АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Системи, конструкції та обладнання газліфтних свердловин

Читайте также:
 1. III. ОПЛАТА ПРАЦІ, ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМИ, СИСТЕМИ, РОЗМІРІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Й ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ
 2. V. Розрахунок немеханічного обладнання.
 3. Аварії в свердловинах, причини виникнення й способи ліквідації
 4. Аналіз використання виробничого обладнання
 5. Аналітичний розрахунок параметрів пускових газліфтних клапанів
 6. БЕЗПЕКА ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
 7. Будівельні конструкції
 8. Вибір обладнання
 9. Вибір обладнання для механізації допоміжних робіт при проведенні виробки
 10. Вибір об’єктів реконструкції
 11. Вибір свердловини для обробки привибійної зони
 12. Вивчення конструкції та ПРИНЦИПУ роботи автоматичної маски зварювальника типу «ХАМЕЛЕОН».

 

При газліфтній експлуатації пластову енергію, що надходить у свердловину, доповню­ють закачуванням газу в свердловину з поверхні, тобто здійснюють штучне фонтанування, яке називають газліфтним підйомом, а спосіб експлуатації - газліфтним. Умова роботи газліфта записується:

Gеф + Rозак ≥Rо , (11.1)

де Gеф — ефективний газовий фактор, м33; Rозак — питома витрата закачуваного газу (віднесена до витрати рідини), м33; R0 — необхідна питома витрата газу, м33.

При закачуванні повітря чи вуглеводневого газу відповідно розрізняють ерліфт чи газліфт, а якщо газ подають компресором — компресорний газліфт (інколи компресорний спосіб експлуатації). При безкомпресорному газліфті природний газ виходить під власним тиском із газових родовищ. Різновидом його є внутрішньосвердловинний безкомпресорний газліфт, коли перепуск газу здійснюється із газового покладу безпосередньо у нафтовій свердловині.

Область застосування газліфта — високодебітні свердловини з великими вибійними ти­сками, свердловини з високими газовими факторами і вибійними тисками нижче тиску на­сичення, пісочні свердловини, викривлені свердловини, а також свердловини у важкодо-ступних умовах (наприклад, затоплюваність, паводки, болота, відсутність доріг і т.д.). Газліфт можна застосовувати тільки при наявності достатньої кількості закачуваного газу.

Якщо на родовищі була організована газліфтна експлуатація, але дебіти і вибійні тиски зменшились, то переводять роботу свердловини з безперервного на періодичний газліфт (газ закачують періодично). І.Г. Белов рекомендує такий перевід при загальній питомій витраті газу не менше 200 м33 на 1000 м глибини спуску 73—мм підйомних труб і дебіті менше 50 т/доб.

Залежно від числа рядів труб, концентричне розміщених у свердловині розрізняють конструкції дво-, півтора - та однорядних підйомників (рис. 11.1), а залежно від скеруван­ня подачі газу - кільцеву (газ подають у кільце - затрубний чи міжтрубний простори) та центральну (газ подають у центральні труби) системи підйомників.

На гирлі газліфтних свердловин встановлюють спрощену фонтанну арматуру або комп­лектну газліфтну установку для безперервного газліфта типу Л і для похило спрямованих свердловин типу ЛН, ЛНТ, а для періодичного газліфта - типу ЛНП, причому установка ЛНТ призначена для відбору рідини із високопродуктивних свердловин по затрубному про­стору [4].Умовні позначення установок: Л, ЛН, ЛНТ, ЛНП — тип газліфтної установки; перше число після букв — умовний діаметр ліфтової колони НКТ, мм; букви А, Б, В - умовий зовнішній діаметр газліфтного клапана, який дорівнює відповідно 38, 25 і 20мм; наступне двозначне число — допустимий перепад тиску на свердловинне обладнання, МПа; останнє тризначне число — максимальний діаметр пакера, мм; К — виконання за корозійною стійкістю (аналогічно до фонтанних арматур). Наприклад, ЛН- 73Б-35 -112К2, ЛНТ-73Б-35.

Установка типу Л включає свердловинне обладнання, яке складається із свердловинних камер типу К, газліфтних клапанів типу Г, пакера ПН-ЯГМ і прийомного клапана. В уста­новках типу ЛН використовують свердловинні камери типу КТ або КТ1, які разом з

Рис. 11.1. Газліфтні підйомники:

а,6, в - відповідно дво-, півтора- і однорядний підйомники кільцевої системи; г-однорядний підйомник центральної системи

 

вілхилювачами типу ОК чи ОКС забезпечують надійну посадку газліфтних клапанів комплектом канатної техніки, а також пакер типу 2ПД-ЗГ з гідравлічним ущільненням і ніпелем. У комплекті установок типу ЛНТ використовують свердловинні камери типу КТ1Н, газліфтні клапани типу ЗГ, прийомний клапан типу КПП і посадочний ніпель. Установки типу ЛНП на відміну від установок типу ЛН включають тільки свердловинні камери типу КТ1, газліфтні клапани типу 5Г, роз'єднувач колони типу 4РК, пакер типу 2ПД-ЗГ, прийомний клапан КПП1 з ніпелем і перевідник. Гир лове обладнання представлене фонтанною арматурою.

Умовні позначення газліфтних клапанів: Г - газліфтний клапан сильфонного типу; цифра перед буквою Г - номер моделі; перші цифри за буквою Г - умовний діаметр клапана, мм; наступні дві цифри - робочий тиск, МПа; Р - робочий газліфтний клапан (без букви Р -пусковий).Наприклад, 2ГР-25-21; 5Г-25-35; 2ГР-25-35К2; Г-38-21.

Технічні характеристики основного газліфтного обладнання наведені у табл. 11.1 - 11.3.

Таблиця 11.1.

  Показник газліфтних установок ЛН-60В-21 ЛН;73Б-21 ЛН-73Б-35 ЛН-89Б-21 ЛН-89Б-35 ЛН-73В-60Б-35 ЛН-89Б-73Б-35 ЛНТ-73Б-35 ЛНП-60Б-21 ЛНП-60Б-35 ЛНП-73Б-21 ЛНП-73Б-35
Умовний діа-метр НКТ, мм 73x60 89x73
                       
Умовний діаметр експлуатаційної колони, мм 146; 146; 146; 168; 168x 168x 146; 140; 140; 146; 146;
168x         146; 146; 168;
                   
Робочий тиск,
МПа                        
Температура свердловинного середовища, °С       100; 120                              
Глибина спуску, м

 

Продовження табл. 11.1

  Показник газліфтних установок   ЛН-60Б-21 ЛН-73Б-21 ЛН-73Б-235 ЛН-89Б-21 ЛН-89Б-35 ЛН-73Б-60Б-35 ЛН-89Б-73Б-35 ЛНТ-73Б-35 ЛНП-60Б-21 ЛНП-60Б-35 ЛНП-73Б-21 ЛНП-73Б-35
Діаметр пакера, 118; 118; 118; 136; 136; 112; 112; 97; 112; 112; 122; 118;
мм 122; 122; 122; 140; 140; 118; 118; 118; 118; 136; 122;
  136; 136; 136;   122; 122; 140; 136;
  140; 140; 140;           136; 136; 145; 140;
  145;           140; 140;
                145,    

 

Для внутрішньосвердловинного газліфта розроблені установки УВЛ і УШІГ, причому установка УВЛ Г забезпечує також одночасний роздільний відбір газу (табл. 11.4). Вони включають пакери ПН-ЯГМ та ПД-ЯГМ (або 1ПД-ЯГ з якорем ЯГ-1), вибійний пристрій прямої або перехресної течії з дроселем і золотником.телескопічне з'єднання та циркуляційні клапани.

Таблиця 11.2.

  Параметр газліфтних клапанів   2Г-25-21 2ГР-25-21 ЗГ-25-35 ЗГ-25-35 2Г-25-35К2 2ГР-25-35К2 Г-38-2 ГР-3821
Умовний діаметр, мм
Робочий тиск, МПа
Максимальний тиск за­рядки сильфона, МПа 12,5 12,5 12,5 12,5
Діаметр прохідних от­ворів, мм 5; 6,5; 8; 9,5 5; 6,5 5; 6,5; 8; 9,5 5; 6,5; 8; 9,5 5; 6,5; 8; 9,5 5; 6,5; 5; 6,5; 8; 9,5 5; 6,5; 8; 9,5
Ефективна площа силь­фона, см 2,34 2,34 2,3 2,3 2,3 2,3 4,1 4,1
Максимальна довжина 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
штока, мм                

Примітка. Температура свердловинного середовыща 100«С.

 

Таблиця 11.3

  Параметри свердловинних газліфтних камер     КТ-73-Б КТ-НКТ-102Б-35 КТ-НКМ-102Б-35 КТ1-60Б-21 КТ1-73-Б21 КТ1-89Б КТ1-73Б/57-35K2 KT1-HKM-73Б/57-35К2 КТ1Н-73Б-35
Умовний діаметр приєднувальної різьби, мм HKM-102 HKM-73

 

Продовження табл. 13.3

 

  Параметри свердловинних газліфтних камер   КТ-73-Б КТ-НКТ-102В-35 КТ-НКМ-102Б-35 КТ1-60Б-21 КТ1-73-Б21 КТ1-89Б КТ1-73Б/57-35К2 КТ1-НКМ-73Б/57-35К2 КТШ-73Б-35
Умовний діаметр екс­плуатаційної колони, мм 140: 146; 168   168; 178   168; 178   146; 168   146;   146; 146; 168   146; 168  
Умовний діаметр                  
прохідного отвору
камери, мм                  
Робочий тиск, МПа 21; 35:50; 70
Робоча температура, °С 100; 200

 

В основному використовується групова система газорозподілу - газ подається від компресорної станції через декілька блочних розподільних батарей ГРБ-14 (підключають 14 газліфтних свердловин),які встановлюють на газорозподільчих пунктах. На кожній газовій лінії монтують голчастий регулювальний вентиль (штуцер) і вимірювальну шайбу (діафрагму),а іноді замість штуцера регулятор тиску "після себе".


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)