АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вибір раціонального варіанта розробки газоконденсатного і газового родовища

Читайте также:
 1. Аналіз розробки нафтових родовищ
 2. Аналіз розробки родовищ природних газів
 3. Варіанти завдань розробки принципових електричних
 4. Вибір альтернативної стратегії.
 5. Вибір бази практики
 6. ВИБІР БЛИСКАВКОВІДВОДІВ
 7. Вибір варіанта контрольної роботи
 8. Вибір варіанта контрольної роботи
 9. ВИБІР ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 10. Вибір варіанту контрольної роботи. Підбір і вивчення літератури.
 11. Вибір варіанту розрахунково-графічної (контрольної) роботи
 12. Вибір високовольтних вимикачів та приводів.

 

Оптимальним серед способів розробки газоконденсатного родовища вважається варіант, який забезпечує максимум народногосподарського ефекту

 

де - річний видобуток газу і конденсату в t - му році; K(t), - капітальні вкладення у видобуток газу і конденсату і річні експлуатаційні витрати (без амортизації) в t - му році відповідно; , - вартісна оцінка (відпускна ціна) газу і конденсату, крб/1000м3 і крб/т; Е — коефіцієнт, який враховує різночасність (неодночасність) одержання продукції (реалізації газу

 

і конденсату) і здійснення витрат (Е = 0,12); Т — строк розробки родовища за досліджуваним варіантом; t — порядковий номер року розробки.

При вартісній оцінці конденсату в місці його видобутку враховується вартість продуктів, які одержують з конденсату за вирахуванням витрат на переробку, транспорт конденсату і готової продукції. Під вартісною оцінкою газу розуміється вартісна оцінка замикаючого па­лива (кам'яного вугілля) в пункті споживання газу за вирахуванням витрат на транспорт газу від місця його видобутку в даний пункт.

У випадку газового родовища (t )=-0.

Якщо досліджувані варіанти характеризуються однаковими рівнями річних відборів га­зу і конденсату і строками розробки, то оптимальний варіант можна вибирати за мінімумом приведених витрат

Критерії приведених витрат застосовують і при різних рівнях річних видобутків газу і конденсату. Однак у цьому випадку необхідно вирівняти різні варіанти за рівнями видобут­ку газу і конденсату. При проведенні розрахунків варіант з максимальним річним видобут­ком газу і конденсату приймається за базовий. В інших варіантах збільшують витрати на видобуток газу і конденсату, які одержані додатково в базовому варіанті порівняно з досліджуваними варіантами.

Межею рентабельного видобутку газу є момент часу, коли собівартість видобутку газу зрівнюється з відпускною ціною на газ.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)