АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оцінка ефективності впровадження систем інформаційного забезпечення управління (ІЗУ) виробничими процесами спорудження свердловин

Читайте также:
 1. A) Магнітоелектрична система.
 2. A) на этапе разработки концепций системы и защиты
 3. A) Объективный и системный
 4. A) Устойчивая система средств, методов и приемов общения тренера с спортсменами
 5. B) Електромагнітна система.
 6. B) подготовка, системно построенная с помощью методов-упражнений, представляющая по сути педагогический организованный процесс управления развитием спортсмена
 7. B. агроэкосистемой
 8. C) Електродинамічна система.
 9. C. неживые системы
 10. CASE-технологія створення інформаційних систем
 11. Cтрахування в логістичних системах
 12. D – моделювання в графічній системі КОМПАС

 

При оцінці різних аспектів управління, в тому числі інформаційного забезпечення, доцільно враховувати такі види ефектів: часовий, раціоналізації, оптимізації, інформаційний, достовірності і точності, інтеграції, соціальний.

Часовий ефект — ефект, що проявляється в зменшенні часу на обробку й оформ­лення документальної інформації. Економія часу - результат вдосконалення потоків інформації, їх автоматизації і механізації, поліпшення оперативності управління, вдоскона­лення структури інформаційних потоків, зменшення кількості маршрутів документів, прискорення документообігу, вдосконалення форм документації та ін. В результаті поліпшується використання календарного часу при спорудженні свердловин за рахунок економії виробничих витрат часу по всьому циклу, скорочення невиробничих витрат ча­су на ліквідацію аварій і браку, зниження часу оргнростоїв. Скорочення (економія)часу приводить до зниження поточних витрат по всіх статтях, які залежать від часу. Відповідний ефект буде одержано і за рахунок одноразових (капітальних) витрат. Це пов'язано з підвищенням комерційної швидкості, що приводить до поліпшення викори­стання потужності бурового підприємства.

Ефект раціоналізації — ефект, який проявляється втому, що автоматизація збо­ру і обробки інформації при виконанні виробничих процесів, а також процесів управління сприяє економії робочого часу на прийнятті управлінських рішені,. А це призводить до ско­рочення управлінського персоналу, змснінеінія накладних витрат.

Ефект оптимізації — ефект, який проявляється у зниженні витрат, залежних як від часу буріння, так і від глибини. Величина цього ефекту визначається складністю вироб­ничих задач, які розв'язуються на виробництві.

Інформаційний ефект — ефект, який пов'язаний з появою пової необхідної інформації для прийняття управлінських рішень. Кількісно цей ефект проявляється у змен­шенні витрат на управління та зниженні накладних витрат.

Ефект інтеграції — ефект, який спричинений розширенням інформації про керо­вані об'єкти і проявляється в економії часу та витрат при обробці статистичних даних.

Соціальний ефект — ефект, який полягає в поліпшенні умов роботи і прояв­ляється в скороченні обсягу рутинної роботи, зниженні питомої ваги ручної праці працівників апарату управління. Кількісно цей ефект виражається скороченням чисель­ності персоналу та зростанням продуктивності праці-Перелічені види ефекту в остаточному підсумку проводять до економії часу і ресурсів, що еквівалентно поліпшенню використання виробничих потужностей, додатковому обсягу бурових робіт, а отже зростання госпрозрахункового прибутку підприємства.

Загальна (абсолютна економічна ефективність) ІЗУ —показник, що визначається відношенням величини повного економічного ефекту від впровадження сис­тем ІЗУ та витрат на їх реалізацію.

Для оцінки повного економічного ефекту використовують показник економії питомих витрат на одиницю виконуваних бурових робіт, який враховує як одноразові, так і поточні витрати.

Одноразові витрати -це витрати, які пов'язані з розробкою та запровадженням системи інформаційного забезпечення і визначаються в такому складі

(27.110)

де — одноразові витрати; — витрати на проектування систем інформацій-ного забезпечення; — витрати на виготовлення нової документації; — витрати на ство­рення засобів передачі інформації; — витрати на підготовку і перепідготовку кадрів; — витрати на придбання технічних засобів управління.

Поточні витрати — витрати, що пов'язані з використанням та експлуатацією сис­тем інформаційного забезпечення, тобто це витрати, які відносяті>ся на собівартість. Щоб уникнути повторного рахунку, слід враховувати тільки ті витрати, пов'язані з управлінням. Собівартість бурових робіт розраховується згідно з галузевими положеннями з планування собівартості будівництва свердловин. Величину собівартості визначають з урахуванням

зміни окремих видів витрат, на які впливає запровадження системи інформаційного забез­печення. Економія по статтях витрат визначається загалом або по окремих складових пря­мим рахунком і виключається з відповідних статей будівництва свердловин. Згідно з чин­ною галузевою'методикою підрахунку економічної ефективності економія рахується укруп­нено, через вартість верстато-годин або верстато-діб по витратах, що залежать від часу буріння.

Економія на поточних витратах

(27.111)

 

де — вартість одінієТ верстато-години (всрстато-доби) буріння по витратах, що зале­жать від часу, крб; — економія часу від впровадження системи ІЗУ, год.

Часовий ефект проявляється в економії часу, який пов'язаний з документальним офор­мленням процесу спорудження свердловин (ефекти раціоналізації, інтеграції, соціальний), що може привести до зменшення чисельності управлінського персоналу. Економія за­робітної плати

(27.112)

 

де — скорочення чисельності робочого персоналу, чол.; — середньомісячна заробітна плата персоналу, який скорочується, крб.; — кількість місяців після впровад­ження системи інформаційного забезпеченим управління; — коефіцієнт, що враховує відрахування на соціальне забезпечення.

Враховуючи специфіку планування бурових робіт, де всі витрати поділяються на ос­новні та накладні, тобто накладні витрати плануються укрупнено у вигляді відсотка від ос­новних витрат, слід враховувати також і економію на накладних витратах. Це особливо важливо стосовно ефектів раціоналізації, інтеграції, інформаційного і соціального ефектів, вплив яких зосереджений на накладних нитратах. Розмір економії можна визначити за співвідношенням до економії витрат иід часу

(27.113)

де — норматив накладних витрат.

При визначенні економії на накладних витратах слід мати на увазі, що до складу ос­танніх входять всі витрати з управління виробництвом. Тому, якщо економія по фонду за­робітної плати управлінського персоналу визначається прямим рахунком, то щоб уникнути подвійного рахунку, із загальної економії на накладних витратах ці суми слід виключити. Таким чином, сумарна економія витрат

Е= (27.114)

Одержана економія повинна бути зменшена на величину додаткових витрат, пов'яза­них з впровадженням системи ІЗУ. Тоді загальна економія від зміни собівартості становить

= Е- , (27.115)

 

де — додаткові витрати на впровадження і функціонування системи ІЗУ.

Часовий ефект може проявлятися і в підвищенні швидкості буріння свердловин та впли­вати на величину не тільки поточних, а й одноразових витрат. Підвищення комерційної швидкості може забезпечити краще використання бурового обладнання і привести до скоро­чення попиту на бурові установки

(27.116)

 

де Н - річний обсяг проходки, м; — комерційна швидкість до і після впровадження системи ІЗУ, м/верстато-місяць; 12,17 — кількість верстато-місяців у календарному році.

Залишкова вартість вивільненого виробничого обладнання

(27.117)

 

де — первинна вартість звільненого виробничого обладнання, тис.крб; — річна норма амортизації, %; — тривалість експлуатації вивільненого бурового обладнання, роки.

Впровадження системи ІЗУ процесами спорудження свердловин може також привести до економії величини обігових коштів. Ці зміни повинні визначатись із врахуванням скоро­чення виробничих запасів матеріальних ресурсів за рахунок упорядкування доставки на склади підприємства і видачі на виробництво, поліпшення нормативного господарства, поліпшення якості обліку і контролю за витратами матеріалів; зниження залишків незавер­шеного виробництва після скорочення тривалості циклу спорудження свердловин. Скоро­чення величини обігових коштів

(27.118)

 

де — вартість матеріальних ресурсів, оприбуткованих на складах підприємства про­тягомроку, тис.крб; — собівартість річного обсягу робіт, тис.крб; - скорочення часу перебування матеріальних ресурсів на складах підприємства при впровадженні сис­теми ІЗУ, доби; — скорочення виробничого циклу споруджених свердловин в умовах функціонування системи ІЗУ, доби.

Величина скорочення часу перебування матеріальних цінностей на складах, а також виробничого циклу визначається на базі аналізу систематичних даних підприємства.

Визначення економічної ефективності ІЗУ у випадку, якщо витрати на її створення і впровадження мають місце протягом ряду років, треба проводити з урахуванням фактору часу. При цьому його необхідно застосовувати як до капітальних, так і експлуатаційних витрат.

Таким чином, загальний умовний річний економічний ефект від використання і впро­вадження систем ІЗУ процесами спорудження сверловин

(27.119)

 

Список літератури

 

1. Про банки і банківську діяльність. Закон України. - К.: 1991.

2. Про власність. Закон України. - К., 1991.

3. Про інвестиційну діяльність. Закон України.-К., 1991.

4. Про іноземні інвестиції. Закон України. -К., 1992.

5. Про підприємництво. Закон України. - К., 1991.

6. Про господарські товариства. Закон України. - К., 1991.

7. Про підприємства в Україні. Закон України. - К., 1991.

8. Про оренду майна державних підприємств та організацій. Закон України.-К., 1992.

9. Как управлять предприятиями нефтяной и газовой промышленности: Справочное пособие/ Под ред. Тищенко А.С. - М.: Недра, 1989.

10. Методические рекомендации по комплексной оценке эфективности мероприятий направленых на ускорение научно-технического прогресса в нефтяной промышленности - М.: ВНИИОЕНГ, 1989.

11. Перчик А.И. Словарь-справочник но экономике нефтедобывающей промышленно­сти. - 4-е изд. псрераб. и доп. - М.: Недра, 1990.

12. Плотников В.А., Радостовсц В.К., Максимова Л.Ф. Бухгалтерский учет в произ­водственных геологических объединениях: Справочник. - М.: Недра, 1987.

13. Шаповалова А.Г. Проектирование и финансирование нефтяных и газовых сква­жин. - М.: Недра, 1991.

14. Экономика нефтегазового строительства: Справочное пособис/М.И.Каменецкий, Г.Е.Субботин, Ю.Р.Анпилогов и др.- М.: Недра, 1988.

 

Зміст

Передмова (Л.С.Мончак).............................................................................................3

Глава 1. Фізико - хімічна характеристика та геологічні умови

залягання нафти й газу (Л.С. Мончак)..................................................................5

.1. Елементний та ізотопний склад нафти і газу..................................................5

.2. Характеристика газу.........................................................................................6

.3. Характеристика нафти.....................................................................................7

.4. Характеристика порід-колекторів нафти і газу..............................................9

.5. Природні резервуари нафти і газу..................................................................11

.6. Поклади нафти і газу.......................................................................................13

.7. Родовища нафти і газу.....................................................................................15

1.8.Термобаричні умови в покладах та родовищах нафти і газу......................18

1.9. Походження, міграція та формування покладів і родовищ нафти і газу

(Г.Ю. Бойко, Л.С. Мончак)..............................................................................20

1.10. Нафтогазоносні регіони України (17.11. Кабишсв, В.А. Іванишин,

З.В.Ляшевич, О.Ф. Ступка)..................................................................................22

Список літератури.................................................................................................29

Глава 2. Пошуки та розвідка нафти і газу..........................................................З0

2.1. Загальні відомості (О.Є. Лозинський)........................................................З0

2.2. Геологічні передумови пошуків та розвідки нафти і газу

(О.Є. Лозинський)...............................................................................................31

2.3. Стадійність пошуково-розвідувальних робіт

(О.Є. Лозинський)...............................................................................................32

2.4. Методи пошуків та розвідки нафти і газу

(О.Є. Лозинський).................................................................................................32

2.5. Підготовка пошукових об'єктів (О.Є. Лозинський, Г.О. Падва)...............41

2.6. Виявлення та підготовка до буріння пасток нафти і газу

(О.Є. Лозинський, Г.О. Падва)...........................................................................41

2.7. Методика й оптимізація пошуків та розвідки нафтових і газових

родовищ. (О.Є. Лозинський, Г.О. Падва).......................................................43

2.8. Методи вивчення розрізів свсрдлонин (М.І. Чорний)...............................50

2.9. Геологічні методи опрацювання результаті» буріння сііср;ілоііин

(В.І. Романюк).................................................................................................55

2.10. Підрахунок запасів нафти, газу і конденсату (В.І. Ромашок) ........…....57

2.11. Підготовка нафтових і газових родоііищ до розробки

(П.В. Василсчко)....................................................................................................61

Список літератури.................................................................................................62

Глава 3. Геофізичні методи дослідження свердлоиин......................................62

3.1. Електричні та магнітні методи (Ж.Й. Дуліба).............................................62

3.2. Метод потенціалів самочинної поляризації гірських порід

(В.І. Грицишин) ....................................................................................................65

3.3. Радіоактивні методи (Ж.Й. Дуліба)........................................................67

3.4. Методи дослідження технічного стану свердловин (Ж.Й. Дуліба)...........68

3.5. Акустичний метод (В.І. Грицишин)............................................................69

3.6. Термометричний метод (В.І. Грицишин)....................................................71

3.7. Методи дослідження свердловин у процесі буріння (В.І. Грицишин).............72

3.8. Прострілювальні та вибухові роботи у свердловинах (В.І. Грицишин)..........75

3.9. Точність методів ГДС (В.І. Грицишин)......................................................78

Список літератури.................................................................................................83

Глава 4. Проектування конструкцій свердловин та інструмент для їх бурін.....84

4.1. Бурові долота (А.О. Турко, О.'Г. Дранчук)................................................84

4.2. Бурильні колони (М.І. Орипчак)..............................................................93

4.3. Розмежування пластів (М.М. Величко)......................................................113

4.4. Бурові установки (M.I. Оринчак).........................................................142

4.5. Інструмент для спуску та підйому бурильних і обсадних колон (М.І. Оринчак) ..154

Список літератури..........................................................................................160

Глава 5. Режими буріння......................................................................................160

5.1. Параметри режимів буріння (А.О. Турко).................................................160

5.2. Принципи проектування режимів буріння (А.О. Турко).........................162

5.3. Бурові розчини (А.М. Андрусяк)..............................................................163

Список літератури..............................................................................................172

Глава 6, Розробка нафтових родовищ..................................................................173

6. у Режими нафтових покладів (B.C. Іванишин).............................................173

6.2. Основні критерії виділення об'єктів розробки (B.C. Іванишин)..............174

6.3. Гідродинамічні розрахунки основних технологічних показників розробки

(Б.В.Хома)...........................................................................................................175

6.4. Методи підтримання пластового тиску для підвищення нафтовіддачі

пласті» (B.C. Іванишин).....................................................................................198

6.5. Аналіз розробки нафтових родовищ (B.C. Іванишин, І.Т. Микитко,

Ю.М. Смук).......................................................................................................205

Список літератури.........................................................................................217

Глава7. Розробка газових і газоконденсатних родовищ (Р.М.Кондрат).......................218

7.1. Режими родовищ природних газів.............................................................218

7.2. Особливості проектування розробки родовищ природних газів.............220

7.3. Визначення показників розробки газового родовища при газовому режимі.........228

7.4. Визначення показників розробки газового родовища

при водонапірному режимі...............................................................................238

7.5. Визначення показників розробки газоконденсатного родовища..........................241

7.6. Вибір раціонального варіанта розробки газоконденсатного і газового

родовища........................................................................................................... 250

7.7. Аналіз розробки родовищ природних газів..............................................251

Список літератури.............................................................................................262

Глава 8. Нафтогазоконденсатовіддача пластів

і вуглеводневіддача родовищприродних газів..................................................263

8.1. Призначення, напрямки розвитку і класифікація методів підвищення нафтовіддачі пластів (Є.І. Ліскевич)..................................................................263

8.2. Фізико-гідродинамічні методи підвищення нафтовіддачі пластів

(Є.І. Ліскевич).................................................................................................265

8.3. Фізико-хімічні методи підвищення нафтовіддачі пластів (Є.І. Ліскевич)............267

8.4. Газові методи збільшення нафтовіддачі пластів (Є.І. Ліскевич)..........................271

8.5. Теплові методи збільшення нафтовіддачі пластів (Є.І. Ліскевич)........................273

8.6. Створення потокоскеровуючих бар'єрів закачуванням дисперсних систем

для підвищення нафтовіддачі пластів (B.C. Бойко, І.М. Купер)..........................274

8.7. Зміна термогідродинамічних процесів у багатогиіастових родовищах

для підвищення нафтовіддачі (Н.Н. Гунька)....................................................278

8.8 Визначення нафтовіддачі (Є.І. Ліскевич)...................................................279

8.9. Критерії доцільності застосування методів підвищення нафтовіддачі

(Є.І. Ліскевич)...................................................................................................281

8.10. Ефективність застосування методів підвищення нафтовіддачі пластів

(Є.І. Ліскевич).................................................................................................283

8.11. Особливості вилучення нафти з покладів у крутих і підгорнутих

крилах складок (Н.Н. Гунька)..........................................................................284

8.12. Газовіддача газових родовищ при газовому режимі

(P.M. Кондрат)...................................................................................................286

8.13. Газовіддача газових родовищ при водонапірному режимі

(P.M. Кондрат).....................................................................................................289

8.14. Вуглеводневіддача газоконденсатних родовищ (P.M. Кондрат)...........295

8.15. Вуглеводневіддача газоконденсатних родовищ з нафтовими облямівками і залишковою нафтою (P.M. Кондрат)...............................................304

Список ітератури.................................................................................................306

Глава9. Теоретичні основи експлуатації нафтових свердловин (B.C. Бойко)..................307

9.1. Статика рідин і газів....................................................................................308

9.2. Рух однорідних рідин.................................................................................309

9.3. Рух багатофазних сумішей у вертикальних трубах..................................313

9.4. Розрахунок розподілу тиску потоку газорідинної суміші у свердловині...............319

9.5. Витікання рідин і газів через штуцер........................................................321

Список літератури...............................................................................................323

Глава 10. Фонтанна експлуатація нафтових свердловин і їх обладнання (B.C. Бойко)............................................................................................................................324

10.1. Обладнання фонтанних свердловин.....................................................324

10.2. Умови фонтанування! типи фонтанних свердловин.............................327

10.3. Мінімальний вибійний тиск фонтанування свердловин.....................329

10.4. Розрахунок фонтанної експлуатації за методикою Крилова

та із використанням кривих розподілу тиску вздовж ліфта.........................................331

Список літератури...............................................................................................335

Глава 11. Газліфтна експлуатація нафтових свердловин (B.C. Бойко).......................336

11.1. Системи, конструкції та обладнання газліфтних свердловин............................336

11.2. Розрахунок газліфтної експлуатації при заданому відборі рідини

за методикою Крилова.........,............................................................................339

11.3. Розрахунок газліфтної експлуатації при необмеженому відборі рідини

за методикою Крилова......................................................................................341

11.4. Пуск газліфтних свердловин. Пускові клапани................................................343

11.5. Графоаналітичний розрахунок газліфтної експлуатації свердловин..................344

11.6. Аналітичний розрахунок параметрів пускових газліфтних клапанів.................351

Список літератури.................................................................................................353

Глава 12. Експлуатація свердловин штанговими насосними установками (B.C. Бойко) ..........................................................................................................................................................354

12.1. Штангова свердловинно-ІІасосна установка....................................................354

12.2. Гідравліко-технологічні розрахунки параметрів при експлуатації

свердловин штанговими насосами.....................................................................367

12.3. Механіко-технолоіїчні розрахунки штангової насосної установки....................373

12.4. Проектування експлуатації свердловин штанговими насосними установками...387

Список літератури...,....................................................................................391

Глава 13. Експлуатація свердловин установками занурених відцентрових

електронасосів (B.C. Бойко)............................................................................392

13.1. Установки слектровідцеїггрових насосів.................................................392

13.2. Гідротермодинамічні і технологічні розрахунки параметрів при експлуатації

свердловин зануреними відцентровими насосами..............................................400

13.3. Коректування паспортної характеристики ЕВН...............................................402

13.4. Підбір установки зануреного відцентрового насоса...........................................406

Список літератури.................................................................................................408

Глава 14. Гідродинамічні дослідження нафтових свердловин і пластів

(С.С. Бучковський)................................................................................................409

14.1. Гідродинамічні методи дослідження свердловин.............................................409

14.2. Дослідження свердловин на усталених режимах фільтрації.............................409

14.3. Дослідження свердловин на неусталсних режимах фільтрації та методи

обробки кривих відновлення тиску...................................................................411

Список літератури......................................................................................416

 

 

Глава 15. Поточний (підземний) і капітальний ремонти свердловин...............................416

 

15.1. Склад ремонтних робіт у свердловинах (B.C. Лесюк)..........................................416

15.2. Глушіння свердловин, вимоги до технологічних рідин (А.Н. Андрусяк,

B.C. Лесюк).....................................................................................................418

15.3. Технологія проведення поточного ремонту свердловин (B.C. Лесюк)................420

15.4. Підготовка свердловини до капітального ремонту (В.В. Ханенко).....................422

15.5. Відновлення прохідності стовбура свердловин (В.В. Ханенко)..........................423

15.6. Ремонтно-виправші тампонажні роботи (В.В. Ханенко).......................................425

15.7. Ізоляція припливу пластових вод у свердловини (В.М.Дорошенко).................427

15.8. Перехід на інші горизонти (В.В. Ханенко).............................................................431

15.9. Випробування експлуатаційної колони на герметичність (В.В. Ханенко)..........432

15.10. Застосування електронно-обчислювальної техніки при поточному

і капітальному ремонтах свердловин (Ю.Д. Качмар, B.C. Лесюк)................................432

Список літератури-.........................................................;....................................................433

Глава 16. Виклик та інтенсифікація припливу пластових флюїдів до вибою свердловини .........................................................................................................................................................434

16.1. Вибір свердловини для обробки привибійної зони (Ю.Д. Качмар,

Р.С. Яремійчук)...................і................................................................................................434

16.2. Кислотна обробка (Ю.Д. Качмар).............................................................................436

16.3. Гідравлічний розрив пласта (Ю.Д. Качмар).............................................................441

16.4. Застосування струменевих апаратів у освоєнні свердловин (Р.С. Яремійчук) ... 444

16.5. Технологія комплексного освоєння і дослідження свердловин із застосуванням ПГДП-1 (Р.С-Яремійчук, В.Р. Возний).......................................................................................448

16.6. Використання в'язких систем для інтенсифікації припливу нафти й газу

(М.І. Рудий)..........................................................................................................................451

16.7. Хімічні реагенти і технології для очистки нафтопромислового обладнання свердловин і перового простору пластів від АСПВ (Д.О. Єгер)...............................................452

Список літератури...............................................................................................................455

Глава 17. Газові свердловини (Р.М.Кондрат)...................................................................456

17.1. Конструкція та обладнання газових свердловин.....................................................456

17.2. Обладнання свердловин при одночасній роздільній експлуатації газових пластів.............................................................................................................................................462

Список літератури...............................................................................................................463

Глава 18. Особливості фільтрації газу в пласті та руху в свердловині (P.M. Кондрат)..........................................................................................................................................464

18.1. Приплив газу до вибою свердловин за законом Дарсі...........................................464

18.2. Приплив газу до вибою свердловини за двочленним законом фільтрації...........466

18.3. Температурний режим фільтрації газу в пласті.....................................................468

18.4. Визначення тиску в газовій свердловині................................................................468

18.5. Температурний режим газових свердловин ...........................................................471

Список літератури...............................................................................................................473

Глава 19. Газогідродинамічні дослідження газових і газоконденсатних свердловин

(В.К. Зінченко)...........................................................................................................473

19.1. Мета, задачі та методи дослідження свердловин...........................................473

19.2. Дослідження газових свердловин при стаціонарних режимах фільтрації...............................................................................................................................474

19.3. Особливості дослідження свердловин, пробурених на пласти з низькою продуктивною характеристикою.......................................................................................479

19.4. Дослідження тазових свердловин при нестаціонарних режимах фільтрації.......480

19.5. Дослідження родовищ на газоконденсатність................................................484

Список літератури.....................................................................................................486

Глава20. Ускладнення при експлуатації газових свердловин (P.M. Кондрат).........487

20.1. Експлуатація газових свердловин в пластах з підошовною водою.......487

 

 

20.2. Експлуатація газових свердловин в умовах обводнения............................490

20.3. Особливості експлуатації газоконденсатних свердловин в умовах ретроградної конденсації вуглеводневої суміші..............................................................504

20.4. Гідратоутворення при експлуатації газових свердловин............................506

20.5. Корозія газопромислового обладнання. Захист свердловинного і наземного обладнання від корозії........................................................................................................513

20.6. Солевідкладення при експлуатації газових свердловин, методи боротьби

з ними (B.C. Петришак)............................................................................................517

Список літератури.....................................................................................................519

Глава 21. Збір і підготовка нафти та газу на нафтових промислах (Т.В. Бордуляк)...............................................................................................................................520

21.1. Сучасні уніфіковані технологічні системи збору продукції нафтових свердловин...........................................................................................................................520

21.2. Замір та облік видобутку нафти і нафтового газу..........................................521

Глава 22. Промислові трубопроводи (Т.В. Бордуляк).............................................527

22.1. Гідравлічний розрахунок промислових трубопроводів..................................527

22.2. Розрахунок промислових трубопроводів на міцність і стійкість..................528

22.3. Вимоги до промислових трубопроводів..........................................................528

Глава 23. Промислова підготовка нафти, газу та нафтопромислових стічних вод...........................................................................................................................................529

23.1. Відокремлення газу від нафти (P.M. Попадюк)...............................................529

23.2. Промислова підготовка нафти (P.M. Попадюк)..............................................530

23.3. Підготовка нафтопромислових стічних вод (В.М.Дорошенко)....................534

Глава24. Транспорт газу (В.Я. Груда)..........................................................................538

24.1. Лінійна частина газопроводу............................................................................538

24.2. Компресорні станції..........................................................................................542

Список літератури......................................................................................................552

Глава 25. Підземне зберігання газу в пористих пластах (В.П. Войцницький).........553

25.1. Основні елементи, які характеризують підземні сховища, та вимоги до них.........................................................................................................................................553

25.2. Режим роботи газових покладів при експлуатації ПСГ.................................556

Список літератури.................................................................................................560

Глава 26. Збір і підготовка природного газу на промислах (Ю.В. Марчук, Ф.В. Козак).................................................................................................................................... 561

26.1. Промисловий збір газу і конденсату................................................................561

26.2. Температурний режим роботи трубопроводів.................................................563

26.3. Промислова обробка газу і конденсату............................................................563

Список літератури......................................................................................................579

Глава 27. Економіка нафтової і газової промисловості (О.І. Лесюк, М.О. Данилкж,

Я.С. Витвицький, В.Д. Никифорук, А.О. Устенко).................................................580

27.1. Ефективність виробництва на підприємствах нафтової і газової промисловості.......................................................................................................................581

27.2. Оцінка ефективності впровадження систем інформаційного забезпечення управління (ІЗУ) виробничими процесами спорудження свердловин.........................610

Список літератури.....................................................................................................613

 

 

Івано-Франківський державний технічний університет нафти І газу

Довідкове видання

довідник з нафтогазової справи

Здано на складання 10.1Q.94 р. Підписано до друку 2903.95 р. Формат 60x84/16. Ум.-друк. арк. 36,04. Обл.-вид. арк. 47,5. Папір офс. Друк офс Тираж Зам 658

Жовківська книжкова друкарнл видавництва Отців Василіян "Місіонер" 292310, м. Жовква, вул. Василіянська, 8.

 

Продовження табл. 4.27

 

 

. 4.27

 

Продовження табл. 4.27

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.074 сек.)