АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Підготовка нафтових і газових родовищ до розробки

Читайте также:
 1. IV. Підготовка сержантів (старшин) і кваліфікованих солдатів (матросів)
 2. VI. Підготовка процесуальних документів до практичного заняття – до 5 балів за кожний документ
 3. Аналіз розробки нафтових родовищ
 4. Аналіз розробки родовищ природних газів
 5. В чому ви вбачаєте зміст поняття “соціальні ілюзії”?(Підготовка зазначеної доповіді є формою індивідуальної роботи; обов’язкова до виконання;форма виконання - письмова).
 6. В чому ви вбачаєте зміст поняття “соціальні ілюзії”?(Підготовка зазначеної доповіді є формою індивідуальної роботи; обов’язкова до виконання;форма виконання - письмова).
 7. Варіанти завдань розробки принципових електричних
 8. Вибір раціонального варіанта розробки газоконденсатного і газового родовища
 9. Визначення показників розробки газового родовища при водонапірному режимі
 10. Визначення показників розробки газового родовища при газовому режимі
 11. Визначення показників розробки газоконденсатного родовища
 12. Вихідні передумови та порядок розробки стратегії управління товарооборотом підприємства

 

Підготовку родовищ до розробки можна розглядати як єдиний процес, оскільки пошу­ки, розвідка і забезпечення інформацією всіх наступних етапів розробки націлені на найбільш якісну підготовку родовищ при мінімальних затратах.

Робота починається з визначення господарської доцільності розробки родовища на ос­нові попередньої геолого-економічної оцінки запасів, яка дається на заключній стадії по­шукового етапу і продовжується до моменту, коли вивчення параметрів буде відповідати необхідним вимогам. Критерієм необхідного і достатнього рівня якості підготовки запасів при цьому є досягнення певної надійності основних проектних показників технологічної схеми розробки, яка б гарантувала ефективність капіталовкладень в будівництво нафтога­зовидобувного підприємства. Вивченість параметрів родовищ на стадії складання проекту розробки повинна відповідати ще більш жорстким вимогам до якості.

Для кожного нафтового або газового родовища в результаті пошуково-розвіду-вальних робіт повинні бути встановлені розміри і форма покладів, положення тектонічних пору­шень і їх амплітуда, для пасток літологічного та стратиграфіч-ного типів-межі виклинюван-ня, заміщення і перекриття проникних порід непро-никними; закономірності мінливості літології продуктивних пластів, їх колектор-ських властивостей і ефективної нафтогазона-сиченої потужності; критерії оцінки продуктивності пластів, а також нижні межі їх колек­торських властивостей; дебіт нафти, газу, води, початковий пластовий тиск і тиск насичен­ня нафти газом, газові фактори, коефіцієнт продуктивності і його зміна в часі; склад і фізико-хімічні влас-тивості нафти, газу, конденсату, води і компонентів, що містяться в них і є їх су-путниками; гіпсометричне положення водонафтових, газонафтових і газоводя-них контактів і його зміна в часі; гідрогеологічні умови, гідрогеологічний зв'язок окре-мих про­дуктивних пластів і тектонічних блоків, природні режими покладів; запаси нафти, розчи­неного і вільного газу; умови для ефективної промислової розробки покладів, можливі ме­тоди впливу на продуктивні пласти.

Центральне місце в системі підготовки родовища до розробки займає розвідка, тому що саме за її результатами визначаються основні положення майбутньої системи розробки. Методику розвідки обирають залежно від типів покладів та родовищ і техніко-економічних умов її проведення, і все ж основні положення, які визначають раціональність розвідки, по­винні дотримуватись у всіх випадках. Ці положення зводяться до того, що процес розвідки повинен бути таким, щоб його можна було проектувати, ним можна було керувати і щоб він був ефективним.Контроль за якістю розвідувальних робіт слід здійснювати по всіх елементах від окре­мих свердловин до обробки матеріалів по родовищу в цілому. Не менш важливим є конт­роль за розвіданістю родовища, тому що саме ця найбільш загальна характеристика проце­су дає змогу керувати ним шляхом коректування задач розвідки.

Суть керування розвідкою в загальному випадку полягає в періодичній оцінці досягну­тих результатів, порівнянні їх з потрібними і в коректуванні подальших робіт.

Ефективність процесу розвідки визначається показниками, багато з яких в нату­ральній або грошовій формі відображають ціну інформації про розвідані запаси.

На практиці часто суміщають розвідку з розробкою родовищ. Проводять дос-лідну експ­луатацію розвідувальних свердловин і використання упереджувальних видобувних сверд­ловин для вирішення задач розвідки. Особливо важливим в ос-танньому випадку є дотри­мання вимог, які ставляться до пошукового етапу. Від якості розв'язання задач цього етапу залежить ефективність використання видо-бувних свердловин в розвідці. Якщо ця якість забезпечена комплексом попередніх робіт, то тоді на невеликих родовищах в районах з розвинутою нафтогазовою промисловістю після завершення пошукового етапу можна вво-

дити родовище в дослідно-промислову експлуатацію з бурінням упереджувальних видо­бувних свердловин.

При розвідці середніх і великих родовищ необхідне поєднання буріння розвідувальних і упереджувальних видобувних свердловин в співвідношеннях, які визначаються оптималь­ними вимогами до розвіданості та геолого-економічними умовами проведення робіт.

Список літератури

 

1. Габриэлянц Г.А., Пороскун В.И., Сорокин Ю.З. Методика поисков и разведка за­лежей нефти и газа - М.: Недра, 1986. - 304 с.

2. Гутман И.С. Методы подсчета запасов нефти и газа.- М.: Недра, 1985. - 223 с.

3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф., Чоловский И.П. Нефтепромысловая геология и гео­логические основы разработки месторождений нефти и газа.- М.: Недра, 19S5.-422 с.

4. Нефтепромысловая геология. Терминологический справочник / Под ред. М.М.Ива­новой. -М.: Недра, 1983.- 262с.

5. Подсчет запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов. Спра­вочник / Под. ред. В.В.Стасенкова, И.С.Гутмана.- М.: Недра, 1989. - 270 с.

6. Поиски залежей нефти и газа в ловушках неантиклинального типа / А.Г.Алексин, В.П.Хромов, Н.В.Мелик-Пашаеваидр. -М.: Недра, 1986. - 200с.

7. Справочник по нефтепромысловой геологии / Под ред. Н.Е.Быкова, М.И.Максимо­ва, А.Ю.Фурсова.-М.: Недра, 1981.-525 с.

8. Теоретические основы и методы поисков и разведки скоплений нефти и газа / Под ред. А.А.Бакирова .-Изд. 3-е. -М.: Выс.шк., 1987. -384с.

Глава 3


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)