АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теплові методи збільшення нафтовіддачі пластів

Читайте также:
 1. A) Зам.директора по УР, методист, тренера по вилам спорта
 2. I. Карта методической обеспеченности учебной дисциплины
 3. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
 4. I. ПРОБЛЕМА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
 5. I.1.3. Организационно-методический раздел
 6. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 7. II. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
 8. III. Метод, методика, технология
 9. III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
 10. III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРУ
 11. III. Общие методические указания по выполнению курсовой работы
 12. III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (заочная дистанционная форма обучения)

В основі цих методів лежить сприятлива дія температури на стан рухливостей агентів, що взаємодіють в пласті, а також на ступінь витиснення нафти. Відомі два різновиди цих методів; 1) тепло в пласт вводиться з поверхні і 2) тепло утворюється безпосередньо в пласті внаслідок окислення вуглеводнів. В першому випадку носіями тепла служать вода і водяна пара, в другому використовується здатність вуглеводнів (нафти) вступати в реакцію з кис­нем із виділенням великої кількості тепла.

Застосування гарячої води. Гаряча вода, що нагнітається в пласт, швидко віддає тепло породі, охолоджується до пластової температури, внаслідок чого перед фронтом витиснення утворюється зона охолодженої води, якою нафта і витісняється. Тому приріст нафтовіддачі буде спостерігатися, головним чином, у водяний період експлуатації об'єкта.

Дія гарячої води в пласті така: рух води супроводжується зменшенням фільтраційних опорів в гарячій зоні (а надалі і на усій оброблюваній ділянці), підвищенням темпів відбору нафти, прогрівом і підключенням із часом до розробки малопроникних ділянок, які обійшла або слабо промила холодна вода. Причому фронт прогріву пересувається повільніше від фронту витиснення в 4-6 разів і більше. Початковий прогрів пласта вибирається з умови збереження певного рівня температури (70 — 100 °С) при підході до лінії відбору.

Наближеними методами розрахунку нафтовіддачі враховується тільки залежність в'яз­кості нафти і води від температури. Згідно з розрахунками, при нагнітанні гарячої води (Т = 170 °С) приріст нафтовіддачі досягає 16 — 17 % при високій початковій в'яз-кості нафти (250—300 мПа-с) і тривалості процесу не менше. 8—10 років. Для нафт із в'язкістю 151 і 32,6 мПа с прирости нафтовіддачі становлять відповідно 8 - 11 і 4 - 5 %.

Застосування пари. При нагнітанні в пласт водяної пари схема розповсюдження тепла в ньому і процес витиснення нафти більш складні, ніж при використанні гарячої води. Темпе­ратура в пласті при цьому поділяється на кілька зон. У першій з них вона змінюється від температури нагнітання до температури насиченої пари (тобто точки кипіння води у пла­стових умовах), в другій - зоні сконденсованої пари - відбувається витиснення нафти гаря­чою водою, в третій - зоні води із пластовою температурою - відбувається витиснення нафти при цій температурі, в четвертій - зоні, що не охоплена тепловою дією, - нафта витис-няється конденсатом, що виділився в першій зоні і під час переносу прохолов.Додатковий видобуток нафти пояснюється дією трьох основних факторів: зниженням в'язкості нафти, поліпшенням прояву молекулярно-поверхневих сил і тепловим розширен­ням скелету пористого середовища та флюїдів, що його насичують.

Застосування внутрішньопластового горіння. Генерація тепла безпосередньо в пласті є відмінною особливістю методу підвищення нафтовіддачі при внутрішньопластовому горінні.

Операція починається з нагнітання в пласт окислювача (звичайно це повітря) при одночас­ному нагріві присвердловинної зони пласта одним із засобів (електронагрівач, газова горілка і т.п.) або і без нього. Для підтримання горіння в пласті в нього постійно нагнітається повітря. Залежно від того, в який бік рухається фронт горіння в пласті (від нагнітальної чи видобувної свердловини), процес називають прямоплинним або протиплинним.

Якщо процес здійснюється з нагнітанням в пласт тільки повітря, то він називається су­хим, а якщо із нагнітанням також води - вологим горінням. Останній вважається більш ефективним. Тут ефективність процесу зростає внаслідок "перекидання" тепла за допомо­гою води в зону перед фронтом горіння. При цьому відбувається процес внутрішньопластової парогенерації. І це одна з відмінностей цього процесу, що в значній мірі визначає механізм витиснення нафти з пласта.

Найбільш високою температурою характеризується фронт (зона) горіння, по обидві сторони від якого утворюються зони з різною температурою і різними механізмами витис­нення нафти, які включають більшість із відомих сьогодні процесів підвищення наф-товіддачі. Якраз цим і пояснюються одержані при внутрішньопластовому горінні в лабора­торних і промислових умовах високі показники вилучення нафти. Лабораторні дослідження і промислові випробування свідчать про те, що метод вологого горіння може бути здійсненим на об'єктах зі значним діапазоном зміни геолого-фізичних умов (в тому числі родовищ нафти середньої і малої в'язкості, як до, так і після їх заводнення).

‡агрузка...

У разі підвищених значень водоповітряного фактора в пласті відбувається процес надво-логого горіння. Для його здійснення потрібні незначні концентрації палива в пласті (оди­ниці кілограмів на 1 м3 пласта). Тому і виникають перспективи його застосування для підвищення нафтовіддачі пластів із малов'язкою нафтою (в тому числі заводнених).

Залежно від конкретних геолого-фізичних умов залягання покладу і фізико-хімічних властивостей нафти нафтовіддача може збільшуватись в дуже широких ме­жах (до 70 — 85 %).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)