. Спутник нефтяника. - М.: Недра, 1977. - 170 с.

6. Рабиа X. Технология бурения нефтяных скважин: Пер. с англ. - М.: Недра, 1989. -413с.

7. Середа Н.Г., Сахаров В.А., Тимашев А.Н. Спутник нефтяника и газовика. Справоч­ник. - М.: Недра, 1986. - 325 с.

8. Середа Н.Г., Соловьев Е.М. Бурение нефтяных и газовых скважин. - М.: Недра, 1988.-360 с.

9. Справочник инженера по бурению: В 2 т. Под ред. В.И.Мищевича, Н.А.Сидорова. -М.: Недра, 1973. — 893с.

10. Справочник по механических и абразивных свойствах горных пород нефтяных и газовых месторождений. - М.: Недра, 1984. - 290 с.

11. Трубы нефтяного сортамента. Справочник. Под ред. А.Е.Сарояна. - М.: Недра, 1987.-488с.

 

 

Глава 5 Режими буріння


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)