АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Витікання рідин і газів через штуцер

Читайте также:
 1. A) Самопроизвольный перенос вещества через мембрану за счет энергии сконцентрированной в каком-либо градиенте.
 2. A. на поглощении света свободными атомами, при пропускании пучка через слой пара
 3. NСерцевиною ринку єврокапіталів є європозики, які надаються через випуск єврооблігацій, тобто облігацій у євровалюті. Основна валюта єврооблігацій - долар США.
 4. PR через создание виртуальных групп
 5. VIII Через Сирию в Палестину
 6. Аналіз розробки родовищ природних газів
 7. Аналогичным образом находим, выставляем и фиксируем на правом луче другие опорные точки голограммы: через сутки, неделю, месяц, год, девять лет.
 8. Бар, який зазвичай працює в ночі , обслуговування здійснюється через офіціантів, комплектується бар, в основному, жіночим персоналом називають...
 9. Биофизика мембран. Транспорт веществ через биологические мембраны.
 10. Болезни животных, передающиеся человеку через молоко
 11. Боротьбі повалю Перикла, то він скаже, що не впав, через це виявиться переможцем і
 12. Будова і функції клітинних мембран. Транспорт речовин через мембрану.

 

Штуцер - регулюючий пристрій, що забезпечує дроселювання потоку внаслідок зміни площі прохідного перерізу. Нерегульований штуцер представляє собою діафрагму або ко­ротку втулку (насадку) з малим отвором. Регульований штуцер характеризується еквівалентним діаметром циліндричного отвору.

Об'ємна витрата рідини через отвори і насадки (довжина насадки становить звичайно три-чотири діаметри її отвору) в атмосферу або у простір, заповнений газом чи тією ж рідиною, описується формулою

(9.37)

де — об'ємна витрата рідини, м'/с; — безрозмірний коефіцієнт витрати < 1); е — безрозмірний коефіцієнт стиснення струменя; — безрозмірний коефіцієнт швидкості витікання рідини; — площа поперечного перерізу отвору чи насадки, м2; — перепад тиску на отворі чи насадці (штуцері), Па; - густина рідини, кг/м3. Коефіцієнт залежить від чисел Рейнольдса, Фруда і Вебера. Нижче наведені значення коефіцієнтів , для різних насадок:

Тип насадки

Круглий отвір 0,64 0,97 0,62

Зовнішня циліндрична насадка 1,0 0,82 0,82

Внутрішня циліндрична насадка 1,0 0,707 0,707

Конічна насадка (сопло) 1,0 0,98 0,98

Конічна насадка, що розходиться при 1,0 0,45-0,50 0,45-0,50

куті 5-7 °

Кононічна насадка, що сходиться при 0,98 0,96 0,94

куті 13º 24´

 

Із формули (9.37) можна визначити діаметр отвору штуцера

чи перепад тиску на штуцері

Об'ємна витрата газу при адіабатному (без теплообміну з зовнішнім середовищем) русі через штуцер описується видозміненою формулою Сен-Венана-Ванцеля

(9.38)

 

де — об'ємна витрата газу при нормальних = 0,1 МПа; = 273 Ю чи стандартних = 0,1 МПа; =293 К) умовах, м3/c; . температура на вході штуцера, К; - коефіцієнт витрати: для сопел лемніскатного профілю = 0,95 - 0.98, збільшуючись із ростом числа Рейнольдса та дещо зменшуючись з ростом (для конічних сопел при різних кутах ко-

 

 

нусності значення μ може зменшуватись аж до 0,65); к - показник адіабати (мало залежить від зміни температури і молекулярної маси вуглеводневого газу, тому часто приймають к=,25); -універсальна мольна газова постійна, =8314,3 Дж/(кмоль• К);. —молярна маса газу, кг/кмоль.

Застосування формули (9.38) обмежене критичним відношенням тисківпри якому швидкість потоку досягає швидкості звуку, а витрата газу стає найбільшою, тобто формула справедлива при > При у формулі (9.38) треба замінити на , тобто прийняти = , тоді найбільша витрата газу

Для визначення діаметра штуцера, м, ці формули запишемо

(9.39)

(9.40)

 

За формулою (9.40) визначаємо діаметр штуцера, при якому забезпечується критичне витікання газу з заданою витратою Тиск на виході при критичному витіканні

Двофазний потік рідини і газу розрахуємо за наступними наближеними формулами: формула Джілберта

(9.41)

де — об'ємна витрата нафти при стандартних умовах, м3/добу; - газовий фактор при стандартних умовах, м33; — діаметр штуцера, мм. Формула справедлива при 0,59; - тиск перед і після штуцера, Па;

формула Газієва

= 0,27-10-3 , (9.42)

 

де - діаметр штуцера, мм; - дослідний коефіцієнт, що залежить від величини га­зового фактора (приймається - 1...1.2); - дебіт газу, м3/добу; - густина газу, кг/м3; - тиск до і після штуцера, Па.

формула Роса-Поетмана-Бека

 

(9.43)

 

де ~ об'ємна витрата нафти при стандартних умовах, м3/с; - масовий фактор, кг/м3; — частка нафти у потоці (безрозмірна); — питомий об'єм нафти перед шту­цером, м^кг; - тиск і температура перед штуцером, Па, К; - тиск і темпера­тура при стандартних умовах, Па, К, (прийнято - 303 К); — газовий і водний фактори при стандартних умовах, м33; — газонасиченість нафти при умовах перед штуцером, м33; - густина нафти, газу, води при стандартних умовах, кг/м3; - густина нафти і газу перед штуцером, кг/м3; - коефіцієнт надстисли-вості газу перед штуцером;

емпірична формула для потоку води і газу

(9.44)

 

 

де - безрозмірні параметри (критерії), які враховують відповідно витрату води, густину (масу), тиск перед штуцером і діаметр штуцера; — витрата води, мЗ/с; — густина води і газу перед штуцером, кг/м3; - тиск і температура при стандартних умовах, Па, К; — тиск і температура перед штуцером, Па, К; — газовий фактор і газонасиченість води, м33.

Список літератури

 

1. Бойко B.C. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. - М.: Недра, 1990. - 427 с.

2. Сборник задач по технологии и технике нефтедобычи / И.Т.Мищенко, В.А.Саха­ров, В.Г.Грон, Г.И.Богомольный.- М.: Недра, 1984.- 272с.

3. Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти /Под ред. Ш.К.Гиматудинова. - М.: Недра, 1983.- 455 с.

4. Теория и практика газлифта /Ю.В.Зайцев, Р.А.Максутов, О.В.Чубанов и до - М Недра, 1987.-256 с.

5. Чугаев Р.Р. Гидравлика. 4-е изд. - М.: Энергоиздат, 1982.- 672 с.

 

Глава 10


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)