АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналітичний розрахунок параметрів пускових газліфтних клапанів

Читайте также:
 1. I. Розрахунок опору опускних труб
 2. III. Розрахунок корисного напору циркуляції відвідних труб
 3. V. Розрахунок немеханічного обладнання.
 4. VII. Розрахунок площі цеху
 5. Аеродинамічний розрахунок повітропроводів
 6. Аналітичний висновок
 7. Аналітичний і синтетичний облік
 8. Аналітичний та інвентарний облік основних засобів
 9. ВИБІР І РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ УСТАТКУВАННЯ І ЙОГО ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ
 10. ВИБІР УСТАТКУВАННЯ І РОЗРАХУНОК ТЕПЛОВИХ СХЕМ ТЕС
 11. Вивчення параметрів безнапірного потоку

 

Методика розрахунку різна для клапанів, які керуються тиском закачуваного газу і тис­ком газорідинної суміші у колоні підйомних труб. Для клапанів, що керуються тиском зака­чуваного газу, приймають тиск відкриття кожного наступного пускового клапана рівним тиску закриття попереднього, тобто. =

Тиск відкриття першого від гирла клапана приймають рівним максимальному тиску за­качуваного газу на гирлі свердловини а для другого і наступних пускових, а також робочого клапана = де =(0,05.. .0,175) МПа —для пуско­вих клапанів і > 0,25 МПа — для робочого клапана.

 

Це необхідно для того, щоб газ надходив поступово окремо у кожний пусковий клапан, а при нормальній роботі - тільки у робочий клапан. Глибину розміщення першого від гирла пускового клапана визначають за формулами з 11.4.

Оскільки у момент відкриття другого клапана перший закривається, то можна записати для цього моменту рівняння балансу тисків у затрубному просторі і трубах на рівні другого клапана у вигляді

 

звідки

(11.23)

і

 

де — відстань між першим і другим клапанами, м; — глибина розміщення першого клапана, м; — градієнт тиску газорідинної суміші у колоні підйомних труб вище першого клапана (внаслідок труднощів визначення його звичайно приймають рівним 0,2 pg), Па/м; — глибина розміщення другого клапана.

Аналогічно запишемо для наступних клапанів.

Діаметр отвору сідла клапана визначають аналогічно попередньому для заданої витрати газу (при умові нормальної експлуатації). За тиск на вході для п -то клапана приймають

 

 

Рис. 11.7. Діаграми для розрахунку діаметра см, сідла клапана (а, б, в) при надлиш­ковому тиску на вході МПа:

а - 3,8; б- 4,9; в - 5,6; 1 - 12,7; 2 - 9,5; 3 - 7,9; 4-6,35; 5- 5,6; 6 - 4,8; 7 - 4,0; 8 - 3,2; 9 - 2,4; 10 - 2,0; 11 - 1,6; 12 - 1,2; 13 - 0,8; 14 - 0,4

 

а на виході = 0,2 + Температуру на рівні п - го клапана визначають із умови лінійного розподілу температури газу в затрубному просторі свердловини, К

(11.24)

де — температура на гирлі і на вибої, К; Н — глибина свердловини, м; - глибина розміщення п - го клапана,м.

Діаметр отвору сідла клапана наближено можна визначити також за допомогою діаграм (рис. 11.7).Якщо відомий мінімальний градієнт тиску у колоні підйомних труб, то тиск

(11.25)

Тиск зарядки сильфона кожного клапана при температурних умовах свердловини

(11.26)

і тиск зарядки сильфона при стендових умовах

(11.27)

Список літератури

 

1. Бойко B.C. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. - М.: Недра, 1990. -427 с.

2. Савенков Г.Д., Бойко B.C. Расчет процессов интенсификации притока, освоения и эксплуатации скважин. - Львов: Вищ.шк., 1986.- 160 с.

3. Справочное пособие по газлифтному способу эксплуатации скважин /Ю.В.Зайцев, Р.А.Максутов, О.В.Чубанов и др. - М.: Недра, 1984.- 360 с.

4. Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти /Под ред. Ш.К.Гиматудинова. - М.: Недра, 1983 .- 455 с.

5. Теория и практика газлифта / Ю.В.Зайцев, Р.А.Максутов, О.В.Чубанов и др. - М.: Недра, 1987.-256с.

 

Глава 12


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)