АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Обладнання свердловин при одночасній роздільній експлуатації газових пластів

Читайте также:
 1. V. Розрахунок немеханічного обладнання.
 2. Аварії в свердловинах, причини виникнення й способи ліквідації
 3. Автонавантажувачі, електронавантажувачі та електрокари. Правила безпеки при їх експлуатації
 4. Аналіз використання виробничого обладнання
 5. БЕЗПЕКА ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
 6. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БАЛОНІВ
 7. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК
 8. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК
 9. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРУБОПРОВОДІВ
 10. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАНОВОК КРІОГЕННОЇ ТЕХНІКИ
 11. Ветеринарно-санітарні вимоги до будівництва і експлуатації м'ясопереробних підприємств
 12. Вибір обладнання

При одночасному роздільному видобутку газу з декількох пластів свердло-вини обладну­ють установками типу УГП і УГЗ. Установки УГП-168-210 і УГП-168-350 К1 (для газів з об'ємною часткою СО2 до 6 %) з паралельною підвіскою двох рядів ліфтових труб призна­чені для одночасної роздільної експлуатації одні-єю свердловиною двох пластів, а установка УГЗ-219-350 з паралельною підвіскою трьох рядів ліфтових труб — для одночасного роздільного відбору газу з трьох пластів. Установка УГЗ-219-350 дає змогу також експлуа­тувати чотири пласти. При цьому видобуток газу з четвертого (верхнього) пласта здійснюється по затруб-ному простору. Установки УГП оснащені одно- і двопрохідними па-керами, уста-новка УГЗ — одно-, дво- і трипрохідними пакерами. При обладнанні свердло­вин установками УГП і УГЗ освоєння, глушіння і технологічні операції здійснюють з вико­ристанням циркуляційних клапанів, змонтованих на колонах ліфтових труб. Для поперед­ження поглинання рідини пластом в процесі освоєння і глушіння свердловини в башмаках ліфтових труб встановлені кулькові клапани. В цих установках для заміщення об'єму підпакерного простору безпосередньо від фільтрової зони нижнього пласта застосовують глуху підвіску, до якої підвішують колону ліфтових труб малого діаметра.

При відсутності в газі агресивних компонентів для одночасної роздільної експлуатації свердловин можуть також використовуватися установки типів УФК (1УФК, 2УФК, ЗУФК) з концентричною підвіскою ліфтових труб, типів УФЕ, УФП і УФП2 з паралель­ною підвіскою двох рядів труб і типу 4УФЕ з паралельною підвіскою трьох рядів труб, які призначені для видобутку газу (нафти) фонтанним способом з двох і трьох пластів однією свердловиною.

При одночасній роздільній експлуатації однією свердловиною декількох пластів засто­совують моноблочну керовану фонтанну арматуру 1АМУ-62х62х50-350 (для установки УГЗ-219-350), моноблочну арматуру АФМ2-50х50-210 (для установки УГП-168-210) і АФМ2-50х50-350 К1 (для установки УГП-168-350 К1).

Установки для одночасної роздільної експлуатації свердловин типів 1УФК, 2УФК і ЗУФК оснащені фонтанною арматурою 2АФТ-65х210, установки типів УФЕ і УФП - мо­ноблочною фонтанною арматурою АФМ-50х50-210 і ЗАФМ-50х40-210, а установки типів УФП2 і 4УФЕ - блочною фонтанною арматурою АФП-62х50-210 і арматурою 1АФ2ТЗП 60x50x50-210.Список літератури

 

 

1. Гвоздев Б.П., Гриценко А.И„ Корнилов А.Е. Эксплуатация газовых и газоконден-сатных месторождений: Справочное пособие.- М.: Недра, 1988. -575с.

2. Добыча, подготовка и транспорт природного газа и конденсата. Справочное руковод­ство в 2-х тт. Под ред. Ю.П.Коротаева, Р.Д.Маргулова.- М.: Недра, 1984.- Т. I - 360 с., т. II -288с.

3. Коротає в Ю.П., Ширковский А.И. Добыча, транспорт и подземное хранение газа.-М.: Недра, 1984. -487с.

4. Нефтепромысловое оборудование. Справочник /Под ред. Е.И.Бухаленко.- М.: Не­дра, 1990. -559с.

5. Освоение и ремонт нефтяных и газовых скважин под давлением /Ю.В.Зайцев, АА.Даниельянц, А.В.Круткин, А.В.Романов.-М.: Недра, 1982.- 215с.

6. Эксплуатация морских нефтегазовых месторождений /А.Б.Сулейманов, Р.П.Кули­ев, Э.И.Саркисов, К.А.Карапетов. -М.: Недра, 1986. - 285с.

 

Глава 18


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)